Adana Demirspor Kulübü tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜMDüzenle

MADDE 1-DERNEĞİN ADI: Adana Demirspor Kulübü. Kısa adı ADSK’dır.

MADDE 2-KURULUŞ YILI: 1 Eylül 1940’dır.

MADDE 3-KULÜBÜN MERKEZİ: Adana

MADDE 4-TEMSİLİ RENKLERİ, BAYRAĞI, ARMASI:

a-Kulübün temsili renkleri Lacivert-Açık Mavi’dir. Gerektiğinde yedek rengi Beyaz-Mavi’dir.

b-Kulübün bayrağı; boyu eninin bir buçuk katı olan eşit ende ve yatay yönde ikisi üst ve alt kenarda,birisi ortada lacivert ile iki açık mavi şerit içerir. Gerektiğinde ölçüler yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

c-Kulübün arması (rozeti) ortada açık mavi zemin üzerine kanat, kanat altında kuruluş yılı 1940 yılı bulunan aynı oranda değişik ölçülerde yapılan armadır.(rozettir)

MADDE 5-AMAÇ

Adana Demirspor Kulübü, bir spor kulübüdür. Amacı;

a-Türk sporuna “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcular yetiştirmek, sporla amatörce ve izin verilen konularda profesyonelce uğraşmak, taraftarlar, üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, Adana Demirsporluluk sevgisini yaymak, tabanı genişletmek, bilinçli taraftar yetiştirmek, Türk Sporunun gelişmesine ve milli takımların başarısına katkı sağlamak, gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olanağı sağlamak, sporcu ile birlikte her kademede spor adamı yetiştirmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, üyeleri kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, yurt içinde ve yurt dışında spor karşılaşmalarına katılmak, bu karşılaşmalarda Türk Sporunu başarı ile temsil etmek.

b-Beden Eğitimi ile ilgili her türlü spor, jimnastik ile amatörce uğraşmak, her spor dalında amatör ruhla sporcular yetiştirmek, üyeler ve sporcular arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak.

c-Her çeşit spor gösterisi, sosyal-kültürel etkinlikler, maçlar, yarışmalar düzenlemek veya bu tip düzenlemelere katılmak, kulübün sportif faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor salonları yapmak, kiralamak veya kiraya vermek; bunları yönetmek ve çalıştırmak, her yaştaki sporcuların çeşitli sporları amatör bir ruhla yapmalarını sağlamak.

d-Sporla ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ile diğer genel eğitim okulları ve kurumları açmak; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, monitör,teknik ve idari personeli kendi bünyesinde veya başka eğitim kurumlarında yetiştirmek, almak, çalıştırmak,kiralamak, mevzuata uygun profesyonel spor şubelerini kurmak,yönetmek ve bu tür kuruluşlara üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle birlikte katılmak.

e-Kulübün ihtiyacı olan ikametgah ile amaç faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak, yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak. Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak.

f-Amacına ulaşmak için ticari şirketler kurmak, yatırım ortaklığı, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, kulübün gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, ADSK isim ve logosunun önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşması ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.

g-Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı, bunun yanı sıra kulübün faaliyetleri hakkında üyelere ve kamu oyuna bilgi veren sürekli yayınlar yapmak.

h-Üniversiteler dahil olmak üzere eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alış-verişinde bulunmak, spor okulları açmak, öz kaynakta sporcu yetiştirmek, başarılı sporcuları korumak ve bünyesinden yetiştirdiği sporcuların kadrolarında yer almasını sağlamaktır.

MADDE 6-Kulüpler kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

MADDE 7-SPOR DALLARI:

Kulüp futbol olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş ve federasyonu bulunan tüm spor dallarında faaliyet gösterir. Yeni şube açma veya mevcut şubeyi kapatma yönetim kurulu kararı ile olur.

MADDE 8-kulüpçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

a-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

b-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

c-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

d-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

e-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

f-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

g-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

h-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

ı- Kulüp faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

j-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

k-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

l-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

m-Kulüp üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

n-Gerekli görülen yerlerde kulüp faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

o-Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

p-Kulübün amaçları doğrultusunda çıkartılacak gazete,dergi,kitap,televizyon gibi görsel ve yazılı yayınlar kulübümüz dışında herhangi bir şahısa ve tüzel kişiliğe kiraya verilemez ve satılamaz.Kulüp adına çıkarılacak gazete,dergi,kitap,televizyon gibi görsel ve yazılı yayınlarda sadece kulüp personeli ve kulüp yönetimi görev alabilir ve imza yetkisine sahip olabilir,

MADDE 9-kulübün Faaliyet Alanı

Dernek(Kulüp), spor alanında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜMDüzenle

MADDE 10-KULÜBE ÜYE OLMAK

a-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Türkiye Profesyonel Spor Liglerinde, Takımları; Adana Demirspor ile aynı kümede bulunan kulüplerin üyeleri üye olamazlar. Bu statüde olan üyelerin üyelikleri askıya alınır.

b- “a” fıkrasındaki nitelikleri taşıyan ve istekli olan kişinin kulübe üye olabilmesi için, kulüp merkezinden alacağı basılı üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurur ve imzasıyla onaylar; bu üyelik başvuru formuna kulüp yıllık aidatının kulüp veznesine veya kulübün göstereceği bankadaki hesaba yatırıldığına dair makbuzu eklemek zorundadır.

c-Kulüp başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Kulüp yönetim kurulunca bir hafta içinde kulüp binasında askıya çıkarılır; en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Kulübün asıl üyeleri, kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

d-Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatları iade edilir.

e-Kulübe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

f-Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.

g-Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarı Olağan veya Olağanüstü yapılacak Genel Kurulda belirlenir. Yıllık aidat 300TL.dir. Üyeler aidatlarını peşin veya 5 eşit taksitte öderler. Ödemeler Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, toplumda üst düzeyde görev yapmış ve yapmakta olan Adana Demirspor sevgisiyle temayüz etmiş ve kulübe faydalı olacak her yıl en çok 30 kişinin aidat ödemeksizin kulübe üye yapılmasına karar verebilir.

h-Yapılacak olan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullardan önceki 90 günlük dönemde üye olanlar oy kullanmaz.

MADDE 11-ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kulüpten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 12- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a-Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c-Aidatlarını yatırmayan üyeler yazılı veya duyuru yoluyla yapılan ikaza rağmen 30 gün içinde ödememeleri durumunda,

d-Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.

e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Karar Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve kulüp malvarlığında hak iddia edemez. Üye kayıt defterinde yazılı olan adresi değişen üyeler, yeni adresini 30 gün içinde Kulübe bildirmek zorundadır. Aksi halde üyenin kulüpte kayıtlı adresine yapılan tebligatlar geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDüzenle

MADDE 13-KULÜBÜN ORGANLARI

a- Genel Kurul,

b- Yönetim Kurulu,

c- Denetim Kurulu,

MADDE 14-GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, kulübün en yetkili karar organı olup; kulübe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

a-Çağrı Usulü :

Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı, yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen” Çağrı Usulü” esaslarına göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b-Toplantı Usulü :

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 15-GenelKurul Başkanlık Divanının Oluşturulması Karar Alma Usul ve Şekilleri

a-Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması :

1-Genel Kurul Üyeleri tarafından verilen önerge sonucu, bir başkan,iki başkan vekili,iki yazmandan oluşacak genel kurul başkanlık divanı seçimi;toplantıya katılan üyeler tarafından açık oyla seçilir ve genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı oluştuktan sonra, başkan gündemi genel kurula açıklar.Genel Kurul üyelerinin onda birinin gündeme madde eklenmesi yolundaki istekleri; gündemin başkanlıkça bilgiye sunulduğu sırada yazılı olarak yapılması ve karara bağlanması zorunludur. Yukarıdaki hüküm dilekler maddesi içinde geçerlidir.

3- Divan Başkanı konuşmaları tarafsızlık içinde yürütüp gerekli göreceği önlemleri almaya ve ilgililere aldırmaya,toplantının düzenini bozanlara uyarıda bulunmaya,tekrarlanması halinde toplantı salonundan çıkartmaya,toplantı tutanaklarını tutmaya,üyelere söz vermeye, ayrıca Divan Başkanlık kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda tutanakları imzalamaya ve birer örneklerini ertesi günü kulüp yönetim kuruluna vermeye ve organlara seçilmiş olan üyelere bir hafta içinde seçim sonuçlarını yazılı olarak bildirmeye yetkilidir. Divan başkanlık kurulu da; yeni seçilen yönetim kurulu ile eski yönetim kurulu arasında yapılması zorunlu devir teslim için en geç 5 gün içinde günü ve saati belirtilmek suretiyle tarafları kulüp lokalinde toplantıya çağırmaya yetkili olduğu gibi her iki kuruluşun başkan ve üyeleri de topluca bu çağrıya uymak zorundadır.Yönetim Kurulu,dernekler yasasına uygun olarak organlara seçilenleri yasal sürede kulüp merkezinin bulunduğu mülki amirliğine yazı ile bildirmek zorundadır.

b-Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

c- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar :

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile kulüp üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 16-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a-Kulüp organlarının seçilmesi,

b-Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e-Kulüp için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f-Yönetim kurulunca kulüp çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g-Kulüp yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Kulüp hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h-Kulübün federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

ı-Kulübün uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j-Kulübün vakıf kurması,

k-Kulübün fesih edilmesi,

l-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

m-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, kulübün diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Kulübün en yetkili organı olarak kulübün diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 17-Yönetim Kurulunun Teşkili, Yönetim Kurulu ve Üyelerinin Görev ve Yetkileri

a- Yönetim Kurulunun Teşkili :

Yönetim kurulu, en az 5 en fazla 21 asıl ve yedek üye olarak olağan genel kurul üyeleri tarafından 3 yıl için; Olağanüstü genel kurul toplantılarında ise 3 yılı dolduracak bakiye süre için seçilir.

Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, 2.başkan, başkanvekili, asbaşkan, sayman (muhasip üye) ile biri profesyonel diğeri amatör spor dallarından sorumlu yönetici,hukuk işleri sorumlusu,yurtdışı ilişkiler sorumlusu,amatör kulüpler sorumlusu,idari işler sorumlusu,hukuk işleri sorumlusu,basın sözcüsü,stadyum ve taraftar sorumlusu,federasyon sorumlusu,reklam ve sponsorluk sorumlusu ile üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

b-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Kulübün çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda kulübün işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Kulübe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Kulübe ihtiyaç duyulan tüm personeli (Sağlık,İdari,Teknik v.b. gibi) almak, gerektiğinde bu ve bu gibi personelin görevlerine son vermek.

13-Kulüpte mevcut kadrolarda çalışan personelin görev ve yetkilerini belirten yönetmeliklerin Genel Sekreter tarafından hazırlanmasını, yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olan bu yönetmeliklerin, Genel Sekreter tarafından uygulanmasını sağlamak

c-Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri :

1-Kulübü ve yönetim kurulunu; tüzel ve özel kişilere, adli ve idari mercilere kamu dairelerine,meclislere ve bu tür kuruluşlara karşı temsil eder.Kulübü sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri ve anlaşmaları yönetim kurulundan yetki alarak tek başına,bunlardan parasal içerikli olanları öncelikle sayman veya yetkili bir üye ile birlikte yapar ve imzalar.Başkanın imzası her halükarda mutlaka olmalıdır.Başkanın imzası her türlü muamelede bulunması zorunludur.

2-Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna verir.

3-Kulübün kuruluş amacına uygun sportif ve sosyal gelişme programları yapar ve yönetime sunar.

4-Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

5-Tüzüğün 20.nci maddesinde tutulacağı belirtilen defterlerin tutulmasını sağlar.

d-2.Başkanın Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu Başkanının olmadığı hallerde Başkan’ın tüm yetki ve sorumluluklarını taşır.

e-Başkan Vekili ve As Başkan’ın Görev ve Yetkileri:

1-Yönetim Kurulu Başkanı ve 2.Başkan’ın olmadığı durumlarda kulübü temsil etme hakkına sahiptirler.

2-Kulüple ilgili haberlerin,demeçlerin ve benzeri beyanatların basına intikalini sağlar.

3-Kulübün lokal ve diğer tesislerini idare eder.Kulüp demirbaşlarını,müzesini en iyi şekilde muhafaza ederek tanzimini sağlar.

4-Kulübü tüm adli mercilerde temsil etme yetkisini taşır.

5-Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu ve yabancı federasyonlar nezdinde temsil etme yetkisini taşır.

f-Saymanın (Muhasip Üye) Görev ve Yetkileri :

1-Kulübün gelirlerinin kanunlarla belirtilen alındı belgesi ile her türlü giderlerin yasal harcama belgesi ile yapılmalarını sağlar ve bu belgeleri başkan veya yerine imzaya yetkili üye ile birlikte imzalar,

2–Saymanlığa ait bütün defter ve kayıtları kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve muhasebe yönetmenliklerine uygun olarak düzenler. Gelir-gider, bütçe kesin hesap ve bilanço defterlerinin tutulmasını sağlar.

3-Kulübün dönem sonu hesapları ile yeni dönem bütçesinin hazırlanmasını ve süresi içinde yönetim kuruluna verilmesini sağlar.

4-Kulübün tüm taşınmaz mallarıyla haklarını, taşınabilir mal ve kıymetli kağıtlarını demirbaş defterine işletir. Bunlarla ilgili evrakın korunmasını sağlar. Her yıl yapılacak idari ve mali genel kurula sunulacak raporlarda, ilave demirbaşlar hakkında bilgi verir.

5-Kulüp muhasebe işlemlerine bakan idari personeli devamlı olarak kontrol eder; bu personelin tüm muhasebe işlemlerini mevcut kanun, talimat ve tüzüklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

g- Profesyonel ve Amatör spor dalları ve Amatör Kulüplerden Sorumlusu olan Üyelerin Görev ve Yetkileri :

1-Profesyonel ve amatör spor dallarını ilgili yönetmelik hükümlerine göre yönetmek,sicillerini tutmak.

2-Bu dalların çalışma programlarını, uygulamaları düzenlemek, izlemek ve her türlü ihtiyaçlarını yönetim kuruluna bir raporla sunmak.

3-Sportif uğraşlarda ve ihtiyaçların belirlenmesinde ve karşılanmasında bu kadroların ilgili ve yetkili idari ve teknik personelinden yararlanmak.

4-Amatör spor dallarının sportif faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna ayda bir yazılı rapor vermek,bu dalların çalışmalarından yönetim kuruluna karşı sorumlu olmak.

5-Profesyonel ve amatör spor kulüplerle olan ilişkileri yürütmek.

h-Hukuk İşleri Sorumlusunun Görev ve Yetkileri:

Kulübün hukuki işlerini adli,resmi ve özel dairelerde takip ederek sonuçlandırmak.

I-Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu:

Kulübün Yurtdışı seyahat ve kamp organizasyonlarını ile takımlarla olan ilişkilerini yürütmek,

j-Basın Sözcüsünün Görev ve Yetkileri:

Kulübün ulusal ve yerel medya olan ilişkileri yürütür.Yönetim Kurulunun aldığı kararları Basına açıklamalar,

k-Stadyum ve Taraftarlardan Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri:

-Kulübün maçlarını oynayacağı stadyumların kontrolünü yapmak,müsabakanın oynanmasına engel teşkil eden eksiklikleri yönetim kuruluna rapor etmek,

-Kulübün taraftarlarıyla olan ilişkilerini yürütmek,onları TFF’nun açıklayacağı talimatlar konusunda bilgilendirmek

l – Federasyondan Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri:

Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ilişkileri yürütmek, toplantılara katılmak ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

m – Reklam ve Sponsorluktan Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri:

Kulübün çıkarları doğrultusunda kulübe gelir sağlayacak reklam ve sponsor bulmak,Kulübün çıkaracağı lisanslı ürünlerinin tanıtımı ve pazarlamasını yapmak ve bu konularda yönetim kuruluna bilgi vermek,

MADDE 18-YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

a-Genel Sekreter

b-Sayman

c-Doktor, Sağlık Personeli

d-Tesis Yöneticisi, Malzeme Görevlisi

e-Spor Direktörü

f-Genel Kaptan

g-Kaptan

h-Teknik Yönetici ve Öğretici

YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

a-GENEL SEKRETER; Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar.

b-SAYMAN; Kulübün hesap, gelir ve gider işlemlerin yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

c-DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİ; Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

d-TESİS YÖNETİCİSİ VE MALZEME GÖREVLİSİ; Kulüp, tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

e-SPOR DİREKTÖRÜ; Spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup,genel sekretere karşı sorumludur.

f-GENEL KAPTAN; Kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup,spor direktörüne karşı sorumludur.

g-KAPTAN; Kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

h-TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİ; Kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli olup ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

MADDE 19- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

a- Denetim Kurulunun Teşkili :

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

b-Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağırılmasını yönetim kurulundan yazı ile ister veya kendisi genel kurulu toplantıya çağırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDüzenle

MADDE 20- KULÜBÜN Gelir Kaynakları

Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmayacaktır.Yıllık aidat 300 TL .dir. Üyeler aidatlarını peşin veya 5 eşit taksitte öderler Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile kulübe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Kulüp tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Kulübün, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

MADDE 21- kulübün Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

a-Defter tutma esasları;

Kulüpte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın, yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Kulübün ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

b-Kayıt Usulü :

Kulübün defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

c-Tutulacak Defterler :

Kulüpte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b-Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, kulübe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d-Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e-İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

2)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a-(1) bendinin a, b, c, d ve f alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

b-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

d-Defterlerin Tasdiki :

Kulüpte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

e-Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi :

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 22- KULÜBÜN Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Kulüp gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Kulüp giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak kulübün, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Kulüp tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kulübe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

a-Alındı Belgeleri :

Kulüp gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

b-Yetki Belgesi :

Kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ kulüp tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, kulüp yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Kulüp adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

c-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, kulüp tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 23- Beyanname Verilmesi

Kulübün, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla, sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” kulüp yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde kulüp başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 24- Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a-Genel Kurul Sonuç Bildirimi :

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile kulüp tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

b-Taşınmazların Bildirilmesi :

Kulübün edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi :

Kulüp tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d-Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim :

Kulübün görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde kulüp merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e-Değişikliklerin Bildirilmesi :

Kulübün yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında kulüp organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler de, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. MADDE 25-kulübün İç Denetimi :

Kulüpte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa kulübün denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

MADDE 26-kulübün Borçlanma Usulleri

Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 27-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 28-kulübün Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye

Şekli :

Genel kurul, her zaman kulübün feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri :

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Adana Demirspor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında kulübün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse İl Mülki Amirliğine devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile kulüp merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Kulübün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 29-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 30- kulübün Kurucuları

Adı Soyadı Babası D.yeri Yılı Mesleği/ Tab. Adresi

Muharrem Gülergin Hasan Niğde 1340 Serbest T.C. Vali Yolu Konak Ap.

Sabit Oktan Ali Tarsus 1337 Emekli T.C. Atatürk cd. Park ap.

Bedri Şensert İsmail Adana 1335 Emekli T.C. Ziyapaşa m. 682 / 79

Mehmet İkigül Mustafa Adana 1920 Serbest T.C. Baraj yol. Alper ap.

Ahmet Aydın Mahmut Adana 1920 Emekli T.C. Ziyapaşa Bl. Ön ap

Abdullah Öngen Hasan Adana 1337 Müteah. T.C. Kanal 1.durak no : 36

Mahmut Karabucak Ali Adana 1336 Çiftçi T.C. Atatürk cad. Park ap.


Kulübün Bayrağı Dernek Tüzüğünün 4.maddesi “b” bendinde olduğu gibidir.

Kulübün arması dernek tüzüğünün 4.maddesi “c” bendinde olduğu gibidir.