Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

7/4/1984
Sayı: 18365
Tertip: 5 Cilt:23 Sayfa: 59
Resmî Gazete

KANUN

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Kanun No. 2992

Kabul Tarihi: 29/3/1984

 


Bu Kanun evveliyatını teşkil eden 13/12/1983 tarih ve 175 sayılı KHK. 14/2/1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.


BİRİNCİ KISIMDüzenle

Amaç :Düzenle

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukuki düzenlemelerin yapılması, bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi ve kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev :Düzenle

Madde 2 - Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,
c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,
f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,
h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,
i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının

Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek,

j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,
l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat:Düzenle

Madde 3 - Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

                 İKİNCİ KISIM
              Bakanlık Merkez Teşkilatı
  Merkez Teşkilatı:
  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri, danışma ve dene-

tim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.

  Bakanlık merkez teşkilatı Ek - I sayılı cetvelde gösterilmiştir.
                 BİRİNCİ BÖLÜM
                Bakanlık Makamı
  Bakan:
  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık

merkez ve taşra teşkilatının ve bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

  Müsteşar:
  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip eder ve sağlar.
  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
  Müsteşar Yardımcıları:
  Madde 7 - Adalet Bakanlığında anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.(1)
               İKİNCİ BÖLÜM
             Anahizmet Birimleri
  Anahizmet Birimleri:
  Madde 8 - Adalet Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:
  a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
  b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,
  c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
  d) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
  e) Kanunlar Genel Müdürlüğü.
  f) (Ek: 18/8/1993 - KHK - 520/1 md.;İptal:Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih ve

E.1993/35,K.1993/34 sayılı kararı ile,;Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK-528/1 md.; İptal: Ana.Mah.`nin 8/7/1994 tarih ve E.1994/54, K.1994/49 sayılı kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/5/2001 - 4674/1 md.) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

  g) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/5 md.; Değişik: 15/5/2001 - 4674/2 md.) Avrupa Birliği

Genel Müdürlüğü.


(1) Müsteşar Yardımcısı kadrosu dört iken, 22/11/1999 tarih ve 23884 sayılı

  Resmi Gazete`de yayımlanan Adalet Bakanlığının 99/51427 sayılı Kararı ile
  beş olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  Ceza İşleri Genel Müdürlüğü:
  Madde 9 - Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: (1)
  a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemleri yapmak,
  b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
  c) Hakim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek,
  d) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri

yapmak,

  e) Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikayetleri inceleyip gereğini yapmak,
  f) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,
  g) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına kanunlarla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri yürütmek,
  h) Cezai işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,
  i) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
  j) Kanunlarla gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak.
  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü:
  Madde 10 - Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: (2)
  a) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak ve

ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ile mercie tevdi etmek,

  b) Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek.
  c) İcra ve İflas Dairesi memurları hakkında ihbar ve şikayetleri incelemek ve ceza verilmesi gereken hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek,
  d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
  e) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,
  f) Hukuki işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,
  g) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

(1) Bu maddenin (h) ve (i) bentleri 18.5.1994 tarih ve 528 sayılı KHK`nin

  3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış; mevcut (j), (k), (1) bent
  harfleri (h), (i) ve (j) olarak değiştirilmiştir.

(2) Bu maddenin (a), (e) ve (f) bentleri 18.5.1994 tarih ve 528 sayılı

  KHK`nin 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır; bent harfleri
  yeniden teselsül ettirilerek (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) olarak
  metne işlenmiştir.
 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (1)
  Madde 11 -
  Başlangıç cümlesi: (Değişik: 18/5/1994-KHK-529/14 md.; İptal: Ana.Mah.`nin

8/7/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme; 15/5/2001-4674/2 md.) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: (1)

  a) (Değişik: 10/9/1993-KHK-524/14 md.;İptal: Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih

ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile,;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 529/14 md.; İptal: Ana.Mah.`nin 8/7/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme:15/5/2001-4674/2 md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla verilen görevleri yerine getirmek.

  b) (Değişik: 10/9/1993-KHK-524/14 md.;İptal: Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih

ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile,;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 529/14 md.; İptal: Ana. Mah.`nin 8/7/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme:15/5/2001-4674/2 md.) Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda gösterilen her türlü işlemleri yapmak.

  c) Değişik: 10/9/1993-KHK-524/14 md.;İptal:Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih

ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile,;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 529/14 md.; İptal: Ana.Mah.`nin 8/7/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/5/2001-4674/2 md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği ıslah ve eğitimevlerinin, haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği kurumların, müşahede merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumların ve küçüklere mahsus tutukevlerinin çağdaş ölçülere uygun tesis, yapım, onarım, satın alma ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, geliştirmek, uygulamak, bu kurumları sevk ve idare etmek ve buralara alınmış küçüklerin korunma, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak.

  d) (Değişik: 10/9/1993-KHK-524/14 md.;İptal:Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih

ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile,;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 529/14 md.; İptal: Ana. Mah.`nin 8/7/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme:15/5/2001-4674/2 md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, eğitim merkezleri, çocuk ıslah ve eğitimevleri ile müşahede merkezlerinde görevli personelden; atanmaları Bakanlığa ait olanların atanma, yükselme, yer değiştirme, kadro, izin, istifa, emeklilik, dava ve disiplin gibi her türlü özlük işlemlerini, atanmaları adlî yargı adalet komisyonlarına ait olanların kadro ve özlük işlemleri ile bunlara ilişkin adlî yargı adalet komisyonu kararlarının incelenmesi ve onaylanması

işlemlerini yürütmek,  bu kurumlardaki bütün personelin hizmet öncesi, adaylık,

hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yaptırmak, gerektiğinde özlük işlemlerine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.

  e) Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden

alınacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üze- rinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak,

  f) Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez`i ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek,

(1)Kenar başlığı ve başlangıç cümlesi 15/5/2001 tarih ve 4674 sayılı Kanunun 2 nci

  maddesiyle yeniden düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.
                             6394 - 1
  g) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi

güç küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, filmlerin küçükler yönünden kontrolu, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartları, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

  h) Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müssseseleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek,
  i) Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işlerini yürütmek,
  j) Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek,
  k) İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
  l) Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek,
  m) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına dair inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
  n) (Ek: 15/5/2001 - 4674/2 md.) Görev alanına giren konularda uluslararası alanda

araştırma ve inceleme yapmak, bilgi alışverişini ve işbirliğini düzenlemek.

  o) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. (1)
  Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü:
  Madde 12 - Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Adli sicili tutmak,
  b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
  c) Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi

işlem sistemini kurmak ve geliştirmek,

  d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
  e) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Kanunlar Genel Müdürlüğü:
  Madde 13 - Kanunlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Adli konulara ilişkin kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak, Başbakanlıktan gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,
  b) Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların

ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek,

  c) Mevzuat değişiklikleri konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,
  d) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının

Başbakanlığa gönderilmeden önce, Türk hukuk sistemine ve kanun tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,

  e) Kendi görev alanına giren konularda idari yargı mercilerinde Bakanlığı

temsil etmek,

  f) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

(1)15/5/2001 tarih ve 4674 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle (n) bendi eklenmiş ve

   mevcut (n) bendi (o) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
                                    6394 - 2
  Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (1)
  Madde 13/A - (Ek:18/8/1993-KHK-520/2 md.;İptal:Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih

ve E. 1993/35, K.1993/34 sayılı Kararı ile,;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 528/2 md.; İptal: Ana.Mah.`nin 8/7/1994 tarih ve E.1994/54, K.1994/49 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme:15/5/2001-4674/3 md.) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun ile 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanunla Dışişleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla şunlardır:

  a) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle

ilgili olarak, gerektiğinde Bakanlığın diğer ilgili birimlerine de danışarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma ve belgeleri Türkçeye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek.

  b) Yurt dışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adlî makamlara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak.
  c) Hukukî ve cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaşma; tebligat, istinabe,

suçluların iadesi, hükümlülerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak.

  d) Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  e) Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek.
  f) Uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve birimleri bilgilendirmek.
  g) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine yapılan başvurulara karşı yapılacak savunmalar için bilgi ve belge sağlamak, gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek.
  h) Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi ile ilgili

işlemleri yapmak.

  i) İştirak olunan yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın

ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek.

  j) Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak ve izlemek; yargı

yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek.

  k) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

(1)Bu madde başlığı 15/5/2001 tarih ve 4674 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle

  metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
  Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
  Madde 13 B - (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/5 md.; Değişik: 15/5/2001 - 4674/4 md.)
  Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri, 244 sayılı Kanun ile 1173 sayılı Kanunla

Dışişleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla şunlardır:

  a) Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, Dışişleri Bakanlığı ve/veya Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek.
  b) Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili

konularda inceleme ve araştırmalar yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, uyum için gerekli olan konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, genelge düzenlemek.

  c) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal

program, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

  d) Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili olarak Bakanlık birimleri, diğer

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca istenen konular hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde toplantılara katılmak.

  e) Bakanlığın görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyumun

veya Avrupa Birliği ile işbirliğinin gerekli kıldığı yurt içi ve yurt dışı toplantılarda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde temsilci göndermek ve bu konulardaki uluslararası sözleşmeler hakkında görüş bildirmek.

  f) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşma ve belgelerle ilgili

olarak, gerektiğinde Bakanlığın diğer ilgili birimlerine de danışarak görüş bildirmek; yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak; bu antlaşma ve belgeleri Türkçeye çevirmek veya çevirtmek, derlemek, arşivlemek; bunları ve yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer kuruluşlara iletmek.

  g) Görev alanına giren konularda, gerektiğinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği

yaparak personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimleri ile ilgili işlemleri yapmak.

  h) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
            Danışma ve Denetim Birimleri
  Danışma ve Denetim Birimleri:
  Madde 14 - (Değişik: 8/6/1984-KHK 204/1 md.; aynen kabul: 16/10/1984-3057/1

md.)

  Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlar-

dır:

  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
  b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
  c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
  Teftiş Kurulu Başkanlığı;
  Madde 15 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan

adına aşağıdaki görevleri yapar.

  a) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (Hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, hakim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve faaliyetlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak,
  b) Soruşturma izni verilen veya müfettiş vasıtasıyla incelenmesi Bakan

tarafından istenen işlerde denetim ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, özel kanunların verdiği yetkiye

                6396-1
  Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:

Madde 16 - (Değişik: 8/6/1984-KHK 204/2 Md.; aynen kabul: 16/10/1984-3057/2md.)

  Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakan-

lar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve gö- revlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

  b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,
  c) Hizmet ve faliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık Bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
  d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını diğer hizmet birimlerinin tekliflerini alarak hazırlamak,
  e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan ve çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,
  f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,
  g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

(Dikkat: Devamı 6397 inci sayfada) KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)

                6396-2
 c) (Değişik: 10/9/1993-KHK-524/15 md.;İptal:Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih ve

E.1993/36,K.1993/35 sayılı Kararı ile.;Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 529/15 md.;İptal:Ana.Mah.nin 8/7/1994 tarih ve E.1994/55,K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 6/8/1997 - 4301/12 md.) Cumhuriyet başsavcılıkları ile adli ve idari mahkemelerin ve adalet komisyonlarının kalem işlerini, icra ve iflas müdürlüklerini, noterlik dairelerini, geçici yetkili noter yardımcılarını, kapalı ve açık cezaevleri ile tutukevleri ve çocuk ıslahevlerini, işyurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurum ve müesseseleri, icra tetkik mercii kalemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası, emanet, tereke, izale-i şuyu satışı, ayniyat ve levazım memurluklarını, posta, telgraf ve telefon daire mutemetliklerini, taşra teşkilatının yemekhane ve misafirhanelerini, Bakanlıkça kurulup işletilen depo ve garajları, Bakanlığı ilgilendiren tüm gelir harcamaları, Bakan tarafından gösterilecek lüzum üzerine merkez kuruluşu içerisindeki birimleri ve Bakanlığa bağlı diğer üniteleri denetlemek ve işlemlerini incelemek.

  d) Adli Tıp Kurumu, buna bağlı kuruluşlar, adli tabiblikler ile Türkiye Ba-

rolar Birliği, barolar, Türkiye Noterler Birliği ve noter odalarını denetlemek ve işlemlerini incelemek ve soruşturma yapmak,

  e) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gerekli kanuni ve idari tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,
  f) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görev alanına giren konularda görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,
  g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
  Araştırma, planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:
  Madde 16 - (Değişik:8/8/1984 -KHK 204/2 Md.; aynen kabul: 16/10/1984-3057/2

md.)

  Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
  b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,
  c) Hizmet ve faliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık Bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
  d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını diğer hizmet birimlerinin tekliflerini alarak hazırlamak,
  e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık Teşkilatında ortaya çıkan ve çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,
  f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,
  g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,
  h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.
  Müşavirler:
  Madde 16/A - (Ek: 8/6/1984 - KHK 204/3 md.; aynen kabul: 16/10/1984 - 3057/3
md.; Değişik: 25/6/1992 - 3825/8 md.)
  Bakan tarafından kalkınma planına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkta 15 Bakanlık Yüksek Müşaviri görevlendirilebilir.
  Bakanlık Yüksek Müşavirleri, yukarıda belirtilen hizmetlerin yapılmasından

Bakana karşı sorumludurlar.

  Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden on`una 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin (b) fıkrasının (7) nci alt bendinde belirtilen birinci sınıf hakimlerle savcılar atanabilir.(1)
  Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden beş`ine ise, hakim sınıfından olmayan üniversite öğretim üyeleri ile Yükseköğrenimini tamamlamış ve mesleğinde ün yapmış üstün yeteneklere sahip kişiler arasından, üniversite mensupları 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine, diğerleri ise 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi hükümlerine göre atanır.
  (Ek: 15/5/2001 - 4674/5 md.) Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine müşterek kararla atama yapılır.
  Bakanlıkta;
  a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
  b) Özel önem ve öncelik taşıyan teknik konularda bakana yardımcı olmak üzere,Genel İdare Hizmetleri Sınıfına mensup (15) Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdırlar.
  (...) Bakanlık Müşavirliklerine Bakan onayı ile atama yapılır.(2)
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
               Yardımcı Birimler
  Yardımcı birimler:
  Madde 17 - (Değişik: 25/6/1992 - 3825/9 md.)
  Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:
  a) Personel Genel Müdürlüğü,
  b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
  c) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı,
  d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
  e) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,
  f) (Ek: 15/5/2001 - 4674/6 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
  g) Savunma Sekreterliği,
  h) Özel Kalem Müdürlüğü. (3)
  Personel Genel Müdürlüğü:
  Madde 18 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,
  b) Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek,
  c) Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve

genelge düzenlemek,


(1) Bu fıkra, Adalet Bakanlığı Müsteşarı için uygulanmayacağı hususuyla sınırlı

  olarak Anayasa Mahkemesinin 27/4/1993 tarih ve E.1992/37, K.1993/18 sayılı
  Kararıyla iptal edilmiş olup, iptal hükmü kararın Resmi Gazete`de yayım tarihi olan 12/10/1995`den itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmiştir.

(2) Bu fıkrada yer alan "Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine Bakanın teklifi ve

  Başbakanın onayı ile... ibareleri Anayasa Mahkemesinin 27/4/1993 tarih ve
  E.1992/37, K.1993/18 sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, iptal hükmü,
  kararın Resmi Gazete`de yayım tarihi olan 12/10/1995`den itibaren altı ay
  sonra yürürlüğe girmiştir.

(3) Bu maddeye 15/5/2001 tarihli ve 4674 sayılı Kanunla (f) bendi eklenmiş,

   izleyen bendler (g) ve (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
  d) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,
  e) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan

konular hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek,

  f) Bakanlık aleyhine açılan idari davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve

izlemek,

  g) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının atama ve nakillerine ilişkin taleplerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyaçları ile birlikte inceleyerek kanuna, atama ve nakil yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı taslağı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunmak,
  h) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun doğrudan görevine giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yapmak, bunların dışında kalan özlük işleri ile Bakanlığa bağlı diğer personelin özlük işlerini yürütmek,
  i) Gecikmesinde mahzur hallerde, hizmetin aksamaması için kadro durumu müsait olan bir yargı çevresindeki hakim ve savcının ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kılınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
  j) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro işlemlerini yürütmek.
  k) Adli ve idari yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve

işleyişini düzenlemek,

  l) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Madde 19 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 204/8 md.)
  Eğitim Dairesi Başkanlığı:
  Madde 20 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,
  b) Bakanlık teşkilatı ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  c) (Mülga: 25/6/1992 - 3825/17 md.)
  d) Eğitim kurum ve tesisleriyle adalet meslek okulları ile ilgili işleri

yapmak,

  e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
  Madde 20/A - (Ek: 25/6/1992 - 3825/10 md.)
  Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Yurt içi ve yurt dışı mevzuatı, mesleki yayınları takip etmek, toplamak,değerlendirmek, saklamak, bilim çevrelerine ve uygulayıcılara sunmak, hukuksal konularda görüşler oluşturmak,
  b) Hukukun gelişmesi için yurt içi ve yurt dışı hukuk fakülteleri, hukukla ilgilenen uluslararası kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar ile ilişki kurmak, yıllık çalışma programları hazırlamak ve uygulamak,
  c) Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları, daire kararları ve yabancı ülkeler yüksek mahkeme kararlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre kartlara geçirmek, fihristlerini yapmak, toplamak ve yayınlamak,

KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)

 d) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile işbirliği içinde hukuk ve mevzuat

açısından halkı aydınlatıcı hukuki yayınları hazırlamak ve yayınlatmak,

  e) Hukukla ilgi gazete, dergi çıkarmak, mesleki kitapları ve ilgili mevzuatı

yayınlamak, basmak, bastırmak ve satışlarını yapmak,

  f) Hakim ve Savcıları mesleki yayınlarda bulunmak üzere teşvik etmek ve haricen yayınlanan mesleki kitapları satın alarak meslek mensuplarına dağıtmak,
  g) Yurt içindeki yazılı olmayan hukuk kurallarını, örf ve adetleri toplattırıp yayınlatmak,
  h) Eski hukuk kaynaklarını araştırmak, inceletmek, toplatmak ve yayınlatmak

suretiyle uygulayıcıların ve bilim çevrelerinin yararlanmalarına sunmak,

  ı) Yayın danışma kurulu oluşturmak,
  j) Merkez ve taşra teşkilatında kütüphane ve kitaplıklar kurmak, mevcut kütüphane ve kitaplıkları geliştirmek, bakım ve donanımlarını sağlamak, meslek mensuplarının kütüphane ve kitaplıklarından yararlanmaları için gerekli önlemleri almak,
  k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:
  Madde 21 - (Değişik: 8/6/1984-KHK 204/5 md.; aynen kabul: 16/10/1984-3057/5

md.)

  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  b) (Mülga: 25/6/1992 - 3825/17 md.)
  c) Bakanlığın mali işler ile ilgili hizmetlerini yürütmek,
  d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma (...) (1) ve taşıma hizmetlerini yapmak,
  e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,
  f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
  g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,
  h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
  ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
  j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
  k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
  l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
  Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
  Madde 22 - (Mülga:8/6/1984-KHK 204/8 md.; Yeniden düzenleme: 25/6/1992 -

3825/11 md.)

  Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,

(1) Bu bentte yer alan "... bakım, onarım ..." ibaresi, 25/6/1992 tarih ve

  3825 sayılı kanunun 17 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup,
  metinden çıkarılmıştır.
 b) Bakanlığa ait bina ve tesislerin; ilgisine göre Ceza ve Tevkifleri Genel

Müdürlüğü veya İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

  c) (b) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,
  d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  Madde 22/A. - (Ek:15/5/2001 - 4674/7 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri

şunlardır:

  a) 12 nci maddenin (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez

ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak.

  b) İlgili birimlerle iş birliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek

mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

  c) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
 d) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemlerarası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak.
 e) Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin eğitimini sağlamak.
  f) Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem

makinelerinin ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

 g) Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.
  h) Görev alanına giren konularda, mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmalar yaparak Bakanlığa önerilerde bulunmak, tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, genelge düzenlemek.
  i) Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği

yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

  j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Savunma Sekreterliği:
  Madde 23 - Savunma Sekreterliği, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.
  Özel Kalem Müdürlüğü:
  Madde 24 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
  b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
  c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
  d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.
                 ÜÇÜNCÜ KISIM
            Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar
  Taşra Teşkilatı:
  Madde 25 - Bakanlık özel kanunlara uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yet-

kilidir.

  Bakanlığa Bağlı Kuruluşlar
  Madde 26 - (Değişik:10/9/1993-KHK-524/16 md.;İptal:Ana.Mah.nin 6/10/1993

tarih ve E.1993/36,K.1993/35 sayılı Kararı ile,;Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 529/16 md.;İptal:Ana.Mah.nin.8/7/1994 tarih ve E.1994/55,K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 6/8/1997 - 4301/13 md.)

  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve Adli Tıp Kurumu

Bakanlığa bağlı kuruluşlardır.

                 DÖRDÜNCÜ KISIM
               Sorumluluk ve Yetkiler
  Yöneticilerin sorumlulukları:
  Madde 27 - Bakanlığın merkez kuruluşu ve taşra kuruluşlarının her kademedeki

yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

  Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu:
  Madde 28 - Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
  Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
  Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu:
  Madde 29 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
 Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi:
  Madde 30 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
  Yetki devri:
  Madde 31 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Anayasa ve kanunlarda Bakan ve Müsteşar tarafından münhasıran kullanılması öngörülen yetkiler devredilemez. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
                 BEŞİNCİ KISIM
                 Çeşitli Hükümler
  Kadrolar:
  Madde 32 - Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara ait kadrolar hariç olmak üzere, kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenir.
  Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların kadroları ile bu kadrolara

ilişkin bütün hususlar özel kanununda düzenlenir.

  Atama:
  Madde 33 - (Değişik birinci fıkra: 25/6/1992 - 3825/12 md.) Adalet Bakanlığında hakim ve savcı sınıfı dışında kalan personelin atanması, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan, Bakanlık Müşavirleri dışındaki personelin atanmasına ilişkin yetkisini yazılı olarak gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
  Bakanlık bağlı kuruluşunun kuruluş kanunundaki atamaya ilişkin hükümler

saklıdır.

  Komisyon kurma yetkisi:
  Madde 34 - Bakanlık, temel kanunlar üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman

personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir.

  Bu komisyonların çalışma usulleri ile uzman personele ödenecek huzur ücretleri ve huzur hakları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. (Değişik cümle: 15/5/2001 - 4674/8 md.) Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla uhdesinde bir kamu görevi bulunanlara ödenecek huzur hakkı fiilen görev yapılan her gün için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçemez. Uhdesinde bir kamu görevi bulunmayanlara ödenecek huzur ücreti için bu gösterge rakamı (2000) olarak uygulanır.
  Cetvellerde değişiklik:
  Madde 35 - (Değişik: 8/6/1984-KHK 204/6 md.; aynen kabul:16/10/1984-3057/6

md.)

  2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerin

"Birinci Sınıfa ayrılmış" bölümlerine, "Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği" görev unvanları eklenmiştir.

  Kontrolörler:
  Madde 36 -(Değişik: 6/8/1997 - 4301/14 md.)
  Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimiyle görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükte kontrolörler istihdam edilebilir. Bunlar hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak Yarışma ve Yeterlilik Sınavı sonucunda mesleğe stajyer kontrolör olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak koşuluyla kontrolör olarak atanırlar.

Bu yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya haklı bir nedene dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörler Bakanlık onayı ile Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında başka bir göreve de atanabilirler.

  Kontrolörler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarında görevli

olup atamaları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılmış olanları denetleyemezler.

  Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmayan durumları, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlerle, olumsuz sicil alanlar kazanılmış hak aylık dereceleri ile bulundukları kadro derecelerine eşit Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatındaki diğer bir kadroya atanabilirler.
                6402 - 1
 Kontrolörlerin, mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile

çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

  Yürürlükten kaldırılan hükümler:
  Madde 37 - 22 Mayıs 1327 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamnamei Dahilisi, 11 Haziran 1329 tarihli Hükkam ve Memurini Adliye intihap Nizamnamesi, 17 Teşrinisani 1336 tarihli Memurini Adliye Hakkında Tahkikata Ait Nizamname ve 16 Kanunuevvel 1331 tarihli Adliye Nezareti Heyeti Teftişiye Nizamnamesi ile 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  Ek Madde 1 - (Ek: 12/5/1988 - 3446/1. md.)
  Adalet Bakanlığı hesabına, hakim ve savcı ihtiyacını karşılamak üzere, burs verilmek suretiyle, yükseköğrenim yaptırılabilir.
  Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Adalet Bakanlığınca belirlenir. Burs verilecek öğrencilerde bulunması gereken nitelikler ile bunların seçilmelerine dair esas ve usuller, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
  Bu öğrencilere, emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs verilir.

Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar.

  Adalet Bakanlığı hesabına burs almak suretiyle yükseköğrenim yapmış olanlar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta, Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Mecburi hizmet süresi, hakimlik ve savcılık görevine başlama tarihinden itibaren hesap edilir.
  Adalet Bakanlığı, yükseköğrenim öğrenci yurtları ile üniversite yurtlarında

kalan burslu öğrencilerinin hakimlik ve savcılık görevlerine hazırlanmaları bakımından eğitimlerine, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve üniversitelerle yapacağı protokol esasları dahilinde yardımcı olur.

  Ek Madde 2 - (Ek:18/5/1994 - KHK - 528/6 md.;İptal:Ana.Mah.`nin 8/7/1994

tarih ve E.1994/54,K.1994/49 sayılı Kararı ile.)

  Ek Madde 3 - (Ek: 6/8/1997 - 4301/15 md.)
  Hazinece adalet hizmetleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri için tahsis edilen bina ve arsaların tahsis amaçlarına uygun olarak kullanılma niteliklerini kaybetmeleri veya yeni cezaevi yapımı nedeniyle kullanımlarından vazgeçilmesi halinde; bunların satışına, Maliye Bakanı yetkilidir. Satış bedelleri, adalet hizmet binaları ile cezaevleri binalarının yapımı ve onarımlarından kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesine Maliye Bakanlığınca özel ödenek olarak kaydedilir. Önceki yılda kullanılmayan ödenek cari yıl bütçesine devredilir.
  Ek Madde 4 - (Ek: 15/5/2001 - 4674/11 md.)
  Adalet Bakanlığınca uygun görülen il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem

müdürlüğü kurulabilir. Müdürlük, bilgi işlem müdürü ve yeteri kadar personelden oluşur.

  Bilgi işlem müdürlüklerindeki bilgi işlem müdürü, şef, bilgisayar işletmeni ve teknisyenler Adalet Bakanlığınca; diğer personel bağlı olduğu adalet komisyonunca atanır.
                           Geçici Hükümler
  Geçici Madde 1 - Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun esaslarına göre

yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
  Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük

ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

                             6402 - 2
  Geçici Madde 4 - Bakanlık taşra teşkilatı, bu Kanunun 25 inci maddesinde

belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

  Bakanlık taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna

uygun hale getirir.

  Geçici Madde 5 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
  Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
  Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Adalet Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.
  Geçici Madde 7 - 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4

üncü maddesini değiştiren 2/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, Adalet Bakanlığı Teşkilatı için bu kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

  Geçici Madde 8 - (Ek: 8/6/1984 - KHK 204/8 Md.; aynen kabul: 16/10/1984 -

3057/8 md.)

  Bu Kanunla kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
  Yürürlük:
  Madde 38 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:
  Madde 39 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                6402-3
   29/3/1984 TARİHLİ VE 2992 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
  1) 25/6/1992 tarihli ve 3825 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
  Geçici Madde 1 - (Mülga:13/7/1993-KHK-486/27 md.)
  Geçici Madde 2 - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüyle birinci sınıf olan hakim ve savcılar ile geçici 1 inci madde hükmüyle Sayıştay üyeleri ile ilgili hükümler uygulanacak olan Sayıştay Meslek Mensupları ile Sayıştay Savcı Yardımcıları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçmişe yönelik mali hak talebinde bulunamazlar.
  Geçici Madde 3 - 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda değişiklik yapılıncaya kadar; birinci sınıfa geçirildikten sonra, bu sınıfta 6 yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askeri hakim subaylar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca birinci sınıf hakimler için öngörülen ek gösterge ve yüksek hakimlik tazminatı hükümlerinden yararlanırlar.
  Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13

üncü maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce adaylıktan Danıştay tetkik hakimliğine atanmış idari yargı hakimleri hakkında da uygulanır.

  Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre

ile, Danıştay tetkik hakimliğine ve Danıştay Savcılığına yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz. Bu atamalarda Danıştay Başkanlık Kurulunun olumlu görüşü de alınır.

  2) 22/5/1996 tarih ve 4141 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde - Anayasa Mahkemesinin 27.4.1993 gün ve E.1992/37, K.1993/18

sayılı kararı ile 2802 ve 2992 sayılı kanunların kimi hükümlerinin iptal kararı mucibince yürürlükten kalktığı 12 Nisan 1996 tarihine kadar, anılan görevlere mezkur hükümlerdeki usule göre yapılan atamalar geçerlidir.

   3) 15/5/2001 tarihli ve 4674 sayılı Kanunun maddesi:
  Geçici Madde 1 - Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, 367 sayılı

Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesiyle ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığı ile ilgili bölümlerine eklenen kadrolar ile Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı dışında kalan personeli bu Kanunla kurulan Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

  Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadrosu kaldırılan Avrupa Topluluğu

Koordinasyon Dairesi Başkanı, kazanılmış hak aylık derecesi ile bulunduğu kadro

                6402-4
                       Ek - I Sayılı Cetvel
           ADALET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
                         Anahizmet   Danışma ve Denetim  Yardımcı

Müsteşar Müsteşar Yrd. Birimleri Birimleri (1) Birimler (1)


Müsteşar Müsteşar Yrd. 1. Ceza İşleri 1. Teftiş Kurulu 1. Personel Genel

             Gn. Md.     Başkanlığı      Müdürlüğü,
        Müsteşar Yrd. 2. Hukuk İşleri 2. Araştırma,Plan-  2. Eğitim Dairesi
                          Gn. Md.     lama ve Koordi-   Başkanlığı,
                                    nasyon Kurulu Baş-
                                     kanlığı
    Müsteşar Yrd.  3. Ceza ve Tev- 3. Basın ve Halkla  3. Yayın İşleri
                     kifevleri Gn.      İlişkiler Müşa-      Dairesi
                       Md.             virliği           Başkanlığı,
    Müsteşar Yrd.  4. Adli Sicil ve                      4. İdari ve Mali
                   İstatistik Gn.Md.                      İşler Dairesi
                                                         Başkanlığı,
   Müsteşar Yrd.(2) 5. Kanunlar Gn. Md.               5. Teknik İşler Dairesi
                                                        Başkanlığı,
                                                     6. (Ek: 15/5/2001-4674/9 md.)
                                                     Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (4)
                                                     7. Savunma Sekreterliği
                                                     8. Özel Kalem Müdürlüğü
                  6. (Ek: 18/5/1993-KHK-
                  520/4 md.; İptal:Ana.
                    Mah.nin 6/10/1993
                  tarih ve E.1993/35,K.
                   1993/34 sayılı Kararı
                   ile.; Yeniden düzen-
                 leme: 18/5/1994-KHK-528/4 md.;
                 İptal:Ana.Mah.`nin
                  8/7/1994 tarih ve
                 E.1994/54,K.1994/49
                 sayılı Kararı ile.yeniden
                 düzenleme: 15/5/2001 - 4674/9 md.)
                 Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
                 Müdürlüğü
               7. (Ek:14/4/1989-KHK-367-5 md.;Değişik:
                 15/5/2001 - 4674/9md.) Avrupa Birliği
                 Genel Müdürlüğü.(3)

(1) Bu bölüm, 25/6/1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değiştirilmiş olup, cetvele işlenmiştir. (2) Müsteşar Yardımcısı kadrosu dört iken, 22/11/1999 tarih ve 23884 sayılı

  R.G.`de yayımlanan Adalet Bakanlığının 99/51427 sayılı kararı ile beş
  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu ibarenin sıra numarası, 18/5/1994 tarih ve 528 sayılı KHK`nin 4 üncü

  maddesiyle (7) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(4) Yardımcı birimler bölümüne, 15/5/2001 tarihli ve 4674 sayılı Kanunla "6. Bilgi İşlem

  Dairesi Başkanlığı" eklendiğinden, takip edilen sıra numaraları teselsül ettirilmiştir.
          2992 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
        MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                                          Yürürlüğe
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi

--------------------------------------------------------- ------------

KHK/204 - 18/6/1984

3057                -                        19/10/1984
3446                 -                        26/5/1988

KHK/367 - 4/5/1989

3825                -                        11/7/1992

KHK/520 - 16/9/1993 KHK/524 - 17/9/1993 KHK/528 - 20/5/1994 KHK/529 - 20/5/1994

4301                 -                         9/8/1997

4674 - 22/5/2001

      2992 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
   Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi  Sayısı  Maddesi

-------- ------ -------

29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 19 ve 22 nci maddeleri 8/6/1984 KHK-204 8

29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin (c) bendi, 16/10/1984 tarih ve 3057 sayılı Kanunla değişik 21 inci madde- sinin (b) bendi 25/6/1992 3825 17

25/6/1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi 13/7/1993 KHK/486 27

22/11/1990 tarih ve 3682 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci cümlesi 18/8/1993 KHK/520 7