Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

(6136 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
29/9/1980
Sayı: 17120
Resmî Gazete

KANUN

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

Kanun No. 6136

Kabul Tarihi: 25/9/1980

 


Madde 1 - 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde belirtilen dinamit, bomba veya buna ben- zer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve benzeri ateşli eczaları ruhsatsız olarak bulunduranlar ile 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasında yazılı olan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, ka- satura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nite- likteki benzeri aletleri bulunduranlar; bunları bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta- rihten itibaren 15 gün içinde mahalli askeri veya mülki makamlara teslim ettik- leri takdirde haklarında takibat yapılmaz.

Madde 2 - (Mülga: 25/12/1985 - 3250/3 md.)

Madde 3 - Bu Kanunla getirilmiş bulunan 15 günlük teslim süresi içinde 1 in- ci maddede sayılan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletleri kul- lanarak bir suç işleyenler veya bunları ilgili mercilere teslim amacı dışında taşıdıkları sübuta ulaşanlar bu Kanunun birinci maddesi hükmünden yararlanamaz- lar.

Madde 4 - Bu Kanun, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş bulunan 6136 sayılı Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet suçlarına hiç bir şekilde uygulanmaz. Anılan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar sürdürü- lür ve kesinleşen mahkümiyet hükümleri de aynen yerine getirilir.

Ek Madde 1 - (Ek: 14/1/1982 - 2583/1 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini 29 Eylül 1980 günü ile bu Kanunun yayımlandığı günün mesai bitimi arasında resmi makamlara kendiliğinden veya çağrı veya uyarı üzerine; teslim edenler, yerlerini bildirenler ile Güvenlik Kuvvetleri veya diğer yetki- lilerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terkedenler hakkında takibat yapılmaz. Hükmolunmuş cezalar yerine getirilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Şu kadarki, tahsil edilmiş para cezaları iade edilmez. Mahkümiyet hüküm- lerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez.

KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)

Ancak;

a) 25 Eylül 1980 gün ve 2305 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmış bulunan- lar hariç olmak üzere, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri kapsamına giren suçları işleyenler,

b) 29 Eylül 1980 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında her türlü si- lah, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini kullanarak taksirli suçlar ha- riç olmak üzere bir cürüm işleyenler, Birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar.

Ek Madde 2 - (Ek: 14/1/1982 - 2583/1 md.)

Bu Kanun hükümleri, Ek 1 inci maddede belirtilen süre dışında 6136 sayılı Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hakkında uygulanmaz.

Ek Madde 3 - (25/12/1985 - 3250/1 md.)

Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini 21 Ocak 1982 günü ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 ıncı günün mesai bitimi arasında resmi makamlara kendiliğinden veya çağrı veya uyarı üzerine; teslim edenler, yerlerini bildirenler ile güvenlik kuvvetleri veya diğer yetkililerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terk edenler hakkında takibat yapılmaz, hükmolunmuş cezalar yerine getirilmez ve ka- nuni sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş para cezaları iade edilmez. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez.

Ancak; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri kapsamına giren suçları işleyenler ile her türlü silah, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini kullanarak taksirli suçlar hariç olmak üzere suç işleyenler ve her türlü silah, mermi, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerinin kaçakçılığını yapanlar, birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar. Bu madde hükümleri, bu maddede belirtilen süre dışında 6136 sayılı Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hakkında uygulan- maz. (1)

Ek Geçici Madde 1 - (Ek: 1/6/1981 - 2469/1 md.) Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler ilgili makamlarca bir tutanak karşılığında 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 8/5/1969 tarih, 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

Ek Geçici Madde 2 - (Ek: 16/6/1983 - 2848/1 md.) Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler sahiplerinin ruhsatları olup olmadığına bakılmaksızın Devlet malı sayılarak 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üze- re Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.