Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

(5816 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun
Kanunlar Kanun Numarası: 5816
Kabul Tarihi: 25/07/1951
Resmî Gazete Tarihi ve No: 31/07/1951 - 7872Madde 1
f1. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
f2. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
f3. Yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2
f1. Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.
f2. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3
f1. Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4
f1. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5
f1. Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.