19 Kasım 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin İzzetin vapuru hakkkındaki yazısı

İngiltere’de inşa edilmekte olan İzzettin vapur-ı hümâyun-ı seniyye-i muvaffakiyet vaye-i cenâb-ı şehriyaride hitama reside olarak mahalli mezkûrdan kıyam ile bu kere Dersaadet’e muvasalat eylemiştir.

KaynakçaDüzenle