1812 Salgınında Üsküdar’da Vebadan Ölen Vasil’in Keşif Raporu


Ma‘rûz; Sâdır olan fermân-ı âlîlerine imtisâlen bi’l-iltimâs kıbel-i şer‘-i enverden mürsel Ömer Efendi dâ‘ileri ve izzetlü bostancıbaşı ağa tarafından müte‘ayyen Haseki Azîz ve Haydarpaşa Ustası Abdurrahman ve sâ’ir mazbûtü’l-esâmî kimesneler ile Kanlıcak kasâbı çobanı olup medîne-i Üsküdar hâricinde Küçük Haydarpaşa kurbundaki Kirişhâne ittisâlinde deryâ kenârında mat‘ûnen hâlik olan Vasil nâm zımmînin üzerine varılup a‘zasına nazar olundukda eser-i cerh ve hank misüllü nesne olmayup ancak târîh-i i‘lâmdan iki gün mukaddem mahalle-i mezkûrda met‘ûnen hâlik olduğunu ba‘de’l-keşf ve’l-ihbâr hâlik-i merkūmun lâşesi zîr-i hâke ilkāya izin birle vâki‘-i hâli mezbûr dâ‘îleri mahallinde ba‘de’t-tahrîr ve’l-inhâ mübâşir-i mezbûr iltimâsıyla huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. Fî 14 N Sene 1227/21 Eylül 1812.