1791’deki Salgında Üsküdar’da Vebadan Ölen Ahmed’in Keşif Raporu

Ma‘rûz;

Bi’l-iltimâs kıbel-i şer‘-i şerîfden irsâl olunan Kâtib Salih Efendi dâ‘îleri medîne-i Üsküdar’da Vâlide-i Atîk mahallesinde vâki‘ Ahmed b. Ahmed nâm kimesnenin sâkin olduğu menziline varup mazbûtü’l-esâmî Müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf itdikde mezbûr Ahmed meclis-i ma‘kūd-ı mezkûrda bast-ı kelâm idüp işbu meyyiti müşâhede ve mu‘ayene olunan takrîben on bir yaşında sulbî oğlum Ahmed nâm sagīri gāib ani’l-meclis Kıncı Ali b. Yusuf nâm kimesne târîh-i i‘lâmdan dört gün mukaddem kable’z-zuhrda Çinili Hamam Külhanı kurbünde tarîk-i âmda ahz ve bi-gayri hakkın yumruk ve sille ile darb eylediğinden ma‘adâ yere urup dört gün mürûrunda müte’essiren fevt olmağla kıbel-i şer‘den keşf ve mu‘âyene olunmak matlûbumdur dedikde etibbâdan Süleyman Efendi b. Ali nâm kimesne ile cerrâh tâifesinden Mayer v. Kemal ve İlyas v. Avram ve sâir bî-garaz Müslimîn ile sagīr-i mezbûrun a‘zâsına nazar eylediklerinde eser-i cerh ve kara bere misillü nesnesi olmayup ancak vebâ illetinden vefât etmişdir deyü bi’l-ittifâk haberleriyle ba‘de’l-keşf ve’l-mu‘âyene defnine izin birle vâki‘ hâli mezbûr dâ‘îleri mahallinde ba‘de’t-tahrîr ve’l-inhâ huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. Fî 24 min-Ra sene 1206/21 Kasım 1791.

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.