Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun

(1324 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
7/8/1970
Sayı: 13572
Tertip : 5 Cilt : 9 Sayfa : 2751
Resmî Gazete

KANUN

Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun

Kanun No. 1324

Kabul Tarihi: 31/7/1970

 


I – Kuruluş ve komutanlık:

Madde 1 – Silahlı Kuvvetlerin teşkilatı, kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

Genelkurmay Başkanı, barışta ve savaşta Silahlı Kuvvetlerin Komutanıdır.

II – Görev, yetki ve sorumluluk:

Madde 2 – Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile anaprogramlarını tespit eder.

Bunlardan;

a) İstihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, öğretim ve tedarik dışındaki lojistik hizmetlerin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar ile uygulanmasını sağlar.
b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına göre yürütülür.
c) Lojistik tedarik hizmetleri için, tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve anaprogramları, bu hizmetleri yürütecek olan, Milli Savunma Bakanlığına bildirir.

Madde 3 – Uluslararası yapılacak anlaşma ve andlaşmaların askeri yönlerinin tayininde ve uygulama esaslarının tespitinde Genelkurmay Başkanının mütalaası alınır. Gerektiğinde bu toplantılara katılır veya temsilci gönderir.

Madde 4 – Genelkurmay Başkanı; şahsen veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlarla, görev ve yetkilerine ait konularda ilgili bakanlıklar, daireler ve kurumlar ile doğruca yazışma yapabilir ve temaslarda bulunabilir.

Madde 5 – Genelkurmay Başkanına özel kanunlar ile verilen görev ve yetkiler saklıdır.

Madde 6 – Genelkurmay Başkanı, hizmetlerin yürütülmesinde Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapar.

Madde 7 – Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.

III – Atanma :

Madde 8 – Genelkurmay Başkanı; Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığını yapmış general ve amiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.

Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması, atanmasındaki usule göre yapılır.


Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde, engeç 45 gün içinde atanma yapılır.

IV – Çeşitli hükümler:

Madde 9 – Diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

V – Yürürlük ve yürütme :

Madde 10 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.