Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun

(1288 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun
Kanunlar Kanun Numarası: 1288
Kabul Tarihi: 20/5/1928
Resmî Gazete Tarihi ve No: 28/5/1928 - 900
Tertip : 3 Cilt : 9 Sayfa : 610


Madde 1 – Devlet, vilayet, şehremaneti ve belediyeler gibi resmi devair ve müessesatın bilümum muamelatı tahririye ve hesabiyesinde beynelmilel rakamların kullanılması mecburidir.

İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelatta dahi tatbikını en kolay mahallerden başlamak suretiyle 1931 Haziranına kadar temine Hükümet mezundur.

Madde 2 – Bu kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir.

Madde 3 – Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Ayrıca bakDüzenle