11 Eylül 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'de Mevad-ı Bahriyye kısmının Cüz-i gayr-i Resmi bölümü

İngiltere’ye sipariş olunarak derdest inşa olunan sefayinden Osman Gazi namında olupb taşrası demir kaplı olan firkateyn sefinesinin resîde-i hitam olarak Cuma günü denize indirildiği ve nam sefinenin dahi on beş güne kadar tekamül olacağı ve İzzeddin nam sefine-i Osmaniyyenin dahi bundan önce ikmal olunmuş olduğundan seyr ü hareketi İngiltere’de tecrübe olunarak beş altı haftaya kadar dersaadete vusulü me’mûl bulunmuştur.

KaynakçaDüzenle