İzmir dün işgal edildi

  • Kolordu kumandanı Ali Nadir Paşa'nın "mukavemet edilmemesi" emri yüzünden Türk kuvvetleri kışlalarına çekildiler.
  • İngiliz, Fransız, Yunan silahendazları öğleden sonra, mevkii müstahkemleri, kaleleri işgal ettiler.

İZMİR

GÜNLERDEN beri limanımızda toplanmakta olan yabancı harp gemilerinden dün öğleden sonra bahriye silahendazları indiler ve şehrin muhtelif noktalarını işgalleri altına aldılar. İngiliz birlikleri, Karaburun ve Uzunada cihetini, Fransız kuvvetleri Urla ve Foçalar'ı, Yunan müfrezeleri de Yenikaleyi kontrolleri altına almışlardır.

Halk, sokaklara, kordon boyuna yayılarak sessizlik içinde bu işgali seyretmiştir. Şehirdeki Rumlar ise şenlikler yapmışlar ve bilhassa karaya çıkan Yunan silahendazlarını büyük gösterilerle karşılamışlardır.

FRANSIZ, İngiliz ve Yunan kuvvatleri sadece İzmir'in kalelerini ve müstahkem mevkilerini işgalle yetinmemiştir. Aynı zamanda şehrin içine de birlikler gönderilmiştir.

ÖĞRENDİĞİMİZE göre, işgalin planı dün sabah Amiral Kaltorp'un başkanlığında yapılan bir toplantıda kararlaştırılmış ve bunu müteakip saat 09:00'da Amiral, Kolordu kumandanı Ali Nadir Paşa ile Veli Kanbur İzzet'e bir nota ile kararını bildirmiştir.

KOLORDU kumandanı da, Babıali ve Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile makine başında yaptığı telgraf muhaberesinden sonra emrindeki birliklere şu talimatı vermiştir:

"İzmir mühtahkem mevkii tahkimat bölgesi, bugün öğleden sonra itilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. Toplar ve diğer her türlü harp malzemesi bu kıtalara teslim edilecektir. Bu bölgelerde komutanlar, subaylar ve erler, bu bölge dışında ve gerilerinde toplanacaklar, kolorduca verilen emre göre hareket eyleyeceklerdir. Bu işgal sırasında katiyen karşı konmayacak, işgale gelecek itilaf müfrezelerine gerekli kolaylıklar gösterilecektir."

BU kolorduluk emri dolayısiyle, Türk birliklerinin, işgalden hemen önce sessizce çekildikleri ve hiçbir çatışma olmadığı anlaşılmaktadır.