"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)/III. Kısım/III. Bölüm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

=====6. Dava açma süresi=====
 
'''Madde 151.- ''' Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmündeCumhurbaşkanlığı kararnamekararnamesi veya içtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.
 
=====7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi=====
103

değişiklik