"743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
k (ufak bi tanzim)
568 - Tutulan defter mucibince kabul halinde tereke, defterde yazılı borçlar ile beraber mirasçıya intikal eder ve bu intikalin hükmü mirasın açıldığı günden başlar. Bu takdirde mirasçı defterde yazılı borçları gerek mirastan, gerek şahsi mallarından ödemeye mecburdur.
2 - DEFTER TUTMA HARİCİNDE MESULİYET:
569 - Alacaklarını vaktiyle yazdırmayan alacaklılar, mirasçıyı ne şahsan nedene de terekeye izafetle takip edemezler. Şukadar ki makbul bir özür sebebiyle alacaklarını kayıt ettirmemiş veya kayıt için müracaat ettiği halde her nasılsa alacağı kayıt olunamamış olan alacaklıya karşı, mirasçı, yalnız mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldür. Mamafi alacak mukabilinde müteveffadan rehin veya teminat almış bulunan alacaklı, her halde matlubunu rehin veya teminattan istifa edebilir.
(H KEFALET SEBEBİYLE MESULİYET :
570 - Muteveffanın kefalet sebebiyle olan borçları, defter tutma esnasında ayrıca kayıt edilir. Mirasçılar, defteri tutulan mirası mutlak olarak kabul etmiş olsalar bile; murisin bu kabil borçlarından, ancak tereke borcunun iflas hükümlerine göre tasfiyesi halinde kefaleten alacaklı olanlara düşecek miktar nisbetinde, mesul olurlar.
577

değişiklik