"Fatih Kanunnâmesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

+
(Yeni sayfa: {{Eser | önceki= | sonraki= Bâb-ı evvel | başlık=Fatih Kanunnâmesi | yazar=II. Mehmed | notlar={{Vikipedi}} }} <div align="center"> '''...)
 
(+)
Ba'de zâlik, bu evrâk-ı kavâ'id-i Sultanî ve safha-i kavânîn-i Hâkâ-nînin câmi'i olan abd-i hakîr-i kesîrü't-taksîr Mehemmed bin Mustafa el-ma'rûf bi-Leyszâde et-Tevkî'î, hâlâ Pâdişâlı-ı rûy-i zemîn ve Şehinşâh-i sipihr-temkîn, felek-rif'at, hurşîd-menzilet, Sultân-ı selâtîn-i cihân ve Hâ-kân-ı kâm-rân-ı âlî-şân Fâtih-i bilâdu'r-Rum bi-nasri'llâhi Meliki'l-Kay-yûm, nâzır-ı umûr-ı dîn ü devlet ve mu'în-i kavânîn-i kadr u saltanat, sâ-hibü'l-megâzî, el-meşhûretün fi'l-âfâk, melik-i serîr-i hilâfet bi'l-istihkâk kahramân-ı zamân, sâhibü'l-emn ve'l-emân, es-Sultanü'l-a'zam, halîfetu'llâh fi'l-âlem, es-Sultân ibnü's-Sultân Mehemmed Hân ibnü's-Sultân Murâd Hân ibnü's-Sultân Mehemmed Hân, ebbedallahu devletehû ve sal-tanatehû hazretlerinün zamân-ı şeriflerinde bu abd-i hakîr hidmet-i tuğrâ-i garrâda istihdâm olunup, vaktâ ki sa'âdetlü Pâdişâh-ı hurşîd-iştihâr hazretleri teşrîf-i serîr-i saltanat itdikde eyyâm-ı saltanatlarında bunca fütû-hât-ı azîme müyesser olup, husûsâ hâlâ dârü's-saltanat olan mahrûsa-i uz-mâ ve medîne-i kübrâ olup, matmah-ı enzâr-ı selâtîn-i cihan olan mah-miyye-i mer'iyye-i Kostantaniyye feth müyesser oldukda, sâbıkâ ec-dâd-ı izâmlan zamâmnda olan kavânîn-i mazbûta defter olunmayup, ek-sük olan yerlerin dahi kendüleri re'y-i münîr-i velâyet-te'sîrleri ile tekmîl buyurup, Dîvân-ı hümâyûnda ebedü'l-âbâd ma'mûlün-bih olmak içün bir kânûnnâme tahrîr olunmak lâzım gelmeğin, bu abd-i hakîr fermân-ı celîl-leri üzere nazm u inşâ idüp, herkes müstefîd olmak içün ıstılâh u ibâret-den ferâgat olunup, lisân-ı Pâdişâh-ı gerdûn-vakârdan naklile yazılup ve üç bâb üzere kılındı:
 
[[/Bâb-ı evvel|Merâtib-i a'yân u ekâbir beyânındadur.]]
 
[[/Bâb-ı sâni|Selâtîn-i izâma lâzım olan tertîb ü âyîn beyânındadur.]]
 
[[/Bâb-ı sâlis|Ahvâl-i cerâyim ve her ehl-i mansıbın âyidleri beyânındadur.]]
</div>
{{Eser son
2.544

değişiklik