"İl Özel İdaresi Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

====İl özel idaresinin giderleri====
 
'''deMadde 43'''- İl özel idaresinin giderleri şunlardır:
 
a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 
b) İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
 
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
 
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
 
e) İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar.
 
f) İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik aidatı giderleri.
 
g) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.
 
h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
 
i) Dava takip ve icra giderleri.
 
j) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
 
k) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
 
l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
 
m) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
 
n) Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
 
o) Doğal afet giderleri.
 
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
 
===İKİNCİ BÖLÜM: İl Özel İdaresi Bütçesi===
427

değişiklik