"İl Özel İdaresi Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

====Meclis üyeliğinin sona ermesi====
 
'''Madde 21'''- İl genel meclisi üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer.
 
Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.
 
İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir.
 
'''====Meclisin feshi'''====
 
'''Madde 22'''- İl genel meclisi;
İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir.
 
a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa,
'''Meclisin feshi'''
 
b) İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,
Madde 22- İl genel meclisi;
 
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştayın kararı ile feshedilir.
a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa,
 
İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, toplantıların ertelenmesi hususunu en geç bir ay içinde karara bağlar.
b) İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,
 
Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştayın kararı ile feshedilir.
 
====Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi====
İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, toplantıların ertelenmesi hususunu en geç bir ay içinde karara bağlar.
 
'''Madde 23'''- İl genel meclisinin;
Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
 
a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi,
Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi
Madde 23- İl genel meclisinin;
 
b) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi,
a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi,
 
c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması,
b) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi,
 
d) Meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının tutuklanması,
c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması,
 
Durumlarında, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi, encümenin memur üyeleri tarafından yürütülür.
d) Meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının tutuklanması,
 
====Meclis üyelerinin huzur hakları ve diğer sosyal hakları====
Durumlarında, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi, encümenin memur üyeleri tarafından yürütülür.
 
'''Madde 24'''- Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6000 gösterge, diğer meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.(1)
Meclis üyelerinin huzur hakları ve diğer sosyal hakları
Madde 24- Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6000 gösterge, diğer meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.(1)
 
İl genel meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.
 
===İKİNCİ BÖLÜM: İl Encümeni===
427

değişiklik