"İl Özel İdaresi Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

===BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar===
 
====Amaç====
 
'''Madde 1'''- Bu Kanunun amacı; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Amaç
 
====Kapsam====
Madde 1- Bu Kanunun amacı; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
'''Madde 2'''- Bu Kanun il özel idaresini kapsar.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun il özel idaresini kapsar.
 
====Tanımlar====
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
 
'''Madde''' 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
a) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,
 
a) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,
b) İl özel idaresinin organları: İl genel meclisini, il encümenini ve valiyi,
 
b) İl özel idaresinin organları: İl genel meclisini, il encümenini ve valiyi,
İfade eder.
 
İfade eder.
 
===İKİNCİ BÖLÜM: İl Özel İdaresinin Kuruluşu ve Sınırları===
427

değişiklik