"Uzman Jandarma Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
88.234.243.6 mesaj tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, 188.59.183.121 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.
k (88.234.243.6 mesaj tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, 188.59.183.121 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
'''Madde 3''' - 3466 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
=== Mecburi Hizmet ve Yedeklik ===
111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222211111111111111
 
Uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren on yıl olup, yaş hadleri 45’dır. Bunun beş yıl fazlası ise askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman jandarmalar en genç olanlarından başlanmak üzere hizmete çağrılabilirler.
 
'''Madde 4''' - 3466 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
:Madde 9 - Uzman jandarmalar, çavuş rütbesi taşıyan asker kişi sayılırlar. Bunlar muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında uzman erbaş, erbaş ve erlerin üstü olup, disiplin ve cezai müeyyideler ile yargılama usulü bakımından erbaşlarla aynı hükümlere tabi tutulurlar. Askeri öğrencilerle astlık ve üstlük münasebetleri yoktur.
 
Uzman jandarmalar, terhis kaydı, yedeklik yoklaması, hizmete celp, eğitim ve tatbikat gibi yedeklik dönemine ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 1111 sayılı Askerlik Kanununun ilgili hükümlerine tabidirler.
 
Uzman jandarmalar, mülki görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabidirler.
 
'''Madde 5''' - 3466 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (f) bendi ile aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
::f) Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen az vahim hali hariç, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, iftira gibi, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giyenler.
 
15 inci maddeye göre meslekten çıkarılan veya bu madde gereğince ilişikleri kesilen uzman jandarmalar yedekte, er kaynağına alınırlar.
 
'''Madde 6''' - 3466 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Uzman jandarma okulunu başarı ile bitirenler altı ay süre ile stajyer olarak görev başı eğitimine tabi tutulmak üzere kura ile atanırlar. Stajyer olarak görev başı eğitiminde geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Sağlık durumu, idari, asayiş ve diğer zaruri sebepler dışında atandıkları görev yerlerinde asgari iki yıl kalmayanlar yeniden atamaya tabi tutulmazlar. İl içindeki yer değiştirme işlemleri bu kayda tabi değildir.
 
'''Madde 7''' - 3466 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış uzman jandarmalara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir.
 
'''Madde 8''' - 3466 sayılı Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
Ancak, uzman jandarma okullarından mezun olanlardan yeni görev yerlerine ataması yapılan uzman jandarmaların, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları peşin ödenir.
 
'''Madde 9''' - 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
 
'''Geçici Madde 3''' - 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin uygulanmasına, personel muvazenesinin sağlanması amacıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk atama yılından başlamak üzere kademeli olarak dört yıl içinde geçilir.
 
'''Geçici Madde 4''' - 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin uygulanmasına başlandığı tarihten önce ve dört yıllık kademeli uygulamaya ilişkin geçiş döneminde II nci coğrafi bölgede iki yıldan fazla hizmet yapanların, bu fazla hizmetleri garnizon dereceleri dikkate alınarak bir sonraki II nci coğrafi bölge hizmetlerinden sayılır.
 
'''Madde 10''' - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
'''Madde 11''' - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
[[Kategori:Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yasaları]]
6

değişiklik