"743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
ufak bi tanzim
(195.174.50.180 (k - m - e) tarafından yapılan değişiklik geri alındı.)
k (ufak bi tanzim)
C MUVAKKAT TESCİL:
921 - Aşağıdaki kimseler tarafından tapu siciline muvakkaten şerh verilmesi talep olunabilir.1 - Ayni bir hak iddiasında bulunanlar.2 - Hakkını müspet vesikalarının noksanlarını sonradan ikmal etmesine kanunen müsaade olunanlar.Muvakkat şerh vermek alakadarların muvafakatiyle ve mahkemece verilen bir hüküm mucibince icra edilir.Muvakkaten şerh verilen hak sonradan tahakkuk ettiği takdirde şerh tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Hakim seri usulü muhakeme dairesinde yapılacak muhakemeden sonra hüküm verir ve iade olunan hakkın vücuduna kanaat hasıl ederse muvakkat şerhe müsaade eder ve bu şerhin müddetini ve hükümlerini tayin eder ve icabı halinde iddiasını mahkemece ispat etmesi için kendisine bir mehil verir.
<br>II. TESCİLİN ŞARTLARI: </br>
<br>1 - TALEP:</br>
 
<br>A TESCİL İÇİN:</br>
1 - TALEP:
 
A TESCİL İÇİN:
922 - Tescil, mevzuunun taallük ettiği gayri menkul malikinin tahriri bir beyanına müsteniden icra olunur.İktisab eden kimse kanuna, kazıyei muhakemeye yahut buna muadil bir vesikaya istinat etmekte ise; bu beyana hacet yoktur.
<br>B TERKİN İÇİN :</br>
<br>923 - Tapu sicillerine vakı olacak tescillerin terkin veya tadili taalluk ettikleri gayrimenkulün sahibinin tahriri beyaniyle olur.Hak sahiplerinin sicille vazedecekleri imza, bu beyan yerine kaim olabilir.</br>
<br>2 - İSPAT VE TEVSİK :</br>
<br>A SIHHAT :</br>
 
<br>924 - Tapu sicili üzerinde tescil, tadil, terkin gibi muameleler ancak talibin temliki tasarruf hakkı ve bu muamelelerin müstenit olduğu sebep sabit olduktan sonra icra edilebilir. Talip tapu sicilinde mukayyet olan kimsenin kendisi olduğunu veya onun mümessili bulunduğunu ispat etmekle temliki tasarruf hakkını tevsik etmiş olur.Tescil veya tadil veya terkini mucip olan sebep dahi bunları iktiza eden hukuki tasarrufların muteber olması için kanunen meşrut olan şekillere riayet edildiği ispat edilmekle tahakkuk eder.</br>
A SIHHAT :
<br>B VESAİKİN İKMALİ : </br>
924 - Tapu sicili üzerinde tescil, tadil, terkin gibi muameleler ancak talibin temliki tasarruf hakkı ve bu muamelelerin müstenit olduğu sebep sabit olduktan sonra icra edilebilir. Talip tapu sicilinde mukayyet olan kimsenin kendisi olduğunu veya onun mümessili bulunduğunu ispat etmekle temliki tasarruf hakkını tevsik etmiş olur.Tescil veya tadil veya terkini mucip olan sebep dahi bunları iktiza eden hukuki tasarrufların muteber olması için kanunen meşrut olan şekillere riayet edildiği ispat edilmekle tahakkuk eder.
<br>925 - İspat ve tevsik edilmiyen her talep, reddolunur. Bununla beraber eğer tescil, tadil veya kaydin terkinini mucip olan sebep mevcut olup ta buna ait vesaikin noksanının ikmale ihtiyaç bulunursa talip, malikin muvafakatiyle veya hakimin kararına binaen sicile muvakkaten şerh verdirilir.</br>
B VESAİKİN İKMALİ :
<br>III. TESCİLİN TARZI :</br>
925 - İspat ve tevsik edilmiyen her talep, reddolunur. Bununla beraber eğer tescil, tadil veya kaydin terkinini mucip olan sebep mevcut olup ta buna ait vesaikin noksanının ikmale ihtiyaç bulunursa talip, malikin muvafakatiyle veya hakimin kararına binaen sicile muvakkaten şerh verdirilir.
III. TESCİLİN TARZI :
 
<br>1 - UMUMİYET İTİBARİYLE : </br>
<br>926 - Tesciller, talep ve beyan sırasiyle yapılır. Alakadarların talebi ile bütün tescillerin birer sureti kendilerine verilir.Tescilin ve terkinin ve suretlerin şekli, nizamnamei mahsus ile muayyendir.</br>
<br>IV. TEBLİĞ MECBURİYETİ :</br>
927 - Tapu sicili memuru, alakadarlar haberdar edilmeksizin yapılan muameleleri kendilerine tebliğ ile mükelleftir. Bu muamelelere karşı yapılacak itiraz müddeti, alakadarlara vuku bulan tebliğ tarihinden başlar.
C TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİ :
61

değişiklik