"2. Ergenekon İddianamesi/III. BÖLÜM ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ SUÇLAR" sayfasının sürümleri arasındaki fark

===1. CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULUŞ GEREKÇESİ===
Cumhuriyet Çalışma Grubunun Teşkilat ve Faaliyetleri başlıklı sunumda; Cumhuriyet Çalışma Grubunun Yıkıcı, bölücü ve irticai unsurlar ile bunların uzantılarının, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı giriştikleri eylem ve faaliyetlerine karşı;
 
-Toplumsal refleksi harekete geçirmek,
 
-Dezenformasyon ile mücadele etmek,
 
-Özel istihbarat bilgilerini üretmek, kullanmak ve arşivlemek,
 
-Kurum kimliği adı altında yapılması mahzurlu olan ve fakat yapılması gereken eylem ve faaliyetleri organize etmek maksadıyla, “Jandarma Genel Komutanın emirleri” ile “Bizatihi kontrol ve denetimleri” altında görev yapmak üzere kurulduğu belirtilmektedir.
 
Ayrıca konu ile ilgili ADD Genel Merkezindeki, Genel Başkan Odasında yapılan aramalarda ele geçirilen (6) Nolu CD içerisinde “DISKIM\İSTH YÖNETİM ŞUBE TEŞKİLAT\YNT Ş ANDIÇ ÜST YAZI.doc da yer alan Jandarma Genel Komutanlığının Hizmete Özel ibareli İstihbarat Yönetim Şube Müdürlüğünün Teşkili konulu 15 sayfalık yazışma belgelerinde, Cumhuriyet Çalışma Grubunun hayata geçirilmesi ve içerisinde faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla “Özel Arşiv ve İstihbarat Kayıtları Şube Müdürlüğü’ nün kurulması için komuta katı onayı alındığı, ancak 2003-2012 Kuvvet Yapısı Planı revizesinin Genelkurmay Başkacılığınca onaylanmamış olması nedeniyle bahse konu Şube’nin kurulamadığı belirtilmiştir.
Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanının emirleri doğrultusunda Özel Arşiv ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün adının, faaliyetlerini deşifre etmemesi maksadıyla İSTİHBARAT YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ olarak değiştirildiği ve 07 Ekim 2003 tarihinde geçici görevlendirmeyle faaliyete başladığı tespit edilmiştir.
 
Yine bu belgelerde İstihbarat Yönetim Şube Müdürlüğü emrine görevlendirilen personel listesinde, J.Kur.Kd. Bnb. Mustafa KOÇ, ‘un isminin de yealdığı belirlenmiştir.
 
Dolayısıyla elde edilen bu bilgilerden, Cumhuriyet Çalışma Grubunun faaliyetlerini Jandarma genel Komutanlığı Planlama Koordinasyon ve Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesindeki İstihbarat Yönetim Şubesinde gerçekleştirdiği açıkça anlaşılmaktadır.
 
 
===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREV VE FAALİYETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;===
 
İnternet Faaliyetleri başlığı altında, web sayfaları çalışması ve internette reklam çalışması faaliyetlerinin planlandığı ,
 
Akademik Faaliyetler başlığı altında, İrticai faal.müc. sempozyumu, ünv.bil.çal.“aydınlarla yüzyüze...!” faaliyetlerin planlandığı ,
 
İdari Faaliyetler başlığı altında, Arma dergisinin KRK. svy.de dağıtımı çlş., blg. K.lıkları İrtica ile mücadele semineri ve irt.faal.müc . açısından il ve ilçelerin sınıflandırılması çalışması faaliyetlerinin planlandığı ,
 
 
;GÖRSEL FAALİYETLER KAPSAMINDA;
'''AFİŞ ÇALIŞMASI:''' Afiş Çalışmasının amacının, Jandarma Genel Komutanlığı personeli ve yurt sathındaki vatandaşları irticai faaliyetler konusunda görsel etki yaratacak afişlerle bilinçlendirmek ve bilgilendirmek olduğu belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda; 4 grup çalışma hazırlandığı, 1.Grup çalışmada Cumhuriyet ve Şeriat Yönetiminin 4 alanda (kıyafet, yaşam, adalet ve eğitim) yorumsuz olarak işlendiği, 2. Grup çalışmada kadının sosyal yaşamdaki yeri, eğitim ve yaşam konularını ihtiva edecek şekilde yorumlu mukayeseli afiş çalışması yapıldığı, 3. Grup çalışmada “İrticacılar ne yapmak istiyorlar…” Konulu afiş çalışmasının yapıldığı, 4. Grup çalışmada ise “irtica ve Mürteci ne demektir” konulu afiş çalışmalarının yapılacağı belirtilmiştir.
 
'''BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI:''' Basınla İrtibat ve Bilgilendirme Çalışmalarının amacının; Ulusal birlik ve laik demokratik Cumhuriyetin korunması konusunda duyarlı, nitelikli ve sağduyu sahibi basın mensuplarından istifade ile irticai ve bölücü tehdidin ulaştığı boyutu ortaya koymak ve kamuoyunu bilgilendirmek suretiyle mücadeleyi geniş bir yelpazeye taşımak olduğu belirtilmiştir.
'''GAZETE BİLDİRİ ÇALIŞMALARI:''' Gazete Bildiri Çalışmalarının amacının, yurt genelindeki vatandaşların irticai faaliyetler konusunda görsel etki yaratacak şekilde hazırlanan spot bildiriler ile bilinçlendirmek olduğu belirtilmiştir.
'''REKLAM PANOSU ÇALIŞMALARI:''' Reklam Panosu Çalışmalarının amacının, yurt genelindeki vatandaşları irticai faaliyetler konusunda görsel etki yaratacak şekilde hazırlanan spot mesajlar ile bilinçlendirmek olduğu belirtilmiştir.
 
'''LAZER IŞIK DEMETİ ÇALIŞMASI:''' Lazer Işık Demeti Çalışmasının amacının, metropollerdeki vatandaşların, göze hitap edecek ışıklı mesaj çalışması ile irticai faaliyetler konusunda görsel etki yaratacak şekilde bilinçlendirmesi olduğu belirtilmiştir.
 
;YAZILI FAALİYETLER KAPSAMINDA;
100.000 MEKTUP ÇALIŞMASI: 100.000 Mektup Çalışmasının amacının, üst düzey bürokrat ve teknokratlar ile siyasi alanda toplumda tanınan şahıslar, gazeteciler, tanınmış sanayici ve iş adamları, sivil toplum örgütlerinin üst düzey yöneticileri, meslek kuruluşları gibi toplumda önemli ve özellik arz eden alanlarda görevli kurum, kuruluş ve kişileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğu ifade edilmiştir.
'''50.000 SMS(KISA MESAJ) ÇALIŞMASI:''' 50.000 SMS(Kısa Mesaj) Çalışmasının amacının, toplumda önem ve özellik arz eden alanlarda görevli kurum, kuruluş ve kişileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğu belirtilmiştir.
 
;İNTERNET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;
WEB SAYFASI ÇALIŞMASI: Web Sayfası Çalışmasının amacının, irticai, yıkıcı ve bölücü odakların gerçek yüzünü kamuoyuna göstermek ve bu maksada yönelik yazılı, sesli ve görüntülü bilgi ve belgelerin sunulması olduğu belirtilmiştir.
 
'''İNTERNETTE REKLAM ÇALIŞMASI:''' İnternette Reklam Çalışmasının amacının, çok kullanılan sitelerde Yüce Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in erdemlerini anlatan mesajlar vermek olduğu belirtilmiştir.
 
;AKADEMİK FAALİYETLER KAPSAMINDA;
'''İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMPOZYUMU:''' İrticai Faaliyetlerle Mücadele Sempozyumu çalışmasının amacının, yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak akademik çevrelerden istifade edilerek sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kurum temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da bilimsel bir toplantı icra etmek ve basın yoluyla konuyu kamuoyuna taşımak olduğu belirtilmiştir.
 
'''AYDINLARLA YÜZYÜZE…. ÇALIŞMASI:''' Aydınlarla Yüzyüze…. Çalışmasının amacının, yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak akademik çevrelere, yerel yönetimler ve bölgesel kuruluşlara, üniversitelerden görevlendirilecek öğretim üyeleri vasıtasıyla yapılacak seminer ve konferans çalışmaları ile bilgi vermek, yapılan akademik çalışmalar hakkında yerel, bölgesel ve ulusal basın marifetiyle kamuoyunu bilgilendirmek olduğu belirtilmiştir.
 
;İDARİ FAALİYETLER KAPSAMINDA;
İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMİNERİ: İrticai Faaliyetlerle Mücadele Semineri çalışmasının amacının, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetler kapsamında askeri personeli bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, güncel bilgileri personele vermek ve örgütlerin sızmalarına karşı personeli eğiterek korumak olduğu belirtilmiştir.
 
'''İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI ÇALIŞMASI:''' İl ve İlçelerin Sınıflandırılması çalışmasının amacının, irticai faaliyetler açısından bölgesel tehditleri ortaya koymak, özellikle il ve ilçelerin durumunu netleştirmek suretiyle bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yönlendirmek, çalışmalarda sıklet merkezi yapmak olduğu belirtilmiştir.
 
;SANATSAL FAALİYETLER KAPSAMINDA;
'''ATATÜRK SLAYT GÖSTERİSİ ÇALIŞMASI:''' Atatürk Slayt Gösterisi Çalışmasının amacının, M.Kemal ATATÜRK’ün yaşamından kesitler sunan fotoğraflar ile O’nun yaşamı boyunca Türk toplumunda yarattığı değişimi, çağdaşlaşmayı ve gelişimi anlatmak olduğu belirtilmiştir.
 
'''FOTOĞRAF SERGİSİ ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK….. ÇALIŞMASI:''' Fotoğraf Sergisi Şeriatın Kestiği Parmak….. çalışmasının amacının, şeriat yönetiminin uygulamaları konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğu belirtilmiştir.
 
'''SANATSAL ETKİNLİKLER ÇALIŞMALARI:''' Sanatsal Etkinlikler çalışmalarının amacının, geniş kitlelerin katılımı ile icra edilen sanatsal faaliyetlere dâhil olunması ve bu faaliyetler kapsamında hedef kitlelere mesaj vermek olduğu belirtilmiştir.
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN GELECEĞE DÖNÜK PERSPEKTİFLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;
 
'''CUMHURİYET PLATFORMU OLUŞTURULMASI:''' “Cumhuriyet Çalışma Grubu” tarafından oluşturulan projeleri, bireysel ve kurumsal bakımdan tümüyle geride bulunarak, sağduyu sahibi laik ve Atatürkçü kesimi ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek suretiyle icra etmek maksadıyla Cumhuriyet Platformu Oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir.” ibarelerinin olduğu görülmüştür.
 
'''ULUSAL BİRLİK DERNEKLERİ OLUŞTURULMASI:''' “Terör Örgütleri ve yabancı istihbarat örgütlerinin siyasallaşma olarak adlandırılan kürtçülük ve bölücülük faaliyetlerine karşı; doğu illerinde yaşayan ulusal birlikten yana, orta sınıf zenginler ve ileri gelenler teşvik edilerek, her il ve hatta ilçede Ulusal Birlik Dernekleri kurulması planlanmaktadır” ibarelerinin olduğu görülmüştür.
 
'''MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ:''' Mahalli İdareler Genel Seçimleri Kapsamında; “Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde AKP’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da DEHAP’ın muhtemel başarılarını engellemek maksadıyla;
*-Merkez sağda alternatif bir partinin güçlendirilmesi,
*-AKP ve DEHAP’a karşı seçim ittifakı yapılması projeleri üzerinde çalışılmaktadır” ibarelerinin olduğu görülmüştür.
Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ana ast birlikler tarafından koordine edileceği, bu afişlerin özel firmada bastırılması halinde; 60.000 Adet için yaklaşık olarak 6500-7000 YTL ye mal olacağı belirtilmiştir.
 
'''BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI:''' Basınla İrtibat ve Bilgilendirme Çalışmalarının, 1 yıl boyunca ve sürekli yapılacağı, Uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılması uygun mütalaa edilen bilgi ve belgelerin güvenilir basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna duyurulacağı, hazırlanan bilgi ve belgelerin Türkiye ve Avrupa’da baskı yapan geniş dağıtım alanına sahip yüksek tirajlı gazetelerde görev yapan basın mensuplarına, gizlenmiş güvenilir elemanlar ve/veya belirlenmiş sivil toplum örgütleri tarafından ulaştırılacağı anlatılmaktadır. Bunları uygularken angaje edilecek basın mensuplarının kimlikleri, özellikleri, hassasiyetleri ve zafiyetlerinin önceden tespit edileceği, çalışılacak basın mensuplarının biyografik istihbaratının en ince ayrıntısına kadar yapılacağı ve bu çalışmaların Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından koordine edileceği belirtilmiştir.
 
'''GAZETE BİLDİRİ ÇALIŞMALARI:''' Gazete Bildiri Çalışmalarının; 4 ay süre ile ayda bir yapılacağı, Uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan spot bildirilerin Türkiye’de ve Avrupa’da baskı yapan geniş dağıtım ağına sahip yüksek tirajlı gazetelerde gizlenmiş güvenilir elemanlar ve/veya sivil toplum örgütleri vasıtasıyla tam sayfa olarak yayınlatılması şeklinde olacağı,
 
Söz konusu çalışmanın Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, bu çalışmanın Türkiye’de tam sayfa halinde yayınlatılmasının maliyetinin yaklaşık olarak 20.000 YTL olduğu ancak yüksek tirajlı gazetelerde ulusal baskı maliyetinin 100.000 YTL ve üzerine çıkacağı belirtilmiştir.
 
'''REKLAM PANOSU ÇALIŞMASI:''' Reklam Panosu Çalışmasının, 1 yıl süre ile haftada bir yapılacağı, Uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan spot mesajlar, başta metropol ilçe belediyeleri olmak üzere nüfusu yoğun belediye başkanlıklarınca işletilen reklam panolarında, gizlenmiş güvenilir elemanlar ve/veya belirlenmiş sivil toplum örgütleri vasıtasıyla yayınlatılması şeklinde olacağı, söz konusu belediyelerin belirlenmesinde güncel siyasi kriterlerin esas alınacağı belirtilmiştir.
 
Söz konusu çalışmanın Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından gerçekleştirileceği, maliyetinin hesaplanmasında ise; günlük olarak ya da saat hesabıyla belirlenen maliyetlerin belediyelerin işletme politikasına göre değiştiği belirtilerek örnek olarak Kızılay Merkezdeki reklam panolarının saat başı maliyetinin 1000-2000 YTL olduğu belirtilmiştir.
 
'''LAZER IŞIK DEMETİ ÇALIŞMALARI:''' Lazer Işık Demeti Çalışmalarının, Yıl boyunca, önemli gün ve geniş katılımlı sosyal organizasyonlarda yapılacağı, uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan mesajların başta metropol iller olmak üzere Bölge Komutanlıkları koordinatörlüğünde görsel etkiyi azami yaratacak alanlarda kullanılmak üzere spot mesajların lazer ışık demetleri halinde havaya yansıtılması şeklinde olduğu belirtilmiştir.
 
Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, bahse konu çalışmada kullanılacak teknik cihazların satın alınabileceği veya kiralanabileceği, satın alınması halinde cihazın maliyetinin 15.000 Dolar olduğu, cihazın satın alınması halinde istenilen bölgeye gönderilmesi ve uygulamanın farklı bölgelerde icrasına imkan sağlanacağı, kiralama yönteminde ise süre, mesajın uzunluğu, görüntü yüksekliği gibi faktörlerin fiyatın belirlenmesinde etken olduğu ve bu yöntemde, çalışmanın metropol illerin dışında uygulanmasının imkanının bulunmadığı ifade edilmektedir.
 
;YAZILI FAALİYETLER KAPSAMINDA;
'''100.000 MEKTUP ÇALIŞMASI:''' 100.000 Mektup Çalışmasının, Yıl boyunca her ay 10.000 Mektup şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan mektupların kaynağı belli olmayacak şekilde tespit edilen kurum, kuruluş ve şahısların adreslerine elektronik posta vasıtası ve manüel ortamda gönderilmesi şeklinde olacağı belirtilmiştir.
Söz konusu çalışmanın, Harekat ve İstihbarat Başkanlıklarınca koordine edileceği ve bu projenin maliyetinin, PTT aracılığı ile 25.000 YTL, elektronik posta ile 15.000 YTL’ ye mal olacağı belirtilmiştir
 
'''50.000 SMS ÇALIŞMASI:''' 50.000 SMS Çalışmasının, Yıl boyunca her ay 5.000 SMS şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan mesajların kaynağı gizlenmiş şekilde, tespit edilen kurum, kuruluş ve şahısların adreslerine telefon, telefon-internet vasıtasıyla gönderilmesi şeklinde olacağı ifade edilmektedir.
 
Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise 10.000-15.000 YTL arasında olacağı belirtilmiştir.
 
;İNTERNET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;
'''WEB SAYFASI ÇALIŞMASI:''' Web Sayfası Çalışmasının, Yıl boyunca ve devamlı surette yapılacağı, bu çalışmada uygulama metodunun, merkezi olarak hazırlanan web sayfasının bilgisayar ortamında MI.ve Tek.D. Başkanlığına gönderilerek bu başkanlıkça formatlanan ve kriptolanan web sayfasının kaynağı belli olmayacak şekilde iletişim hattına sokulması ve bu hattın sisteme giren herkese açık bir şekilde faaliyet göstermesi şeklinde olacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu sistemin kamufle edilmiş şekilde çalışmasının zorunlu olduğu, sistemin devamlılığı ve etkinliği açısından mutlaka yapılması gereken hususların bulunduğu ifade edilmiştir. Bu hususların;
*-MEBS Başkanlığı’nın imkan ve kabiliyetlerinden yararlanarak özel bir web sayfası hazırlanması,
*-Hazırlanan sayfada yer alması kararlaştırılan konuların ayrı bir ekip tarafından derlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği,
*-Muhtemel saldırılara ve “hacker” faaliyetlerine karşı korunması maksadıyla teknik düzeyde gerekli tedbirlerin MI ve Tek.D.Başkanlığınca alınması ve uygulanması gerektiğinin olduğu görülmüştür.
Bahse konu çalışmanın Hareket, İstihbarat ve MEBS Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, ayrıca ayrıntılı maliyet analizinin yapılmakta olduğu belirtilmiştir.
'''
 
İNTERNETTE REKLAM ÇALIŞMASI:''' İnternette Reklam Çalışmasının, Yıl boyunca ve devamlı surette yapılacağı, bu çalışmada uygulama metodunun, ziyaretçi sayısı en yüksek olan web sayfalarının belirlenerek bu sayfaların dikkat çekecek alanlarına spot mesajlarla reklam vermek şeklinde olacağı belirtilmiştir.
 
Bahse konu çalışmanın koordinesinin İstihbarat ve Harekat Başkanlıkları tarafından yapılacağı ve çalışmanın maliyetinin reklamın tasarımına, içeriğine ve süresine göre değişeceği ifade edilmiştir.
;AKADEMİK FAALİYETLER KAPSAMINDA;
 
'''İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMPOZYUMU:''' İrticai Faaliyetlerle Mücadele Sempozyumunun, (2) gün süre ile Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi olan 27 Aralık 2003 tarihinin düşünüldüğü, uygulama metodunun ise, Jandarma Genel Komutanlığı koordinatörlüğünde Akademik merkezlerin Ankara ve İstanbul’da bulunan üniversitelerin öğretim üyeleri ile, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile bir bölümü basına açık olarak icra edilecek ve sonuç bildirgesi yayınlanacak bir sempozyumun icra edilmesi şeklinde olacağı belirtilmektedir.
 
Söz konusu çalışmanın Hareket ve Gn.Pl.P. Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise sempozyumun kapsamına göre değişeceği belirtilmiştir.
 
'''ÜNİVERSİTE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI:''' Üniversite Bilgilendirme Çalışmalarının, Yıl boyunca ayda bir şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise, Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinatörlüğünde sorumluluk sahası içerisinde yer alan üniversitelerin katkıları ile irticai faaliyetlerin dünü, bugünü ve yarının içeren bilimsel toplantıların üniversiteler, lise ve dengi okullarda, yerel yönetimlerin katkıları ile kültür merkezlerinde icrası şeklinde olacağı belirtilmiştir. Bahse konu çalışma içerisinde yer alacak öğretim görevlilerinin önceden sağlıklı bir şekilde tespitinin önemli olduğu ve irtibata geçilecek öğretim üyelerinin biyografik istihbaratının yapılacağı anlatılmıştır.
 
ÜNİVERSİTE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI: Üniversite Bilgilendirme Çalışmalarının, Yıl boyunca ayda bir şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise, Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinatörlüğünde sorumluluk sahası içerisinde yer alan üniversitelerin katkıları ile irticai faaliyetlerin dünü, bugünü ve yarının içeren bilimsel toplantıların üniversiteler, lise ve dengi okullarda, yerel yönetimlerin katkıları ile kültür merkezlerinde icrası şeklinde olacağı belirtilmiştir. Bahse konu çalışma içerisinde yer alacak öğretim görevlilerinin önceden sağlıklı bir şekilde tespitinin önemli olduğu ve irtibata geçilecek öğretim üyelerinin biyografik istihbaratının yapılacağı anlatılmıştır.
 
Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları ile Jandarma Bölge Komutanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise gerçekleştirilecek olan bilimsel faaliyetlerin içeriğine göre belirleneceği belirtilmiştir.
 
;İDARİ FAALİYETLER KAPSAMINDA;
'''
 
ARMA DERGİSİNİN KARAKOL SEVİYESİNDE DAĞITILMASI:''' Arma Dergisinin Karakol Seviyesinde Dağıtılması çalışmasının, Yıl boyunca ayda bir şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise İl Jandarma Komutanlıklarına gönderilen Arma Dergilerinin, Karakol seviyesine kadar dağıtımının sağlanması ve hazırlanan özel eklerin ise yerel kamu kurum ve kuruluşlarda, okullarda ve vatandaşların istifadesine sunulacak ortak mekanlarda kullanılması için gerekli tedbirlerin gerçekleştirilmesi şeklinde olacağı belirtilmektedir.
 
Söz konusu çalışmanın, İstihbarat ve Gn.Pl.P. Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, Arma dergisinden 2500 Adet basılmış olduğu, her karakola (1) adet gönderildiği takdirde en az 5600 adet basılması gerektiği, vatandaşları bilgilendirmek maksadıyla dağıtımı düşünülür ise en az 12.000 adet basmak gerektiği belirtilmiştir.
 
 
'''BÖLGE KOMUTANLIKLARINDA İCRA EDİLECEK SEMİNERLER:''' Bölge Komutanlıklarında İcra Edilecek Seminerlerin, Yıl boyunca ve her bölge komutanlığı merkezinde asgari (2) gün süre ile yapılması, uygulama metodunun ise, Bölge Komutanlıkları merkezinde 2003 yılı Eğitim Direktifi kapsamında Erzurum ve Kayseri J.Bölge Komutanlıklarında icrası planlanan İrticai Faaliyetlerle Mücadele Seminerinin yaygınlaştırılarak tüm Bölge Komutanlıkları merkezlerinde tüm Bölge Komutanlığı personelinin katılımının yanında, Bölgeye bağlı İl Jandarma Komutanlıklarının öncelikle İstihbarat Personeli, Ter.Oly. Ks.A.leri, Milli Güvenlik Dersine öğretmen olarak seçilen subaylar ve J.İsth.Okulunda yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle mücadele kursuna tabi tutulan subay/astsubayların iştiraki ile anılan faaliyetin icra edilmesi şeklinde olacağı belirtilmiştir.
 
Söz konusu çalışmanın İstihbarat ve Hareket Daire Başkanlığı tarafından koordine edileceği ve katılan personelin miktarı ve merkezden görevlendirilecek personelin günlük harcırahlarının dışında herhangi bir maliyetinin olmadığı ifade edilmiştir.
 
'''İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE AÇISINDAN İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI:'''İrticai Faaliyetlerle Mücadele Açısından İl ve İlçelerin Sınıflandırılması Çalışmasının, (2) ay süresince yapılacağı, uygulama metodu olarak da, İl ve İlçelerin Emniyet ve asayişe etki eden kriterleri göz önünde bulundurularak genel bir sınıflandırılmasının yapıldığı ancak irticai faaliyetler açısından herhangi bir sınıflandırmanın olmadığı ifade edilmiştir. Bazı bölgelere, il ve ilçelere süratle yönelebilmek ve bu alanda etkin bir mücadele sürdürebilmek amacıyla il ve ilçelerin sınıflandırılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.
 
İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE AÇISINDAN İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI:İrticai Faaliyetlerle Mücadele Açısından İl ve İlçelerin Sınıflandırılması Çalışmasının, (2) ay süresince yapılacağı, uygulama metodu olarak da, İl ve İlçelerin Emniyet ve asayişe etki eden kriterleri göz önünde bulundurularak genel bir sınıflandırılmasının yapıldığı ancak irticai faaliyetler açısından herhangi bir sınıflandırmanın olmadığı ifade edilmiştir. Bazı bölgelere, il ve ilçelere süratle yönelebilmek ve bu alanda etkin bir mücadele sürdürebilmek amacıyla il ve ilçelerin sınıflandırılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.
 
Bu proje kapsamında her il ve ilçe sorumluluk sahasında;
;SANATSAL FAALİYETLER KAPSAMINDA;
 
'''CUMHURİYET SLAYT GÖSTERİSİ:''' Cumhuriyet Slayt Gösterisi çalışmasının, 1 yıl boyunca, (Cumhuriyet Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama programları çerçevesinde) (3) hafta olarak planlandığı,
 
Uygulama metodunun ise merkezi olarak hazırlanan slaytların Bölge ve İl J.K.lıkları koordinatörlüğünde il ve ilçe seviyesine kadar dağıtılmasının sağlanması, bölgesel televizyonlar ve akademik çevrelerden ve yerel yönetimlerden istifade edilmesi ile çeşitli toplantılarla konunun aktarılması şeklinde olacağı belirtilmiştir.
Söz konusu çalışmanın İstihbarat, Hrk.ve Gn.Pl.P. Başkanlıklarınca koordine edileceği belirtilmiştir.
 
'''ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK FOTOĞRAF SERGİSİ:''' Şeriatın Kestiği Parmak Fotoğraf Sergisinin, 1 yıl boyunca bir hafta süre ile yapılacağı, bu çalışmada uygulama metodunun, şeriat yönetimi uygulamalarının insan hakları, sosyal yaşam, eğitim, sağlık, kadının sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü, adalet, kılık kıyafet gibi alanlarda yansımalarını ortaya koyacak şekilde fotoğraf sergileri açılması şeklinde olacağı anlatılmaktadır.
 
ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK FOTOĞRAF SERGİSİ: Şeriatın Kestiği Parmak Fotoğraf Sergisinin, 1 yıl boyunca bir hafta süre ile yapılacağı, bu çalışmada uygulama metodunun, şeriat yönetimi uygulamalarının insan hakları, sosyal yaşam, eğitim, sağlık, kadının sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü, adalet, kılık kıyafet gibi alanlarda yansımalarını ortaya koyacak şekilde fotoğraf sergileri açılması şeklinde olacağı anlatılmaktadır.
 
Söz konusu çalışmanın, İstihbarat, Harekat ve MEBS Bşk.lıkları tarafından koordine edileceği belirtilmiştir.
 
 
SONUÇ OLARAK;
 
Bahse konu sunumun sonuç bölümünde ise; Cumhuriyet Çalışma Grubu projesinin çok yönlü, çok kapsamlı, etkili koordineli ve dinamik bir proje olduğu, bu projenin hayata geçirilebilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi maksadıyla kısa vadede yapılması gereken hususların;
 
 
- “Konunun önemi, özelliği ve gizliliği açısından özel bir çalışma grubunun kurulması ve tüm çalışmaların bu grup tarafından yönlendirilmesinin uygun olacağı ve bu kapsamda sistemin devamlılığı açısından İstihbarat Başkanlığı Planlama Koordinasyon ve Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde planlanan ve kuvvet yapısı planına aktarılan Özel Arşiv ve İstihbarat Kayıtları Şubesinin kadrosuz olarak faaliyete geçirilmesi”,
Son olarak Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Planlama Koordinasyon Güvenlik ve Daire Başkanlığı’na bağlı birimlerin gösterildiği bir şema ile sunumun bitirildiği görülmüştür.
 
'''DEĞERLENDİRME:''' Bu noktaya kadar Cumhuriyet Çalışma Grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, planlı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin nasıl, ne şekilde ve hangi yöntemlerle uygulanacağı, geleceğe dönük perspektifleri ve bu çalışmaların maliyetinin neler olduğu belirtilmiştir.
 
DEĞERLENDİRME: Bu noktaya kadar Cumhuriyet Çalışma Grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, planlı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin nasıl, ne şekilde ve hangi yöntemlerle uygulanacağı, geleceğe dönük perspektifleri ve bu çalışmaların maliyetinin neler olduğu belirtilmiştir.
 
Cumhuriyet Çalışma grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, faaliyetleri, geleceğe yönelik perspektifleri ve bu çalışmaların ekonomik maliyetlerine ve bu maliyetlerin nasıl karşılandığına bakıldığında, şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’un Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde, devletin kendisine verdiği imkan ve yetkileri tamamen kötüye kullanarak ERGENEKON Terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullandığı ve örgütün amaçları doğrultusunda görev yaptığı kurum içerisinde, diğer şüphelilerle birlikte illegal bir yapılanma oluşturduğu ve bu yapılanma ile örgütün temel hedef ve yöntemlerinden birisi olan ülkede askeri müdahaleye zemin oluşturma faaliyetlerini sürdürdüğü, tüm bu faaliyetleri de yine emir ve kontrolünde olan devletin ödeneklerinden yaptığı,planlarda gizliliğin öne çıkarılarak,gönderilecek mektup ve sms’lerin kaynağının gizleneceği,yine televizyon,gazete ve panolarda yapılacak propagandaların gizlenmiş güvenilir elemanlar veya kendilerinin belirledikleri sivil toplum kuruluşlarınca yapılmasısının detaylandırıldığı anlaşılmaktadır..
 
===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–6===
<div style=" text-align: center;"> (01 ARALIK 2003)</div>
 
1 Aralık 2003 tarihli Cumhuriyet Çalışma Grubunun Devre raporunda, Mahalli Genel Seçimler Öncesi Ortamın Şekillendirilmesi, Vakit GazetesiSaldırılarına Karşı Uygulanabilecek Hareket Tarzları, Doğu ve Güneydoğu’da Ulusal Birliği Güçlendirmek Maksadıyla İcra Edilecek Faaliyetlerin anlatıldığı görülmüştür.
 
İllegal faaliyetler başlığı altında ise, Kürtçülük faaliyetlerinin legal alandaki elebaşılarına ve devlet yanlısı kesime terörist tehdidi yöneltenlere karşı, aynı yöntemlerle mukabele edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–7 (2003)===
Bu krizin; TSK öncülüğünde AKP’nin tabanını da rahatsız eden uygulamalarından istifade edilerek yaratılabileceği ifade edilmiştir. Gerilim konusu yapılacak argümanların ise, laiklik ve dinsel temelli argümanlar yerine; Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı, Irak, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan politikalarındaki gayri milli yaklaşımlar ve Uzan grubuna yönelik tutumdaki sapmaların kullanılmasının daha etkili olacağı belirtilmiştir.
 
İskan çalışması başlığı altında da, Cumhuriyet Çalışma Grubunun faaliyetlerini sürdüreceği yerle ilgili planlar ve krokiler olduğu görülmüştür.
 
 
19 Ocak 2004 tarihli Cumhuriyet Çalışma Grubu devre raporunda, Planlı Faaliyetler, Av. O. PEKMEZCİ’nin AİHM’de açtığı dava, Hükümetin Acil Eylem Planının Değerlendirmesi, Cumhuriyet Platformu Çalışmaları, İnsanca Yaşam Projesi’nin Arka Planı, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının Arka Planı, Muhafazakarlık Demokrasi Sempozyumunun Arka Planı, İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatının Durumu, Özel İstihbarat Arşivi konularının anlatıldığı görülmüştür.
 
 
Cumhuriyet çalışma grubu planlı faaliyetleri çerçevesinde; Afiş Çalışmaları kapsamında; İlköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılmak üzere 60.000 adet Atatürk Fotoğrafları, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi, Atatürk’ ün izcisi kimdir, 2004 yılı takvimi, haftalık ders programı çizelgesi ve öğrenci ders çizelgesinin basım faaliyetlerinin devam ettiği ve özel dağıtım planı ile İl J. K.lıklarına gönderilmesinin planlandığı belirtilmiştir.
 
Basınla İrtibat ve Bilgilendirme Çalışmaları kapsamında; Pergel Kanunu olarak da adlandırılan Belediye Mevzuatına yönelik basın bilgilendirme metninin 461 köşe yazarına gönderildiği belirtilmiştir.
 
 
100.000 Mektup Çalışması kapsamında; Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Belediye Mevzuatında yapılamasına çalışılan değişiklikler ve iktidarın diğer icraatlarına ilişkin, Mehmet Şener ERUYGUR tarafından Emekli Jandarma Genel Komutanlarına hitaben yazılan mektupların özel kuryelerle gönderildiği belirtilmiştir.
Sonuç olarak ise; Ulusal Birlik Hareketinin yaygınlaşması için işbirliğinin sürdürülmesi, Cumhuriyetin kazanımlarını tehlikeye sokan icraatların ve bunlara karşı önerilerin bir basın bildirisi olarak hazırlanarak, bedeli 830 kaleminden ödenmek suretiyle, Ulusal Birlik Hareketi ve Cumhuriyet Platformu imzası ile yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanması, Ulusal Birlik hareketine destek verilmesi için Garnizon K.ları ve J.Blg.K.ları ile görüşülmesinin uygun olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.
 
'''KAMU YÖNETİMİ REFORMU YASA TASARISININ ARKA PLANI BAŞLIĞI ALTINDA;''' İstanbul’a Özel İstihbarat Timi gönderildiği, bu timin memorandum ile alakalı Yeniçağ Gazetesinde makalesi yayımlanan yazar Arslan BULUT ile görüştüğü, devamında ise Kamu Yönetimi Yasa Tasarısının arka planında Memorandum, Köklere Dönüş Projesi, ADML şirketine verilen imtiyazlar ve Türk Tanıtım Konseyi faaliyetleri şeklinde faktörlerin olduğu, konunun bu faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 
'''MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA;''' İstanbul iline gönderilen Özel İstihbarat timinin gizli olarak temin edilen davetiyelerle, AKP tarafından organize edilen Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu’na istihbarat amaçlı girdiği ve konunun basına yansımayan yönleri ile ilgili bilgiler elde ettiği ve bu bilgilerin derlenmesinin tamamlandığında arz edileceği belirtilmiştir.
 
'''İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ DURUMU BAŞLIĞI ALTINDA;''' Öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görüş ve çalışmalarının İçişleri Bakanlığı’nda etkili olduğu, İçişleri Bakanlığı merkezinde çalışan çok sayıda Emniyet mensubunun her seviyedeki siyasilerle ve üst düzey bürokratlar nezdinde yoğun lobicilik faaliyetlerinin bulunduğu, bu ilişkilerini kullanarak tek kolluk yapılanmasına gidilmesi hususunda yoğun bir çalışma içerisinde oldukları anlatılmıştır.
'''İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER BAŞLIĞI ALTINDA,''' İçişleri bakanlığında General ve albay rütbelerinde yeteri kadar Jandarma personeli görevlendirilerek etkinliğin artırılması gerektiği belirtilmiştir.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER BAŞLIĞI ALTINDA, İçişleri bakanlığında General ve albay rütbelerinde yeteri kadar Jandarma personeli görevlendirilerek etkinliğin artırılması gerektiği belirtilmiştir.
'''ÖZEL İSTİHBARAT ARŞİVİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Özel istihbarat arşivi için ihtiyaç duyulan, 1 Adet Sunucu(Server), 4 Adet Bilgisayar, 1 Adet UPS’in tedariki için onay aldığı ve bu konudaki çalışmalarını devam ettiği anlatılmaktadır.
 
CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU PLANLI FAALİYETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;
'''AFİŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;''' 2 grup afiş çalışması yapıldığı, 1.grup afiş çalışmasında Cumhuriyet ve şeriat yönetiminin; kadın hakları ve eğitim alanında, 2.grup çalışmada ise birliklerden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda kıyafet, yaşam, adalet ve eğitim alanlarında yorumsuz olarak işlendiği ve hazırlanan bu afişlerin resimlerinin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür. Yine bu çalışma kapsamında İlköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılmak üzere 60.000 adet Atatürk Fotoğrafları, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi, Atatürk’ ün izcisi kimdir, 2004 yılı takvimi, Haftalık ders programı çizelgesi, öğrenci ders çizelgelerinin basımının tamamlandığı ve Jandarma Komutanlıklarına gönderilmesinin planlandığı görülmüştür.
 
'''BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;''' Pergel Kanunu olarak da adlandırılan Belediye Mevzuatında yapılmak istenen değişikliklerin arka planına yönelik basın bilgilendirme metninin 461 köşe yazarının e-posta adresine Cumhuriyet Platformu imzası ile gönderildiği belirtilmektedir.
 
'''100.000 MEKTUP ÇALIŞMASI KAPSAMINDA;''' Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Belediye mevzuatında yapılmasına çalışılan değişiklikler ve iktidarın diğer icraatlarına ilişkin Jandarma Genel Komutanı tarafından Emekli Jandarma Genel Komutanlarına hitaben yazılan mektupların özel kurye ile kendilerine ulaştırıldığını anlatıldığı görülmüştür.
 
Tercüman gazetesinde Nuh GÖNÜLTAŞ ve Gülay GÖKTÜRK’ün EGM merkezli olduğunu değerlendirdikleri cunta.org adlı siteden aldıkları bilgilerle yazdıkları ifade edilen “Hani Jandarmanın Alayları Dağ Başıydı” , “Jitem Kimliği ile Yüzde 9’luk demokrasi”, “Bizim Endişelerimiz” başlıklı makalelerine cevap olarak yazılan mektupların bu şahısların e-posta adreslerine gönderildiği ve bu şahısların yazmış oldukları köşe yazılarının fotoğraflarının slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
AKP Adıyaman milletvekili Hüsrev KUTLU’nun TBMM’deki Atatürk’ün Mareşal üniformalı resmine ve TBMM Muhafız Taburu’na yönelik sözlerine karşı kaleme alınan üç farklı e-posta nın, CHP milletvekillerine, köşe yazarlarına ve Hüsrev KUTLU’ya gönderildiği belirtilmiştir. Hüsrev KUTLU’nun bahse konu açıklamasının yer aldığı Milliyet Gazetesi kupürünün fotoğrafının slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
'''JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARI İRTİCAİ FAALİYETLER SEMİNERİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’nda icra edilmesi planlanan seminerin 26 Ocak 2004 tarihinde icra edildiği belirtilmiştir. Ayrıca bahse konu seminerin diğer J.B.Komutanlıklarında da icra edilmesi planlanmış ve buna yönelik bir takvim hazırlanmıştır. Buna göre 26 Ocak ve 25 Mayıs 2004 tarihleri arasında Erzurum, Kayseri, Tokat, Batman, Tunceli, Giresun, Adana, Diyarbakır, Ankara, İstanbul, Aydın, Konya Jandarma Bölge Komutanlıklarında bahse konu seminerin icra edilmesinin planlandığı görülmüştür.
 
'''ÜNİVERSİTE RADYOLARI KONUSU ALTINDA;''' Bu çalışma kapsamında öncelikle 19 adet Üniversite Radyosunun belirlendiği, bu radyoların 5 tanesinin internet üzerinden yayın yaptığının gösterildiği görülmüştür. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından belirlenecek olan yayın stratejisi ve program konseptlerinin J.Bölge Komutanlarının şahsı aracılığı ile Üniversite Radyolarına ulaştırılmasıyla radyo yayınlarının yönlendirilebileceğinin değerlendirildiği görülmüştür.
;CUMHURİYET PLATFORMU ÇALIŞMALARI BAŞLIĞI ALTINDA; 19 Ocak 2004 tarihli Devre Raporunda yer alan açıklama ve değerlendirmelerinin tekrarlandığı görülmüştür.
19 Ocak tarihli devre raporunda Cumhuriyetin kazanımlarını tehlikeye sokan icraatların ve bunlara karşı önerilerin bir basın bildirisi olarak hazırlanarak, bedeli 830 kaleminden ödenmek suretiyle, Ulusal Birlik Hareketi ve Cumhuriyet Platformu imzası ile yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanmasının gerektiği belirtilmiştir. Burada ise 830 kalemi tabirinin yerine Haber Alma Ödeneği aldığı dikkate alındığında ,Ergenekon terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu finansmanı ,devletin güvenliği için haber alma bakımından tahsis edilmiş ödenekten karşıladığı görülmüştür. Bu çerçevede Cumhuriyet Çalışma Grubunun bu konudaki çalışmalarında ihtiyaç duyduğu parayı bahse konu ödenekten karşılayacağı değerlendirilmektedir.
 
'''KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISININ ARKA PLANI BAŞLIĞI ALTINDA;''' Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısının Başbakanlık Müsteşarı Ömer DİNÇER tarafından hazırlandığı, Ömer DİNÇER’in Türkiye’nin daha Müslüman bir yapıda olması kanaatini taşıdığı ve bu kanaatini halen koruduğu, bahse konu yasa tasarısının arka planında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısını ve milli bütünlüğünü hedef alan çok boyutlu, bilinçli, sistematik bir ilişkiler yumağı bulunduğu belirtilmektedir.
 
Bahse konu yasa tasarısının arka planının tam olarak anlaşılabilmesi için konunun Memorandum, Köklere Dönüş Projesi, ADML Şirketine verilen imtiyazlar, Türkiye Tanıtım Konseyi faaliyetleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilerek bu konuların daha geniş bir şekilde anlatıldığı tespit edilmiştir.
'''TÜRK TANITIM KONSEYİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Öncelikle Türk Tanıtım Konseyi üyelerinin kimler olduğu yazılmış bunların çoğunun işadamı ve tanınmış kişiler oluğu görülmüştür. Bu konseyin “Türkiye Markası Projesi Klinik Toplantıları” adı altında bir proje başlattığı, bu proje kapsamında Türkiye’nin kültürel yapısını incelemeye alındığı belirtilerek proje kapsamında görevli olan bazı kişilerin isimlerinin yazıldığı görülmüştür.
 
“Klinik” tabirinin kullanılmasında Türk kültürünü bir hastalık olarak görme ve gösterme eğiliminin yattığı belirtilerek bahse konu konsey tarafından hazırlanan rapordan alıntılar yapılmıştır. Son olarak ise bahse konu proje hakkında Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre;
-“Bu durumun Gürcü-Rum kırması olan RTE’nin irticai arka planının arkasında da başka karanlık maksatlar bulunduğunu gösterdiği”, şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür.
'''MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA;''' Özel İstihbarat Timi tarafından gizli olarak temin edilen davetiyelerle AKP’nin İstanbul’da organize ettiği “Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu”na gidildiği, sempozyumun basına yansımayan yönü ile ilgili dikkate değer bilgiler elde edildiği ve ayrıca katılımcılarla ilgili bilgiler verildiği ,
 
Söz konusu sempozyumda konuşmaların; Başbakanın basın danışmanı Yalçın Akdoğan‘ın konuşmasındaki bazı sözleri üniversitelerdeki türban olaylarıyla örnekleme yaparak açıkladığı belirtilmiştir.
“Değişim ve dönüşümün nihai hedefi rejimdir. Rejimin kökleri ise kurum ve kuruluşlardır”, “Kadrolaşmalarla kurum ve kuruluşlar deforme edilmeye çalışılmaktadır”, “Kendisine yönelen tepki oylarını kaybetmemek adına, irticai hareketlerin odağı olma konumunu, uydurmaya çalıştığı muhafazakar demokrasi kavramı ile doldurmaya çalıştığı”, “Merkez sağa kendisini muhafazakar demokrat göstermek isterken, irticai yandaşlarının da bu kavramı Müslüman Demokrat olarak anlayacağını çok iyi bildiği” “AKP’nin muhafazakar demokrasi kavramını kabul ettirdikten sonra, Cumhuriyetin temel niteliklerini yeniden tanımlamak ve yeni bir laiklik anlayışı getirmek suretiyle; baş örtüsü, kuran kursları gibi tartışmalı konuları muhafazakarlık ve demokrasi ekseninde göstermeye çalışacağı değerlendirilmektedir” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.
 
'''SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA İSE,''' “Çağdaş bilim adamlarımızın Muhafazakar demokrasinin içinin doldurulmasına seyirci kalmaması ve bilimsel anti tezlerle bu yapay ve maksatlı girişimin önlenmesi”,
 
“Muhafazakar demokrasi kılıfının hedef kitlesini teşkil eden merkez sağ kesimin bilinçlendirilmesi maksadıyla arka planın her zeminde dile getirilerek deşifre edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” görüşününe yer verildiği anlaşılmıştır.
'''SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DURUMU VE TEMEL DİNAMİKLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Konu ile ilgili Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından bir rapor hazırlandığı bu raporun amacının ise; Türkiye’deki sendika ve konfederasyonları tanıtmak, bu sendika ve konfederasyonların temel dinamiklerini tanımlamak ve J.Gn.K’lığının sendika ve konfederasyonlara ilişkin, güncellenebilir biyografik istihbarat arşivini oluşturmak olduğu ifade edilmiştir.
 
Bahse konu raporla ilgili olarak Türkiye’deki sendika ve konfederasyonların İşçi sendika ve konfederasyonları, Memur sendika ve konfederasyonları, İşveren sendika ve konfederasyonları, olmak üzere (3) ana kategoride ele alındığı, daha sonra her bir konfederasyona ait sendikaların Yönetici kadrosu, Sendikaya ait genel değerlendirme, Önemli sendikal kişiliklere ait biyografik değerlendirmeler başlıkları altında incelendiği ve elde edilen verilerin ikili yada üçlü teyid işlemine tabi tutularak güvenirliliğinden şüphe duyulan değerlendirmelerin rapor kapsamına alınmadığı belirtilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Türkiye’de sendikalı olarak 2.700.000 kişi olduğu yönündeki verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerçek rakamın en fazla 1 Milyon olabileceği, Bakanlığın çeşitli kaygılarla gerçek rakamları açıklamaktan çekindiği belirtilmiştir.
 
MEMUR SENDİKA VE KONFEDERASYONLARI BAŞLIĞI ALTINDA;
 
MEDYANIN DURUMU VE HÜKÜMETİN MEDYAYA YÖNELİK FAALİYETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;
 
'''BASIN YASASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR BAŞLIĞI ALTINDA;''' Ülkemizde halen yürürlükte olan 5680 sayılı Basın Yasası’nın özgürlük, tarafsızlık ve halkın doğru bilgilenme hakkını kullanabilmesini sağlamada, medya sahiplerinin tekeleşmesini önlemede yetersiz kaldığı ve uyum yasası ile mevcut yasada değişiklikler yapıldığı anlatılmıştır.
 
Ayrıca yeni tasarının basında özgürlük, tarafsızlık ve halkın doğru bilgilenme hakkını kullanabilmesini sağlamak amacından uzak olduğu belirtilerek medya sektöründeki tekelleşme sürecini önleyecek, günün şartlarına ve ihtiyaca uygun, ulusal niteliklere haiz, kapsamlı yeni bir düzenlemenin yapılmasının, hayati önem taşıdığının değerlendirildiği görülmüştür.
 
'''HOLDİNG MEDYA İLİŞKİSİNİN BOYUTLARI BAŞLIĞI ALTINDA;''' Medya sahiplerinin aynı zamanda bankacı, sanayici ve işadamı olduklarının, bu şahısların ekonomik ve mali sorunlarının çözümünde siyasi iktidara yakınlaşmak ve yaranmak amacıyla medyayı etkin olarak kullandıklarının anlatıldığı görülmüştür. Bu değerlendirmeler kapsamında;
 
- Doğan Grubu’nun, Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) için yapması gereken 271.3 trilyon TL. tutarındaki ödemenin, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile ötelenerek (5) yıla yayıldığının,
- Uzan Grubu’nun, Kepez Elektrik ve Çukurova Elektrik A.Ş (ÇEAŞ)’ne el konulmasının ardından, BDDK nın İmar Bankası’na, ve ADABANK’a el konulmasına tepki olarak, başlangıçta hükumete sert eleştirilerde bulunurken, son zamanlarda anlaşma zemini aradığının belirtildiği görülmüştür.
 
'''HÜKÜMETİN, TEK BAŞINA İKTİDAR İMKANLARINI KULLANARAK, MEDYAYI KONTROL ALTINA ALMA GAYRETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Irak, Kıbrıs ve AB konularında uyguladığı politikalar nedeniyle medyadan yoğun eleştiriler alan hükumetin medya kuruluşları sahipleri üzerine baskı yaparak;
 
- Milli menfaatler çerçevesinde faaliyet gösteren bazı program yapımcıları ve köşe yazarlarının görevlerine son verilmesi veya etkinliklerinin azaltılmasını sağlandığı “Ceviz Kabuğu”, “Panaroma” gibi programların yayından kaldırılmasının örnek olarak verildiği,
“Söz konusu şahısların karıştığı yolsuzluk ve usulsüzlüklerin araştırılmasında Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurumu’nun harekete geçirilmesinin sağlanması” şeklinde değerlendirme ve planların yapıldığı tespit edilmiştir.
 
'''ÇEŞİTLİ MENFAAT GRUPLARININ İLİŞKİ VE İLTİSAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Hasan Cüneyd ZAPSU, Cüneyt ÜLSEVER, Nuray BAŞARAN ve John KUNSTADDER isimli şahıslardan bahsedildiği görülmüştür.
'''SONUÇ BÖLÜMÜNDE;''' Adı geçen şahısların özellikle AB, Kıbrıs ve iç politika konularında etkinliklerini kullanarak menfaatleri doğrultusunda belirleyici olmaya çalıştıkları belirtilerek Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından bahse konu şahısların söz konusu faaliyetlerinin takip ve kontrol altında tutulması gerektiğinin değerlendirildiği anlatılmaktadır.
 
'''SAYIN KUVVET KOMUTANLARINA TAKDİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ'''
 
(30 OCAK 2004)
Bahse konu sunumun yapılan incelemesinden, Cumhuriyet Çalışma Grubunun gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili Kuvvet Komutanlarına birifing verildiği ve verilen birifing sonucu yapılan değerlendirmelerin belirtildiği ,
 
;AFİŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Birliklerden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda afiş çalışmalarına devam edileceği,
Yapılacak Faaliyetler: İlköğretim öğrencileri için hazırlanan çalışmanın dağıtımı yapılacağı, Afiş çalışmalarının hazırlanmasında grafik ve afiş tasarımı uzmanlarından istifade edileceği ve bu kapsamda fotoğraf sanatçısı İbrahim DEMİREL ile irtibat kurulacağı belirtilmiştir.
 
;BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
 
Sonuç: İktidarın ve çıkar çevrelerinin dezenformasyonlarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam edileceği,
Yapılacak Faaliyetler: Kamuoyunda TSK ve Jandarma aleyhine gelişen yanlı ve bilinçli faaliyetlere yönelik haberler veya çıkar çevrelerinin milli menfaatlerimize aykırı politikalarının kamuoyuna yanlış yansıtılmasına karşı, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında basından istifade edilmesine devam edileceği belirtilmiştir.
 
;100.000 MEKTUP ÇALIŞMASI KAPSAMINDA;-
 
Sonuç: -Çıkar çevrelerinin kamuoyuna yönelik dezenformasyonlarına karşı, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında mektup çalışmalarına devam edileceği,
 
 
;WEB SİTESİ ÇALIŞMASI İLE KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Web sayfasının en kısa sürede hazırlanarak hizmete gireceği,
 
 
;İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMİNERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Belirlenen takvim doğrultusunda J.Bölge Komutanlıklarınca seminerlerin icra edileceği,
Seminerlerde kullanılmak üzere Cumhuriyet Çalışma Grubunca hazırlanan personele yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme dokümanının birliklere gönderileceği belirtilmiştir.
 
;ÜNİVERSİTE RADYOLARI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
 
ÜNİVERSİTE RADYOLARI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Üniversite radyolarında yapılan yayınların yönlendirilmesi maksadıyla çalışmaya devam edileceği,
Yapılacak Faaliyetler: Yayın stratejisi ve program konseptlerinin Cumhuriyet Çalışma Grubunca belirleneceği, yapılan çalışmaların J. Bölge Komutanlarının şahsı aracılığı ile üniversite yönetimine ulaştırılacağı belirtilmektedir.
 
;ULUSAL BİRLİK HAREKETİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Ulusal Birlik Hareketi lideri Prof.Dr. Bülent BERKARDA ile ilişkilerin ilave tedbirler alınarak ihtiyatla sürdürüleceği,
Ulusal Birlik Hareketi ile ilişkilerin BİR EMEKLİ GENERAL aracılığı ile sürdürülmesi konusunun inceleneceği belirtilmektedir.
 
;AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELER VE İNSANCA YAŞAM PROJESİ İLE ALAKALI ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELER VE İNSANCA YAŞAM PROJESİ İLE ALAKALI ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Bu projelerin arka planı hakkında tespit edilen hususların kamuoyuna ve bu projede yer alanlara yansıtılacağı,
Yapılacak Faaliyetler: İnsanca yaşam projesinin arka planı konusunda CHP’nin devreye sokulması konusunun inceleneceği, İnsanca yaşam projesinin eğitim programının temin edileceği, İnsanca yaşam projesi hibe sözleşmesinin İngilizce metni temin edileceği belirtilmiştir.
 
;ULUSLARARASI MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
ULUSLARARASI MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
Sonuç: AKP’nin muhafazakarlık ve demokrasi kavramının içinin doldurmasına karşı anti tezler geliştirileceği,
Yapılacak Faaliyetler: AKP’nin muhafazakarlık ve demokrasi kavramının içini doldurmasına karşı anti tezler üretilmesi konusunun güvenilir rektörlere bildirileceği, AKP tarafından organize edilen bu faaliyetin başarısızlığının kamuoyuna deşifre edileceği belirtilmiştir.
 
;TÜRKİYE’DEKİ SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN TEMEL DİNAMİKLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL DEĞERLENDİRMELER KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK;
 
TÜRKİYE’DEKİ SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN TEMEL DİNAMİKLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL DEĞERLENDİRMELER KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK;
 
Sonuç: Sendikalarla ilişkilerin dikkat ve ihtiyatla sürdürüleceği,
Yapılacak Faaliyetler: Sendikalarla dolaylı ilişki ve iltisaklar geliştirileceği, Milli duyarlılıkları nedeniyle Sendikal faaliyetlerden dışlanan sendikacılardan bir temas grubu oluşturulacağı ve bunlardan sendikal faaliyetlerin maniple edilmesinde istifade edileceği belirtilmiştir.
 
;MEDYANIN DURUMU VE HÜKÜMETİN MEDYAYA YÖNELİK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
MEDYANIN DURUMU VE HÜKÜMETİN MEDYAYA YÖNELİK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
Sonuç:Hükümetin medyaya yönelik faaliyetlerine karşı bu çalışma kapsamında önerilen tedbirler alınacağı,
 
(16 ŞUBAT 2004)
 
 
16 Şubat 2004 tarihli Devre raporunda, Prof Dr. Erol MANİSALI ile yapılan görüşme ve bu görüşmede Erol MANİSALI’nın anlatımlarının başlıklar halinde belirtildiği görülmüştür.
 
'''PROF.DR.EROL MANİSALI İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONUÇLARI BAŞLIĞI ALTINDA;''' 12 Şubat 2004 günü saat:12.00 de Harbiye Orduevi lobisinde Erol MANİSALI ile buluşulduğu, Restoranda öğle yemeği ikramını müteakip, 1007 No.lı odada görüşmeye başlanıldığı, Bütün görüşme süresince kendisinden habersiz ses kaydı yapıldığı, Erol MANİSALI’nın konuları dikkat, ilgi ve takdirle dinlediği, her konu ile ilgili görüşlerini açıkladığı belirtilmiştir.
 
'''HÜKÜMETİN ACİL EYLEM PLANI BAŞLIĞI ALTINDA;''' “İthalatın ihracata oranla 22 milyar dolar fazla olması ve 7 milyar dolar cari işlemler açığı, son 10 yılın rekorudur”, “Yolsuzlukla mücadeleyi; hem kendisinden korktuğu için, hem de diğerleri hakkındaki dosyaları koz olarak elinde bulundurmak istediği için ağırdan alıyor”, “Özelleştirmedeki başarısızlığı aslında iyi bir başarısızlıktır. TEKEL’i ne kadar geç satsa o kadar iyidir”,
PROF.DR.EROL MANİSALI İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONUÇLARI BAŞLIĞI ALTINDA; 12 Şubat 2004 günü saat:12.00 de Harbiye Orduevi lobisinde Erol MANİSALI ile buluşulduğu, Restoranda öğle yemeği ikramını müteakip, 1007 No.lı odada görüşmeye başlanıldığı, Bütün görüşme süresince kendisinden habersiz ses kaydı yapıldığı, Erol MANİSALI’nın konuları dikkat, ilgi ve takdirle dinlediği, her konu ile ilgili görüşlerini açıkladığı belirtilmiştir.
 
HÜKÜMETİN ACİL EYLEM PLANI BAŞLIĞI ALTINDA; “İthalatın ihracata oranla 22 milyar dolar fazla olması ve 7 milyar dolar cari işlemler açığı, son 10 yılın rekorudur”, “Yolsuzlukla mücadeleyi; hem kendisinden korktuğu için, hem de diğerleri hakkındaki dosyaları koz olarak elinde bulundurmak istediği için ağırdan alıyor”, “Özelleştirmedeki başarısızlığı aslında iyi bir başarısızlıktır. TEKEL’i ne kadar geç satsa o kadar iyidir”,
 
“Bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşmak için; Yıldırım KOÇ aracılığı ile kullanabilirsiniz, ben onu güvenilir buluyorum, YOL-İŞ’ten Fikret beyi, ATO Bşk. Sinan AYGÜN’ü, Aydınlık’tan Adnan beyi kullanabilirsiniz. Aydınlık bir defa yazınca bir çok köşe yazarı oradan alıntı yapıyor”,
“Aydın DOĞAN ve TÜSİAD medyası % 70 düzeyinde. Anadolu medyası birbirinden kopuk. Bunları birleştirip koordine edebilirseniz bir güç haline gelirler”, “Yerel Televizyonlar Birliğini bırakıp, ayrı ayrı güvenilir Tv. ve gazetelerle temas etmek lazımdır” dediği,
 
'''ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU BAŞLIĞI ALTINDA;''' “Ulusal Birlik Platformu esas benim konum”, “Yaşar HACISALİHOĞLU gitti, toplantıya katıldı, bana bilgi getirdi. Beni de çağırdılar ama ben gitmedim. İçinde hoşlanmadığım insanlar var”
 
ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU BAŞLIĞI ALTINDA; “Ulusal Birlik Platformu esas benim konum”, “Yaşar HACISALİHOĞLU gitti, toplantıya katıldı, bana bilgi getirdi. Beni de çağırdılar ama ben gitmedim. İçinde hoşlanmadığım insanlar var”
 
“Türkan SAYLAN gibi gardrop Atatürkçüleri var. AB’ne laf söyletmiyor, Gümrük Birliğini savunuyor, Atatürkçüyüm diyor. Olmaz böyle şey. TÜSİAD’dan farkı yoktur. Atatürkçülüğü istismar ediyor, kullanıyorlar”,
“Halkın eğitilmesi değil, örgütlenmesi önemli. Ben öğrenciyi eğitiyorum, gidip Fransız şirketinde iş bulup Türkiye aleyhinde çalışıyor. Ulusalcı bakış çok önemli”, “Yine de araya Yaşar HACISALİHOĞLU gibi birini koyup kullanabilirsiniz” dediği,
 
'''AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELER BAŞLIĞI ALTINDA;''' “Bir yönüyle, STK’na para verip, onları denetimleri altında tutmak istiyorlar. Bir AB kimliği yaratmak istiyorlar. Ayrılan para ciddi bir rakamdır” dediği,
'''KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISININ ARKA PLANI BAŞLIĞI ALTINDA;''' “Bu bilgiler gerçekten çok önemli bilgiler”, “Bunları ben de yazı ve konferanslarımda kullanacağım”, “Anadolu medyasında kullanılabilir”, “Yaşar HACISALİHOĞLU ve Yıldırım KOÇ aracı olur”, “İstanbul medyasında bütünü göstermeden Emin ÇÖLAŞAN’a verilebilir. Bütünü görürse ucu Aydın DOĞAN’a dokunabilir diye korkar”, “MHP tandanslı gazetelere ben çok sıcak bakıyorum. Kullanabilirsiniz”, “Aydınlık istediğiniz her şeyi yayınlar” dediği,
 
'''MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA;''' “Benim yazı ve konuşmalarımda”; “Köktendinci-gayri milli sermaye, Sarıklı – papyonlu, İçimizdeki Danimarka gibi söylemlerim tuttu”, “Bunlar kökten dinci bile değil, gayri milli sermayenin emrinde dediğim zaman, sarıklılar papyonluların emrinde dediğim zaman, çok olumlu tepki ve telefonlar alıyorum” dediği,
'''
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DURUMU VE TEMEL DİNAMİKLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' “YOL-İŞ ve Yıldırım KOÇ’a güveniyorum kullanabilirsiniz. Onları kullanarak sendikaları maniple edebilirsiniz”, “Çizelgeleri bana e-posta ile gönderirseniz sevinirim” dediği,
 
'''İRTİCA İLE MÜCADELE SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA;''' “Sempozyum konusu benim konum değil”, “Ben o konularda çok az kafa yorabiliyorum. Benim konum ulusal cephe. Ben onunla çok meşgulüm. Mücadele başka bir alan”, “Siz o konuda Alpaslan IŞIKLI ve Sina AKŞİN ile görüşebilirsiniz”.
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DURUMU VE TEMEL DİNAMİKLERİ BAŞLIĞI ALTINDA; “YOL-İŞ ve Yıldırım KOÇ’a güveniyorum kullanabilirsiniz. Onları kullanarak sendikaları maniple edebilirsiniz”, “Çizelgeleri bana e-posta ile gönderirseniz sevinirim” dediği,
 
İRTİCA İLE MÜCADELE SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA; “Sempozyum konusu benim konum değil”, “Ben o konularda çok az kafa yorabiliyorum. Benim konum ulusal cephe. Ben onunla çok meşgulüm. Mücadele başka bir alan”, “Siz o konuda Alpaslan IŞIKLI ve Sina AKŞİN ile görüşebilirsiniz”.
 
“Toktamış ATEŞ fetullahçıdır. Ben dikkat etmenizi öneririm”. “Batının ve kapitalizmin Türkiye karşıtı faaliyetlerinde irtica sadece bir araçtır” dediği görülmüştür.
'''GENEL KONULAR BAŞLIĞI ALTINDA İSE;''' “Türkiye’de Ulusal Cephe Hareketi kopuk. Bütün gayreti bunların birbiri ile ilişkilendirilmesine vermek lazım”, “Böyle olursa Tv. de olur, gazete de olur. Dip dalgası da sahip bulur”, “Tepki bakımından sorun yok. Tepkilerin birleştirilmesinde sorun var” dediği tespit edilmiştir.
 
GENEL KONULAR BAŞLIĞI ALTINDA İSE; “Türkiye’de Ulusal Cephe Hareketi kopuk. Bütün gayreti bunların birbiri ile ilişkilendirilmesine vermek lazım”, “Böyle olursa Tv. de olur, gazete de olur. Dip dalgası da sahip bulur”, “Tepki bakımından sorun yok. Tepkilerin birleştirilmesinde sorun var” dediği tespit edilmiştir.
 
===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–12===
Bahse konu sunumun takdim planında Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, Çerkezlerin Faaliyetleri ve Kafkas Dernekleri, Ulusal Birlik Hareketi STK Platformu, Av. Orhan PEKMEZCİ’nin AİHM’de Açtığı Dava, T. Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
 
;PLANLI FAALİYETLER BAŞLIĞI ALTINDA;
 
'''AFİŞ ÇALIŞMASI KAPSAMINDA;''' İlköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılmak üzere 60.000 adet Atatürk Fotoğrafları, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi, Atatürk’ ün izcisi kimdir, 2004 yılı takvimi, Haftalık ders programı çizelgesi, öğrenci ders çizelgesinin basımını tamamlandığı ve özel dağıtım planı ile İl J. K.lıklarına gönderildiğinin anlatıldığı görülmüştür.
 
Yine bu çalışma kapsamında 15 Şubat 2004 günü Ankara’da oynanan Gençlerbirliği- Galatasaray maçında açılmak için üzerinde “Spor yalnız beden kabileyetinin bir ifadesi değildir. Dikkat, zeka ve ahlakla birlikte olmalıdır. K.Atatürk”, “Kıbrıs Türktür. Türk Kalacak!” ifadeleri bulunan pankartlar hazırlandığı ancak Kıbrıs ile ilgili olan pankartın siyasi olduğu gerekçesiyle polis tarafından asılmasına izin verilmediği, asılan pankartın resminin slaytlarda bulunduğu görülmüştür.
Ayrıca 21 Şubat 2004 günü Ankara Altınpark’ta MHP tarafından düzenlenecek şölende üzerinde; “Benim yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.K. Atatürk”, “Kıbrıs Türktür. Türk Kalacak!”, “Hiçbir yabancı kökünü Türkiye’de aramasın. Türkiye Türklerindir!”, “Türkiye laiktir. Laik kalacak” ifadeleri bulunan pankartların asılmasının planlandığı belirtilmiştir.
 
'''BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;''' 12 Şubat 2004 günü İstanbul Harbiye Orduevi’nde Prof. Dr. Erol Manisalı’ya, 18 Şubat 2004 günü bakanlıklar komuta katı toplantı salonunda 6 Üniversite Rektörüne Cumhuriyet Çalışma Grubunun raporunun sunulduğunun anlatıldığı görülmüştür.
 
'''İNTERNET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;''' vatansever.info adlı sitenin teknik alt yapısının sahte kimlikle ve yurt dışından tümüyle hazırlandığı, sitenin içerik bilgilerinin derlendiği, içerik bilgilerinin onayına müteakip sitenin açılmaya hazır hale getirildiği ifade edilmiştir.
'''YIKICI, BÖLÜCÜ VE İRTİCAİ UNSURLARLA MÜCADELE SEMİNERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;''' Erzurum ve Kayseri J.K.lıklarında planlanan seminerlerin icra edildiği ve diğer J.Bölge.K.lıkları için emir ve özel dokümanların yayınlandığı belirtilmektedir.
 
'''ÇERKEZLERİN FAALİYETLERİ VE KAFKAS DERNEKLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' “Türkiye’deki bazı çerkez kökenli vatandaşların, AB merkezli etnik ayrıştırma propagandalarının etkisi altında; Kafkas Dernekleri, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Dünya Çerkes Birliği, Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı gibi çeşitli örgütlenmelere gittikleri,
 
Türkiye’de Kafkas Derneklerini merkezi bir örgütte toplama çalışmalarının, 1975 yılında Ankara da yapılan bir toplantı ile başladığı, sonraki yıllarda değişik toplantılar düzenlenerek KAF-DER adı altında Kafkas dernekleri birliği kurulduğu, Nisan 2002’de Ankara’da toplanan 51 dernek federasyona katılmak üzere ortak bir deklarasyon yayınlandığı ve Kafkas Dernekleri Federasyonunun 01 Temmuz 2003 tarihinde 21 derneğin katılımı ile kurulduğunun anlatıldığı görülmüştür.
'''
 
DEĞERLENDİRME BAŞLIĞI ALTINDA;'''“STK şeklinde yapılan örgütlenmelerin AB merkezli olduğu”, “Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerinden sağlanan katılımların Rusya Federasyonu ve Onun istihbarat örgütünün bilgisi ve himayesi altında gerçekleştiği”, “Anılan STK’larının Kıril alfabesi ile yazmak ve okumak istemelerinin, Latin alfabesini kullanmak istememelerinin dikkate değer olduğu”, “Ana dilde radyo ve televizyon yayını ve kurs açmak, çocuklara Çerkez dillerinde isim koymak istemelerinin de dikkate değer olduğu”,
 
“Bu tarz çalışmaların diğer etnik gruplar tarafından da yapılabileceği düşünüldüğünde, sözde demokratikleşme adı altıda göz yumulan bu faaliyetlerin önümüzdeki dönemde etnik ve dini çözülmelere neden olabileceği”, “Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların; dernek, vakıf, cemaat gibi adlandırmalarla münferit bir çalışmanın eseri olarak değil, bir bütünün parçaları olarak algılanması gerektiği”, “Mütakiben parçaların birleştirilmesi çalışmalarına başlanacağı” şeklinde değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
 
'''SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA İSE;''' Özellikle Kürtler dışındaki etnik köken mensuplarından belirli makam ve mevkilere gelmiş kişilerin söz konusu tehlikeler hakkında bilgilendirilerek anılan STK faaliyetlerinin ulusalcı çizgiye çekilmesine davet edilmesi, bu çalışmanın internet tartışma gruplarına ve medyaya sızdırılarak kamuoyu ile paylaşılması, Vatansever. info adlı sitelerinde kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.
 
;ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU BAŞLIĞI ALTINDA;
 
Ulusal Birlik Hareketi STK Platformu Lideri Prof. Bülent BERKARDA’nın gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve etkinliklerine dair zabıt ve raporlarını sunduğu belirtilmiştir.
Ayrıca Ulusal Birlik Hareketi STK Platformunu oluşturan kuruluşların, yeni katılan kuruluşları ve bu hareketten ayrılan kuruluşların isimlerinin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
'''ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU ULUSAL BİRLİK HAREKETİNE DAVET BAŞLIĞI ALTINDA;''' Bir çok STK’na Ulusal Birlik Hareketine katılıma davet nitelikli mektuplar ve e-postalar gönderildiği, bu mektuplarda UBH’nin ilkeleri, misyonu, amacı ve uygulama yöntemleri anlatılmakta olduğu ve bütün ulusal güçlerin harekete katılmasının istendiğinin anlatıldığı belirlenmiştir.
'''ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR BAŞLIĞI ALTINDA;''' “Genişletilmiş UBH Toplantısının 28 Şubat 2004 Cumartesi günü Baltalimanı tesislerinde yapılması” “Açıklanacak olan “sivil uyarı metninin” gazetelerde yayınlanması” “Ankara’ya yapılacak yeni ziyaret programının Mart ayına ertelenmesi” “İ.Ü. ÇEV tarafından hazırlanan “4 Kasım’dan Bu Yana Neler Oldu” kitabına UBH’nin katılması” “Anadolu toplantılarının Nisan ayına ertelenmesi” “Star TV, TV8, NTV ve Yön FM için belirlenen üyelerin temasa geçerek UHB sözcülerinin programlarda yer alması” “ÇEV’in CD’sinin broşür haline getirilmesi” “Gelecek Toplantının 12 Şubat 2004 Perşembe saat 16.00 da ÇEV’de yapılması” kararlarının alındığının ifade edildiği anlaşılmıştır.
 
'''DEĞERLENDİRME BAŞLIĞI ALTINDA İSE;''' Ulusal birlik hareketinin son faaliyetlerinin uygun ve yerinde faaliyetler olduğu, Uyarılarının dikkate alındığı, Ancak klasik sol anlayışın devam ettiği, Merkez sağdan yönelen tepki oylarından güç alan iktidara karşı, merkez sağ tabana hitap edecek yaklaşımların daha sonuç alıcı olacağı şeklinde değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
'''TÜRKİYE ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ KONUSU ALTINDA;''' “Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezinin (TUSAM) 10.02.2004 tarihinde işletmeciliğini Türk Metal İş Sendikasının yaptığı AKYURT Büyük Anadolu Oteli’nde yapılan törenle açıldığı”, “800 - 1000 kişilik katılımla icra edilen törende; İstiklal Marşı, saygı duruşu, bayrak ve Atatürk gibi konularda duyarlılık gözlendiği” ,
 
'''TUSAM YÖNETİM KURULU İSİM LİSTESİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Dr. Şenol KANTARCI’nın Başkan olduğu, Ahmet Oğuz ÖZBEK’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ise Prof. Dr. Ali KÜRELİ, Prof. Dr. Hülya GÜLER, Prof. Dr. Sema TEKİN,Prof. Dr. Selçuk Soner AKGÜN olduğu ,
'''TUSAM DANIŞMA KURULU İSİM LİSTESİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Bahse konu araştırma merkezinde görevli danışma merkezi üyelerinin alt alta yazıldığı ,
'''TÜRKİYE ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİLERİ MERKEZİ AÇILIŞA KATILANLAR BAŞLIĞI ALTINDA;''' ATO Başkanı Sinan AYGÜN, Emekli Hv.Korg. Erdoğan ÖZALAN, gazeteci Saygı ÖZTÜRK, Türk Metal İŞ Sendikası Başkanı Mustafa ÖZBEK ve bu şahısların yanında siyasetçi, köşe yazarı, STK Başkanı ve Sendika Başkanı olan bazı şahısların açılışa katıldığı,
;DEĞERLENDİRME BAŞLIĞI ALTINDA İSE;
 
-“ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsünün ASAM Başkanı Ümit ÖZDAĞ’ın isteği ile dağıtıldığı”,
Bahse konu sunumun girişinde, takdim planı başlığı altında, Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, ABD Kamu Diplomasisi Dokümanının Değerlendirilmesi, Britsh Council’in “Kültürel Çeşitlilik” Konulu Faaliyeti, Altın Adam’ın Tahrifi konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
;PLANLI FAALİYETLER BAŞLIĞI ALTINDA;
 
Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003-2004 yılını kapsayan planlı faaliyetleri ile ilgili neler yapıldığının anlatıldığı görülmüştür. Bu çerçevede;
Yine aynı raporda MHP il teşkilatının düzenlediği “Hükumeti Ata’ya şikayet yürüyüşünde” kendileri tarafından hazırlanan, “Kıbrıs Türktür. Türk kalacak!” yazılı pankartın taşındığı ve 03 Mart 2004 tarihinde “Hilafetin İlgası ve Tevhid-i Tedrisat kanununun 80.yılı ve günümüz Türkiye’si” konulu panel kapsamında afiş, pankart ve el ilanı çalışması yapılarak bahse konu panelde bunların kullanıldığı fotoğraflarla gösterilmiştir.
 
'''WEB SAYFASI ÇALIŞMASI:''' Web sayfası çalışması kapsamında; bahse konu web sayfasının 21 Şubat 2004 tarihinde www.vatansever.info ismiyle açıldığı, bugüne kadar siteyi 2980 kişinin ziyaret ettiği, toplam 69.561 üyesi bulunan 40 adet internet tartışma grubuna, çeşitli Tv ve gazetelerde çalışan 427 medya mensubuna ve milletvekillerine sitenin açıldığının e-posta ile bildirildiği, okuyucu mektupları ve e-postaların değerlendirilmesinin haftalık olarak yapılacağı anlatılmıştır.
 
WEB SAYFASI ÇALIŞMASI: Web sayfası çalışması kapsamında; bahse konu web sayfasının 21 Şubat 2004 tarihinde www.vatansever.info ismiyle açıldığı, bugüne kadar siteyi 2980 kişinin ziyaret ettiği, toplam 69.561 üyesi bulunan 40 adet internet tartışma grubuna, çeşitli Tv ve gazetelerde çalışan 427 medya mensubuna ve milletvekillerine sitenin açıldığının e-posta ile bildirildiği, okuyucu mektupları ve e-postaların değerlendirilmesinin haftalık olarak yapılacağı anlatılmıştır.
 
'''AYDINLARLA YÜZYÜZE…ÇALIŞMALARI:''' Aydınlarla Yüz yüze çalışmaları kapsamında; 03 Mart 2004 tarihinde ATO Tesislerinde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin görünür ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilen ve bütün ulusal birlik çizgisindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının katılım ile icra edilen “Hilafetin İlgası ve Tevhid-i Tedrisat kanununun 80.yılı ve günümüz Türkiye’si” konulu panelin icra edildiğinin anlatıldığı, ayrıca bahse konu panelin salon düzenlemesinin yanı sıra salonun dışında toplanan gençliğin organizasyonunun da Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından yapıldığı anlatılmaktadır. Salonun dışında ellerinde Türk Bayrakları ile toplanan çoğu genç şahıslardan oluşan bir grubun resimlerinin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
'''JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARI İRTİCA İLE MÜCADELE SEMİNERİ:''' Bahse konu çalışma kapsamında; Erzurum ve Kayseri J.K.lıklarında planlanan seminerlerin icra edildiği ve diğer J.Bölge.K.lıkları için emir ve özel dokümanların yayınlandığı belirtilmektedir.
===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–14 (03 NİSAN 2004)===
Bahse konu sunumun girişinde, takdim planı başlığı altında, Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, Dolapoğlu Anadolu Lisesi 18 Mart Anma Programı, Ulusal Birlik Kurultayı Değerlendirmesi, Sosyal Bilimler Lisesi Müfredatı, TSK Mensuplarının Atatürkçü Düşünce Derneklerine Üye Olması, KKK ve Jandarma Lojmanları Seçim Sonuçları konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
 
;PLANLI FAALİYETLER BAŞLIĞI ALTINDA;
 
'''AFİŞ ÇALIŞMASI:''' Afiş çalışmaları kapsamında; Vatansever.info isimli web sitesinin tanıtımı için Ulusal Birlik Kurultay’ında 1000 Adet, Ankara otobüs ve metro duraklarında 2000 Adet, Adana ve Mersin’de 2000 adet el ilanı dağıtıldığı, üniversite gençlerine yönelik olarak hazırlanan 3000 adet el ilanının ise dağıtılmasının planlandığı anlatılarak bu el ilanlarının resimlerinin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
'''WEB SAYFASI ÇALIŞMASI:''' Web sayfası çalışması kapsamında; www.vatansever.info sitesine 8000’in üzerinde ziyaretçi girdiğini, günlük ortalama ziyaretçi sayısının 300’ü aştığını, sitede 32 adet Cumhuriyetçi Çalışma Grubu tarafından yazılan 11 adet ise basından seçilen makalelerin bulunduğu ifade edilmiştir.
 
'''JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARI İRTİCA İLE MÜCADELE SEMİNERİ:''' Bahse konu çalışma kapsamında; Erzurum ve Kayseri J.K.lıklarında icra edilen seminerlerden sonra Tunceli, Batman, Adana ve Aydın J.Bölge Komutanlıklarınca da bahse konu seminerin icra edildiği ve seminer sonuç raporlarının ve diğer Jandarma Bölge Komutanlıkları seminerlerinin takip edildiği belirtilmektedir.
;ULUSAL BİRLİK KURULTAYI BAŞLIĞI ALTINDA;
 
Ulusal Birlik Kurultayı’nın (UBK) 20 Mart 2003’te Ankara Üniversitesi, DTCF konferans salonunda saat 10.30’da yaklaşık 400-450 kişinin katılımıyla başladığı, toplantı öncesi salonda Onuncu Yıl Marşı, Gençliğe Hitabe, çeşitli marşlar, İstiklal Marşı’nın şiiri ve Atatürk’ün kendi sesinden Onuncu Yıl Nutku katılımcılara dinletildiği belirtilmiştir. Bahse konu toplantıda toplam 225 kuruluşun temsil edildiği ve bunlardan birçoğunun isimlerinin slaytlara yansıtıldığı ,
İzmir Ulusal Güçler Birliği Adına Erdoğan ÖZER’in Konuşması’ndan; Türkiye’nin birçok yerinde bu tarz oluşumların oluşturulduğu, fakat merkezinin olmadığı, şimdi bu yüzden burada olduklarını, yönündeki konuşmalardan alıntılar yapıldığı tespit edilmiştir.
'''SONUÇ BİLDİRİSİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Sonuç Bildirgesi ADD Genel başkanı Ertuğrul Kazancı tarafından okunduğu, Sonuç Bildirgesinin özü itibariyle Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından kaleme alındığı belirtilen ULUSAL UYANIŞ VE BİRLİKTELİĞE ÇAĞRI METNİ ile aynı paralelde olduğunun tespit edildiği belirtilmektedir.
 
'''DEĞERLENDİRME:''' Değerlendirme başlığı altında Ulusal Birlik Kurultayı ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı ve bu çerçevede;
 
DEĞERLENDİRME: Değerlendirme başlığı altında Ulusal Birlik Kurultayı ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı ve bu çerçevede;
-“Aşırı miktarda polis memurunun sabah saatlerinden itibaren toplantı sonuna kadar bölgede görevli olduğu”, “Emniyet mensuplarının toplantı süresince de sürekli katılımcıları göz hapsinde tutarak taciz ettikleri”, “Konuşmalar yapılırken, sesi yüksek seviyede el telsizleri ile salonda dolaştıkları,”, “Görüntü kaydı yaptıkları”, “Bu şekilde bir baskı oluşturma çabasında oldukları”,
 
-“Toplantıya katılan kuruluş temsilcileri “fark gözetmiyoruz” demelerine rağmen, kendi fikir ve ideolojilerinin söylemlerine yansıdığı”,
 
-“Bunun da sosyalist ve milliyetçi çizgideki kuruluşların zoraki bir arada tutuldukları izlenimi verdiği ve iki farklı bakış acısını yansıttığı”,
 
-“Bu tarz yaklaşımların önüne geçilmediği taktirde önümüzdeki dönemlerde Ulusal Birlik Hareketinde çözülmeler yaşanabileceği”,
 
-“Bu çözülmeyi engellemek amacıyla farklı fikir yapısındaki kuruluşların daha sık bir araya getirilerek ideolojiden sıyrılmalarının sağlanması ve Atatürk çizgisinde ve fikrinde birleşilmesinin sağlanması gerektiği”,
 
-“Katılımcı kuruluşların tamamının tehlikenin boyutlarının farkında olduğunun gözlendiği, bu yaklaşımlarının ilerisi için umut verdiği”, şeklindeki değerlendirmelerin yazıldığı görülmüştür.
 
;TSK MENSUPLARININ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEKLERİNE ÜYE OLMASI BAŞLIĞI ALTINDA;
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğine göre Silahlı Kuvvetler personelinin Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilerek Silahlı Kuvvetlere yayınlanan listede adları yazılı siyasi olmayan dernekler ile spor kulüplerinin faal olmayan üyeliklerine girebileceklerinin, bu listede spor ve mesleki nitelikte olan 71 adet derneğin adı bulunduğunun, bunlar arasında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yer almadığı anlatılarak bahse konu 71 derneğin ismin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
'''DEĞERLENDİRME:''' Değerlendirme başlığı altında, TSK mensuplarının Atatürkçü düşünce derneklerine üye olması ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı ve bu çerçevede;
 
-Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi’nin faaliyetleri ve kadrosunun biyografik istihbaratı olumlu olduğundan TSK mensuplarının üye olabilecekleri dernekler listesine alınarak, personelin üye olmasına imkan sağlanabileceği,
 
-Taşradaki şubelerinin çeşitli istismarlara açık olduğu, bu nedenle Genel Merkezin bütün taşra teşkilatını kontrol ve denetimi altına almasıyla TSK personelinin üye olmasına imkan verecek düzenlemelerin yapılmasını uygun mütalaa edildiği şeklinde değerlendirmeler yazıldığı görülmüştür.
'''
KKK VE JANDARMA LOJMANLARI SEÇİM SONUÇLARI BAŞLIĞI ALTINDA;''' Bahse konu sunumda KKK ve Jandarmaya ait Anıttepe, Güvercinlik, Beytepe, Etimesgut, Çankaya ve Çiğiltepe lojmanlarındaki 2004 Yılı Mahalli Seçimlerine ait seçim sandıklarından çıkan oyların parti bazında dağılımını gösteren tabloların slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
'''DEĞERLENDİRME:''' Değerlendirme başlığı altında, KKK ve Jandarma Lojmanları Seçim Sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı ve bu çerçevede;
KKK VE JANDARMA LOJMANLARI SEÇİM SONUÇLARI BAŞLIĞI ALTINDA; Bahse konu sunumda KKK ve Jandarmaya ait Anıttepe, Güvercinlik, Beytepe, Etimesgut, Çankaya ve Çiğiltepe lojmanlarındaki 2004 Yılı Mahalli Seçimlerine ait seçim sandıklarından çıkan oyların parti bazında dağılımını gösteren tabloların slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
DEĞERLENDİRME: Değerlendirme başlığı altında, KKK ve Jandarma Lojmanları Seçim Sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı ve bu çerçevede;
-“Güvercinlik ve Beytepe’de AKP oyların çoğunu almıştır”,
 
-“Her ne kadar bu sandıkların bazılarında sivil şahıslarla karışık oy kullanılmış olsa da aradaki farkın fazlalığı, maalesef Güvercinlik ve Beytepe bölgesinde personelimizin en az yarısının AKP’ye oy verdiğini göstermektedir”,
 
-“Anıttepe bölgesinde SHP’nin”,
 
-“İl Genel Meclisi oylarında üçüncü parti (412 oy )”
 
-“Büyükşehir Belediyesinde ikinci parti (984 oy) alması da her ne kadar Melih GÖKÇEK’e karşı Murat KARAYALÇIN’ın şahsına verilmiş oy olarak değerlendirilebilirse de maalesef personelin bölücü ve aşırı sol ittifaka da oy verdiğini göstermektedir”,
 
-“Kara Kuvvetleri Lojmanlarında da durumun çok farklı olmadığı”,
 
-“Personelin bilinçlendirilmesi ve siyasi tercihlerinin bu bilinç ışığı altında şekillenmesinin sağlanmasının önem arz ettiği”,
 
-“Bu durumun bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemini ve bu faaliyetlere artan bir ivme ve gayretle devam edilmesi gerektiğine işaret ettiği değerlendirilmektedir” şeklinde değerlendirmeler yazıldığı görülmüştür.
 
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORG. HALİL İBRAHİM FIRTINA’NIN CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
;HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORG. HALİL İBRAHİM FIRTINA’NIN CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen CD’de yer alan CÇG klasörü içerisinde, “CUMHR. ÇALŞ. GRUB İ FIRTINANIN GÖRŞ” isimli vord dosyasında, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Halil İbrahim FIRTINA’nın Cumhuriyet Çalışma Grubu Faaliyetleri hakkındaki görüşlerini anlatır yazı olduğu görülmüştür. Bu yazının içerisinde ise;
Cumhuriyet Çalışma Grubu görev ve faaliyetlerini anlatan slayt sunumunda, Görsel Faaliyetler, Yazılı Faaliyetler, İnternet Faaliyetleri, Akademik Faaliyetler, İdari Faaliyetler ve Sanatsal Faaliyetler gerçekleştirileceği ve devamında bu faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin anlatıldığı görülmüştür.
 
Görsel Faaliyetler başlığı altında, afiş çalışması, basınla irtibat ve bilgilendirme çalışması, gazete-bildiri çalışması, reklam panosu çalışması, lazer ışık demeti çalışması faaliyetlerinin planlandığı, Yazılı faaliyetler başlığı altında, 100.000 mektup çalışması ve 50.000 sms çalışması faaliyetlerinin planlandığı, İnternet Faaliyetleri başlığı altında, web sayfaları çalışması ve internette reklam çalışması faaliyetlerinin planlandığı, Akademik Faaliyetler başlığı altında, İrticai faal.müc. sempozyumu, ünv.bil.çal.“aydınlarla yüzyüze...!” faaliyetlerin planlandığı, İdari Faaliyetler başlığı altında, Bölge komutanlıklarında İrticai Faaliyetlerle Mücadele Seminerlerinin düzenlenmesi çalışmaları, ayrıca İl ve İlçelerin Sınıflandırılarak irticai faaliyetler açısından bölgesel tehditleri ortaya koymak için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri planlandığı, Sanatsal Faaliyetler başlığı altında ise, Cumhuriyet slayt gösterisi ve “şeriatın kestiği parmak” foto.serg. faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.
 
Akademik Faaliyetler başlığı altında, İrticai faal.müc. sempozyumu, ünv.bil.çal.“aydınlarla yüzyüze...!” faaliyetlerin planlandığı, İdari Faaliyetler başlığı altında, Bölge komutanlıklarında İrticai Faaliyetlerle Mücadele Seminerlerinin düzenlenmesi çalışmaları, ayrıca İl ve İlçelerin Sınıflandırılarak irticai faaliyetler açısından bölgesel tehditleri ortaya koymak için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri planlandığı, Sanatsal Faaliyetler başlığı altında ise, Cumhuriyet slayt gösterisi ve “şeriatın kestiği parmak” foto.serg. faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.
 
Cumhuriyet Çalışma grubunun geleceğe dönük perspektifleri kapsamında da, Cumhuriyet Platformu Oluşturulması, Ulusal Birlik Dernekleri Oluşturulması ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili çalışmalar yapılması planlandığı görülmüştür.
 
Başka bir slaytta da Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003-2004 döneminde icra edeceği bu faaliyetlerle ilgili 200.000 ABD doları kaynak ayrılması gerektiği belirtilmiştir.
 
 
01-Cumhuriyet Çalışma Grubu Görsel Faaliyetler başlığı altında, afiş çalışması, basınla irtibat ve bilgilendirme çalışması, gazete-bildiri çalışması, reklam panosu çalışması, lazer ışık demeti çalışması faaliyetlerinin planlandığı, Yazılı faaliyetler başlığı altında, 100.000 mektup çalışması ve 50.000 sms çalışması faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.
 
Cumhuriyet Çalışma Grubunun devre raporlarına bakıldığında bu faaliyetini aynen gerçekleştirdiği ve uygulamaya koyduğu anlaşılmıştır. Bunların yanı sıra şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de bu faaliyetlerde harcanan paralarla ilgili düzenlenen tutanaklar olduğu, bu tutanaklarda söz konusu harcamaları Jandarma Genel Komutanlığının Haber alma ödeneğinden karşılandığı, dolayısıyla tüm bu faaliyetlerin bizzat dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR’un emir ve talimatları ile gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Şüpheli ŞENER ERUYGUR dan ele geçirilen 13 nolu CD de “harcamakar 2.doc” isimli Msword belgesinde;
 
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 Nolu CD içersinde, BİYOGRAFİK İSTHB/ADANA J BÖLE K LIĞI isimli klasörde, “Görüntü kayıtları” ve “resimler” klasörlerinin olduğu, “Görüntü kayıtları” isimli klasör içersinde, “K.Maraş-Türkoğlu İHL.Gizli Kamera, Diğer okullar normal Kame” isimli 3 dakika 21 saniyelik bir görüntü dosyasının olduğu, görüntü dosyası incelendiğinde, 08.05.2003 tarihinde bir okulun öğretmenler odasında ve koridorlarında türbanlı bir bayanın gizli kamera ile çekilen görüntülerinin olduğu,
 
“resimler” isimli klasör içersinde, 6 adet power point dosyasının olduğu, bu dosyalardan “Elbistan Cüceli ilk öğr.” İsimli power point dosyasında, Kahramanmaraş ilinde bir okulun bahçesinde çekilmiş türbanlı bir öğretmenin resminin olduğu, “Elbistan İmam Hatip” isimli power point dosyasında, Kahramanmaraş Elbistan İmam Hatip Lisesinde çekilmiş türbanlı öğrencilerin resimlerinin olduğu, “Elbistan Karamağra İlk Öğrt.” İsimli power point isimli dosya içersinde, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde bir ilköğretim okulunda türbanlı bir bayanın resimlerinin olduğu, “K.Maraş İmam Hatip” isimli power point dosyası içersinde, Kahramanmaraş imam hatip lisesinde bayan öğrencilerin türbanlı resimlerinin olduğu, “Maraş Türkoğlu İ.H.L.” power point dosyası içersinde, Kahramanmaraş imam hatip lisesinde türbanlı öğrenciler ve öğretmenlerin çekilmiş resimlerinin olduğu, “Merkez Elmalar İlk öğrt.” İsimli power point dosyası içersinde, Kahramanmaraş da bir ilk öğretim okulunda türbanlı bir bayanın resimlerinin olduğu ,
 
“Cami Takip1” isimli resim dosyasında ise Jandarma Binbaşı Mustafa AKIŞ tarafından hazırlandığı anlaşılan örnek bir çizelge olduğu, çizelge içersinde, caminin adı, caminin kapasitesi (kişi), vakit namazlarına ibadet için gelen kişi sayısı, vakit namazlarında caminin doluluk oranı, Cuma namazlarına ibadet için gelen kişi sayısı ve Cuma namazlarında camilerin doluluk oranı başlıklarının bulunduğu ,
 
 
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 5 nolu CD içerisinde; “SAĞLIK BAKANLIĞI” isimli word dosyasında, Sağlık Bakanlığı ana binası altında ve Tarım Bakanlığı ana binası altında 02 Ocak 2004 günü kılınan Cuma namazı ile ilgili hazırlanan bilgi notu olduğu, bilgi notu içersinde, mescidin yeri ve Cuma namazına katılan kişilerin sayısının belirtildiği ,
 
“TARIM KÖY İŞL.BAK.” isimli word dosyasında, 02 Ocak 2004 günü Tarım Bakanlığı çalışanlarının Cuma vaktinde Cuma namazı için hazırlık yaptığı ve Bakanlık binası yakınındaki Tarım Vakfı camisine gittiklerinin belirtildiği ve caminin dağılımı sırasında çekilen görüntülerin olduğu tespit edilmiştir.
 
“MEDYA OPR ARZ.ppt” isimli PowerPoint dosyası sunusunda; “Diğer medya kuruluşlarından farklı olarak, Cumhuriyet kazanımlarını savunmada istikrarını muhafaza eden Cumhuriyet Gazetesi’nin desteklenmesi ve güçlendirilmesi kapsamında, TSK birimlerinde satışı ve TSK’ne bağlı kurum ve iştiraklerce desteklenmesi (Oyak Bank’ın reklam vermesi v.b.),” ve “İkili görüşmeler ve İnternet siteleri vasıtasıyla sivil toplum örgütlerinin harekete geçirilmesi,” şeklinde ifadelerin, “yazarlar.doc” isimli word belgesinde; POSTA, RADİKAL, SABAH, STAR, TERCÜMAN (Dünden Bugüne), TÜRKİYE, VAKİT, VATAN, YENİ ŞAFAK, ZAMAN, AKŞAM, EVRENSEL, GÖZCÜ, HÜRRİYET, MİLLİ GAZETE, ORTADOĞU isimli gazetelerin köşe yazarlarının 1. Öncelikli Yazarlar, 2.Öncelikli Yazarlar ve Diğer Yazarlar başlıklarının altında tasnif edildiği,
 
“YENİÇAĞ ARSLAN BULUT.doc” isimli word belgesinde 12.01.2004 tarihinde Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan BULUT ile yapılan görüşmenin notlarının bulunduğu, “Şahsın kendi fikirlerine yakın kişilerin bir araya gelmesinin özlemini çektiğini, bizimle daha sık görüşeceği Ankara’ya geldiğinde muhakkak ziyaret edeceğini beyan ettiği, örgütlenebilmek için MHP tabanının kullanılabileceğini Devlet BAHÇELİ’nin tehlikeli ve sakıncalı biri olduğunu, TSK’nın OYAK aracılığı ile Türkiye’yi bölmeye çalışan CNN,NTV,HABER TÜRK gibi yayın organlarına para transferi yaparken niçin vatan sever yayın organlarına kayıtsız kaldığı bu konunun sorgulanmasının gerektiği,” şeklinde beyanların ,yer aldığı anlaşılmıştır.
“YENİÇAĞ ARSLAN BULUT.doc” isimli word belgesinde 12.01.2004 tarihinde Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan BULUT ile yapılan görüşmenin notlarının bulunduğu,
 
“Şahsın kendi fikirlerine yakın kişilerin bir araya gelmesinin özlemini çektiğini, bizimle daha sık görüşeceği Ankara’ya geldiğinde muhakkak ziyaret edeceğini beyan ettiği, örgütlenebilmek için MHP tabanının kullanılabileceğini Devlet BAHÇELİ’nin tehlikeli ve sakıncalı biri olduğunu, TSK’nın OYAK aracılığı ile Türkiye’yi bölmeye çalışan CNN,NTV,HABER TÜRK gibi yayın organlarına para transferi yaparken niçin vatan sever yayın organlarına kayıtsız kaldığı bu konunun sorgulanmasının gerektiği,” şeklinde beyanların ,yer aldığı anlaşılmıştır.
 
06-Cumhuriyet Çalışma grubu geleceğe dönük perspektifleri kapsamında da, Cumhuriyet Platformu Oluşturulması ve Ulusal Birlik Dernekleri Oluşturulması planlamıştır.
 
Şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de örgütün bu faaliyetlerini gerçekleştirdiğine dair başkaca deliller elde edilmiştir.
 
 
“ulusun sesi sine-i millet” isimli PowerPoint sunumunun toplam (11) slayt gösterisinden oluştuğu içerisinde; “JANDARMA İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI GİZLİ” ibareli ve “ULUSUN SESİ SİNE-İ MİLLET” haber programı projesinin değerlendirilmesi konulu ve alt başlıklar halinde Projenin Amacı, uygulama yöntemi, olumlu yönleri sonuç ve öneriler gibi konuların yer aldığı,
 
“PROF. DR. EROL MANİSALI GRŞ” isimli power point dosyasında, Prof. Dr. Erol MANİSALİ ile yapılan görüşmenin rapor şeklinde hazırlandığı görülmüştür.
 
“rt” isimli power point dosyasında, sunumun “Özel Bilgi Arzi” başlığı ile başladığı, devamında, “Av. Orhan PEKMEZCİ’nin AİHM’de Açtığı Dava” “Hükümetin Acil Eylem Planı” “ULUSAL BİRLİK HAREKETİ” “AB Tarafından Finanse edilen Projeler” “İnsanca Yaşam Projesi’nin Arka Planı” “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının Arka Planı” “Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu” “Sendika ve Konfederasyonların Durumu ve Temel Dinamikleri” “Çerkezlerin Faaliyetleri ve Kafkas Dernekleri” başlıkları altında konularla ilgili yapılan çalışmaların anlatıldığı tespit edilmiştir.
“rt” isimli power point dosyasında, sunumun “Özel Bilgi Arzi” başlığı ile başladığı, devamında, “Av. Orhan PEKMEZCİ’nin AİHM’de Açtığı Dava” “Hükümetin Acil Eylem Planı” “ULUSAL BİRLİK HAREKETİ” “AB Tarafından Finanse edilen Projeler” “İnsanca Yaşam Projesi’nin Arka Planı” “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının Arka Planı” “Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu” “Sendika ve Konfederasyonların Durumu ve Temel Dinamikleri” “Çerkezlerin Faaliyetleri ve Kafkas Dernekleri” başlıkları altında konularla ilgili yapılan çalışmaların anlatıldığı tespit edilmiştir.
 
08-Cumhuriyet Çalışma grubu geleceğe dönük perspektifleri kapsamında da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili çalışmalar yapılmasını planlamıştır. Örgütün bu planlarına bakıldığında, Mahalli İdareler Genel Seçimleri Kapsamında; “Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde AKP’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da DEHAP’ın muhtemel başarılarını engellemek maksadıyla; Merkez sağda alternatif bir partinin güçlendirilmesi, AKP ve DEHAP’a karşı seçim ittifakı yapılması projeleri üzerinde çalışılması gerektiği belirtilmiştir.
 
Mehmet Şener ERUYGUR’a ait “S_ERUYGUR_13 NOLU CD” içersinde bulunan “siyaset” klasörü içersinde, iki alt klasör, beş adet Word dosyası, bir sunum dosyası ve birde media playır dosyası bulunduğu görülmüştür.
 
“GÜÇ BİRLİĞİ” isimli alt klasörü içersinde; iki adet “AKP ALTERNATİF” ve “DEHAP ALTERNATİF” isimli Word dosyaları olduğu, “AKP ALTERNATİF” isimli Word dosyası içersinde; “3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimleri Partilerin Aldıkları Oyların karşılaştırılmasııyaslanması” başlığının olduğu ve Türkiye geneli AKP-DYP-ANAP-MHP partilerinin, İl bazında aldıkları oy oranlarının karşılaştırılmalı olarak çizelge halinde yazılı olduğu,
 
“milletvekillerine mektuplar” isimli alt klasör içersinde; beş adet “sayın AKP Milletvekili” “sayın CHP Milletvekili” “Sayın Milletvekili” “sayın Milletvekili 2” “yerel yönetimler yasası” isimli Word dosyaları olduğu;
“milletvekillerine mektuplar” isimli alt klasör içersinde; beş adet “sayın AKP Milletvekili” “sayın CHP Milletvekili” “Sayın Milletvekili” “sayın Milletvekili 2” “yerel yönetimler yasası” isimli Word dosyaları olduğu;
 
“sayın AKP Milletvekili” “sayın CHP Milletvekili” isimli Word dosyalarında; Cem UZAN dan bahsedildiği ve bu şahsın şahsiyeti değil, onun iş yerlerinde çalıştırdığı şahısların ve ailelerinin önemli olduğu, onun için Cem UZAN’a sahip çıkılması gerektiğinin anlatıldığı,
 
“Sayın Milletvekili” “sayın Milletvekili 2” isimli Word dosyalarında; Star Gazetesi ve TELSİM de çalışan emekçi ailelerinin perişan durumda olduğu, maaşlarını alamadıkları, bir siyasi parti liderine yönelik yürütülen kapmayanın kendilerini ilgilendirmediği, orada çalışan ailelerin önemli olduğu ve onlara sahip çıkılması ğerektiğinin anlatıldığı, mektubun sonunda “Cumhuriyet Platformu adına” ibaresinin bulunduğu,
 
“yerel yönetimler yasası” isimli Word dosyasında; “AKP Milletvekillerini bilgilendirmeye yönelik metin” şeklinde bir başlık olduğu, içeriğinde ise Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun çıkarılmasında arka plandaki gerçek amacın Jandarmanın pasifize edilmesi, küçültülmesi ve zamanla kaldırılması ise bunun gaflet, dalalet ve hatta hıyanet olduğunun belirtildiği bir yazı olduğu,
 
 
14. Tema başlığı altında; İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun faaliyetleri hakkında bir takım iki sayfalık bir not olduğunu, Bülent bey in Aksunun Maliye Bakanlığındaki her türlü doneyi getirebileceği, maliye ile sorunları olduğu, Aksu nun şirketlerinin bulunduğu, kürt iş adamlarının Aksu üzerinden Tayyip (Erdoğan) a ulaştığı, parti içinde sorun olduğu, Abdulkadir AKSU’nun ilişkilerinin belgelenmesine ihtiyaç duyulduğu, bu bilgilerin yerel seçimler öncesinden genel seçimlere kadar kullanılabileceği,
 
“2175 BAŞBAKANIN SARA HASTALIĞI OSMAN TÜFEKÇİ İLE MUSTAFA SABRİ SİPAHİOĞLU” isimli media player dosyasında “5.46” dakikalık bir ses kaydı bulunduğu, ses kaydında; Osman isminde bir şahsın konuştuğu, karşı şahsın ismini söylemediği, Başbakan Tayyip ERDOĞAN’ın sara hastası olduğuyla ilgili konuyu sorduğu, Osman’ın da bu bilgileri, Tayyip ERDOĞAN hastalandığında, Yaşar paşanın hastaneye gelerek aldığını ve Cumhurbaşkanına da verdiğini anlattığı, konuşmanın bir bölümünde ismini vermeyen şahsın telefonu Sabri Komutana veriyorum diyerek bir başka şahsa verdiği, onunda aynı konuyu sorduğu, Osman isimli şahsında “Yaşar paşa hastaneye gelerek doktordan raporları aldı” dediğini, bu şekilde kaydedilmiş bir ses kaydı olduğu,
 
 
“SAMİ DEMİR KIRAN VE FEVZİ BERDİBEK” isimli power point dosyasında; üç sayfadan oluşan GİZLİ ibareli ÖZET BİLGİ FORMU başlıklı bir yazı olduğu, istihbarat başkanlığınca 11 Aralık 2003 tarihinde Sami DEMİRKIRAN ve AKP Bingöl Milletvekili Fevzi BERDİBEK ile İstihbarat Başkanı Makamında yüz yüze ve ayrı ayrı birer görüşme yapıldığı,
 
Sami DEMİRKIRAN ile yapılan görüşmede, Irak’ın Tikrit kentinde Saddam’ın akrabalarının elinde hardal gazının bulunduğu, eşinin AKP den istifa eden Emin ŞİRİN’in danışmanlığını yaptığı, kendisinin bir grupla Liberal Demokrat Parti ye geçeceği, Yıldırım AKTUNA nın da kendilerine katılacağı,Emin ŞİRİN in de özellikle TSK ile yakınlaşma çabası içinde olduğu şeklinde bilgiler edinildiği, bu şekilde AKP diğer partilerle ilgili bilgilerin yer aldığı,
Yine Fevzi BERDİBEK ile yapılan görüşmede de aynı şekilde siyasi partiler ve oluşumlarıyla ilgili bilgilerin alındığı, siyasi partiler ve ticari şirketlerle olan ilişkilerinden bahsedildiği,
478

değişiklik