"2. Ergenekon İddianamesi/III. BÖLÜM ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ SUÇLAR" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Düzenleme)
 
Soruşturmada gelinen bu aşamada,Ergenekon terör örgütü ile irtibatı tespit edilemeyen 2003-2004 yılı HK Kuvvetleri komutanı İbrahim FIRTINA, Deniz Kuvvetleri Özden ÖRNEK ve KKK Aytaç YALMAN’ın,görev yaptıkları dönemde Ergenekon terör örgütü yöneticileri ile birlikte iştirak ettikleri eylemler ile ilgili evrak tefrik edilmiştir.
 
5237 sayılı TCK’ da “Yasama organına karşı suç” başlığı altında düzenlenen 311. maddesinde TBMM’ yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’ nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.” ,
 
5237 sayılı TCK’ nda “Hükümete Karşı Suç” başlığı altında düzenlenen 312. maddesinde “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.” hükümleri yer almaktadır.
 
Yasada belirtilen suçların maddi unsuru cebir, şiddet ve suçu işlemeye teşebbüs (kalkışma) olduğu anlaşılmaktadır. Suç bu haliyle bir tehlike suçudur. Bu bakımdan, kastedilen neticeyi meydana getirme tehlikesi bulunan fiiller teşebbüs niteliğini taşır. Kısacası, suçun işlenmesine yönelik icra hareketlerine başlanması “teşebbüs” için yeterlidir.Teşebbüs ile suç tamamlanmış sayılmaktadır. Aksi düşüncenin kabulü halinde,bu tür eylemlere kalkışan kimselerin sonucu elde etmesi halinde,hukuk sitemini de değiştirebilecek güce sahip bulunabileceklerinden,yargılanmaları ve cezalandırılmaları mümkün olmayacaktır.
 
Ergenekon Terör Örgütü üyesi şüphelilerin TSK’ da görev yaptıkları dönemde, TSK’ninaskeri müdahaleye zemin oluşturmak için çalışma ve planlar yaptıkları, bunu yukarıda da açıkça belirtildiği şekilde eyleme döktükleri, bu eylem ve faaliyetlerinin yine örgütün amacına uygun olarak emekli olduktan sonra sivil hayatta da devam ettirdikleri, kısacası faaliyetlerini, yakalandıkları tarihe kadar sürdürdükleri, bu nedenle planların yapılıp uygulama konulduğu dönem olan 2003-2004 yıllarında yürürlükte bulunan765 sayılı Yasanın 147. maddesinin somut olaya uygulanmasının mümkün olmadığı, temadi eden eylemlerinin TCK’ nun 311,312 maddeleri kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır.
 
Yukarıda tafsilatlı olarak anlatıldığı üzere ,şüphelilerin, asker veya emekli olduğu dönemlerde TSK’nin müdahalesi için yaptıkları planlar ,uyguladıkları stratejiler ve planların eyleme dönüştürülmesi ile TCK.311ve 312 maddelerinde belirtilen suçların tamamlanmış olduğu sonucuna varılmıştır.
 
===GÖREV VE YETKİ===
Cumhuriyet Başsavcılığımızın görevi alanına ilişkin değerlendirme:
 
 
Ayrıca,3713 sayılı Terör Mücadele Kanununun 9. maddesinde, bu kanun kapsamında işlenen suçlar ile ilgili davalara CMK 250 maddesinde öngörülen mahkemelerde bakılacağı belirtilmiştir. Burada ele alınması gereken en mühim nokta askeri mahkemelerin görev sınırlarının ne olduğudur.
 
Askeri suç kavramı ve askeri mahkemelerin görev alanına ilişkin değerlendirmeler:
 
Askeri suç kavramı:
 
Askeri suç ve askeri suç benzerlerine ilişkin teorik değerlendirmeler aşağıda ayrıntılı bir şekilde sunulmuş olup, özellikle askeri suç benzeri olabilecek haller belirtilmiştir.
 
Asker kişiler tarafından işlenen bütün suçlar hakkında Askeri Ceza Kanunu uygulanmamaktadır. Asker kişilerin diğer kanunlar gereğince cezalandırılması mümkün olan suçlar da bulunmaktadır.
 
Askeri suçun tarifi konusunda, mevzuatımızda açık bir düzenleme mevcut değildir. ASCK’nun 1. maddesi, "Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezaları ile cezalandırdığı suçlar askeri cürümler; bu kanunun kısa hapis cezasıyla cezalandırdığı suçlar askeri kabahatlerdir" şeklinde bir tanımlama yapmıştır.
 
Askeri Ceza Kanunu'nda yer alan öyle suçlar vardır ki, bunların cezaları bu kanunda gösterilmiş olmayıp, Askeri Ceza Kanunu bu hususta diğer kanunlara atıfta bulunmakla yetinmiştir.
Askeri Ceza Kanunu'nda yer alan öyle suçlar vardır ki, bunların cezaları bu kanunda gösterilmiş olmayıp, Askeri Ceza Kanunu bu hususta diğer kanunlara atıfta bulunmakla yetinmiştir.
 
Örneğin, Vatan aleyhine cürümler başlığını taşıyan As. C. K.'nın 54. maddesinde şöyle denmektedir: "Vatan aleyhinde bir cürüm yapan askeri şahıslar hakkında TCK'nın 125.'den 145. maddeye kadar olan maddeleri hükümleri tatbik olunur." Görüleceği üzere, Askeri Ceza Kanunu sadece Türk Ceza Kanunu'na atıfta bulunmakla yetinmiş, bu suçların cezasını göstermemiştir. Halbuki As. C. K.'nın 1. maddesi, "Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezaları ile cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir" demek suretiyle, başka kanun tarafından belki aynı cezalarla cezalandırılan, diğer bir ifadeyle cezaları Askeri Ceza Kanunu tarafından gösterilmeyen suçların askeri suç olmadıklarını ifade etmektedir.
 
Öncelikle,unsurları ve cezaları Askeri Ceza Kanunu ve Disiplin Mahkemeleri Kanunu'nda gösterilen suçlarla, unsur ve cezaları itibariyle Askeri Ceza Kanununun Türk Ceza Kanununa atıfta bulunduğu suçlar askeri suçtur..
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 243 sayılı tefsir kararına göre ise askeri suç, Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan suçlarla, bu kanunun atıf suretiyle cezalandırdığı suçlardır.Anayasa Mahkemesi de bir kararında, askeri suç kavramını, bu tanım çerçevesinde kabul etmiştir.
 
Yasalarımızda açık bir tanımı bulunmayan askeri suç kavramı, uygulamada Askeri Yargıtay tarafından da tanımlanmıştır.
 
Yüksek Mahkemeye göre askeri suç:
 
a.Unsurlarının ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanununda yazılı olan, bir diğer ifade ile Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza kanunu ile cezalandırılmayan suçlar,
 
b.Unsurları, kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza kanunlarında gösterilen suçlar,
 
c. Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle, askeri suç haline getirilen suçlar olmak üzere üç grupta mütalaa edilen suçlardır.
Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından da, askeri suçun tanımı aynı şekilde yapılmıştır.
Askeri suçlar genel olarak sırf askeri suçlar ve askeri sayılan suçlar (veya askeri suç benzeri suçlar ) diye ikiye ayrılır.
Sırf askeri suçlar, mahiyetleri itibariyle yalnızca kendilerinde askerlik sıfatı bulunan asker kişiler (erat, subaylar, askeri memurlar gibi...) tarafından işlenebilen suçlardır.
 
Kısmen veya tamamen başka kanunlarda suç sayılmayan ve ancak askeri şahıslar tarafından işlenebilen askeri suçlar, sırf askeri suçtur. Yani, suç teşkil eden fiil, bütün unsurları ile Askeri Ceza Kanununda gösterilmiş ve cezası da aynı kanunda tayin edilmiş ise sırf askeri suçun varlığından söz edilir.
Bir başka anlatımla, sırf askeri suçlar; bir asker kişi tarafından askeri bir hizmet veya görevin ihlali suretiyle işlenip de, bu sıfata haiz olmayan kimseler tarafından işlenmesi kabil olmayan ve genel ceza kanununda ne kısmen ne de tamamen öngörülmeyen askeri suçlardır.
 
Askeri suç benzerleri, sırf askeri suç tarifine girmemekle beraber, yine de Askeri Ceza Kanununun uygulanmasını gerekli kılan ve bu itibarla genel suç kategorisine girmeyen suçlardır. Askeri Ceza Kanununda doğrudan doğruya yer alabileceği gibi, Askeri Ceza Kanunu tarafından genel ceza kanununa yapılan açık atıf dolayısıyla bu kanun tarafından iktibas olunan suçlardan da olabilir.
 
Askeri suç benzerlerinin ayırıcı özelliği, bu suçların asker olmayan kişiler tarafından da işlenebilmeleri, askeri bir hizmet veya görevin ihlalini ifade etmeleri, bütün veya bir kısım unsurları itibari ile genel ceza kanunu tarafından öngörülmüş bulunmalarıdır.
 
İster sırf askeri suç isterse askeri suç benzeri olsun, bütün askeri suçları genel suçlardan ayırt eden husus, askeri suçları yaratmakla korunmak istenen menfaattir. Bu itibarla Askeri Ceza Kanununda yer alan ya da atıf dolayısıyla cezalandırılan ve siviller tarafından da işlenebilen bir suçun askeri suç benzeri olabilmesi için, hukuki konusunun askeri bir yararın korunması şeklinde belirlenmesi şarttır.
İster sırf askeri suç isterse askeri suç benzeri olsun, bütün askeri suçları genel suçlardan ayırt eden husus, askeri suçları yaratmakla korunmak istenen menfaattir. Bu itibarla Askeri Ceza Kanununda yer alan ya da atıf dolayısıyla cezalandırılan ve siviller tarafından da işlenebilen bir suçun
askeri suç benzeri olabilmesi için, hukuki konusunun askeri bir yararın korunması şeklinde belirlenmesi şarttır.
 
Anayasa Mahkemesi de, bu yönde kararı mevcuttur. (Anayasa Mahkemesinin 14.02.1978 tarih ve E.K.1977/130, 1978/13 sayılı kararı,)
Asker Kişilerin Askeri Mahalde İşledikleri Suçlar;
 
353 sayılı As. MKYUK'nun 9. maddesinde düzenlenen ve askeri mahkemelerin görevini tayin eden unsurlardan biri de, "askeri mahal" kavramıdır. Zira, suçun askeri mahalde işlenmesi, görevi tayin eden önemli bir faktördür. Ancak, yukarıda detayı olarak anlatılan darbe planları, bunların uygulamaya konulması aşamasındaki örgüt üyesi sivil sahıslarla olan koordinasyon, yapılan eylem ve faaliyetlerin askeri mahal dışında gerçekleşmesi ve sonuçlarının yine askeri mahal dışında meydana gelecek nitelikte olması hususları gözönüne alındığında, müsnet suçda “askeri mahal” hükmünün uygulanması mümkün görülmemiştir.
 
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, halen muvazzaf asker olanlar ile emekli asker şüphelilerin eylemleri ile ilgili değerlendirme:
 
Ergenekon terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan asker kişiler ile emekli asker şahıslara isnat edilen edilen ve 5237 sayılı TCK’nun 312,313,314/1-2 ,3713 sayılı Yasanın 5. maddelerinde düzenlenmiş olup,765 sayılı TCK Yasadaki karşılığı ise 147,148,168 maddelerdir. Dosya kapsamında şüphelilere atfedilen bu fiiller,1632 sayılı ACK 54 maddesinde düzenlenen “vatan aleyhine bir çürüm işleyen askeri şahıs hakkında TCK 125 ila 145. madde hükümleri tatbik olunur” hükmündeki maddeler arasında sayılmamıştır. Başka bir deyişle, Askeri Ceza Kanununun atıfta bulunduğu suçlar arasında değildir.Dolayısıyla, müsnet suçlara iştirak eden kişilerin muvazzaf veya emekli askeri şahıs olmaları bu durumu değiştirmeyecektir.Bu bağlamda şüplelilere isnat edilen suçlar, sırf askeri suç ve askeri benzeri suç kategorisi içerisinde de değerlendirilmesi mümkün bulunmadığı gibi bu fiillerin askeri bir mahalde yapılmış olması suçu askeri bir suç haline getirmeye yeterli değildir. Aksi yorumun kabulü CMK 250 maddesinin düzenleniş amacına ters düştüğü gibi tabi hakim ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Dosyaya konu olayların hemen hemen büyük çoğunluğunun kamuoyunda infial uyandıran ve sivil dünyada gerçekleşen yürütme organına yönelik terör eylemi olduğu , bu fiillerin azmettiricisi ve planlayıcı olan kişilerin general ya da muvazzaf asker olmaları, üniforma taşımaları salt askeri mahal gibi muğlak bir kavrama dayanak yapılarak askeri yargının görevli olduğu sonucunu doğurmayacağı, zira eylemlerin meydana geldiği yerin askeri mahal dışı olduğunda tereddüt bulunmamaktadır.. Dolayısıyla muvazzaf asker ya da generaller bu emirleri askeri mahalde verseler dahi suçun işlendiği yer askeri mahal dışıdır.
 
Yukarıda izah edilen hususlar muvazzaf askerlerin, görevleri sırasında CMK250 kapsamında gerçekleştirdikleri eylemlere yönelik olup, yargılama yapmaya yetkili merci adli yargı organlarıdır.
 
Kaldı ki, Ergenekon terör örgütünün yöneticiliğini yapan şüphelilerin, muvazzaf olduğu dönemdeki eylem ve faaliyetlerini, emekli olduktan sonrada devam ettirdikleri, bu dönemde suç delilleri ile birlikte yakalandıkları, bu nedenle eylemlerinin temadi ettiği gözönüne alındığında yargılama merciinin adli yargı olduğunda kuşku bulunmamaktadır.
 
KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK KAYDEDİLMESİ
===KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK KAYDEDİLMESİ===
 
Örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda her türlü istihbarat toplama faaliyetleri yürütmesi:
 
Örgütün Anayasasını teşkil eden “ERGENEKON” dokümanında, İstihbaratın öneminden, gerekliliğinden ve amaçlarından bahsedilmiş ve bu çerçevede “Ergenekon’un, gözlerinin her şeyi görmesi gerektiği, kulaklarının her şeyi duyması gerektiği” belirtilerek istihbaratın önemine vurgu yapılmıştır. Bunların yanı sıra istihbarat konusu birçok örgüt dokümanında değişik başlıklar altında da belirtilmiştir.
Örgütün Anayasasını teşkil eden “ERGENEKON” dokümanında, İstihbaratın öneminden, gerekliliğinden ve amaçlarından bahsedilmiş ve bu çerçevede
“Ergenekon’un, gözlerinin her şeyi görmesi gerektiği, kulaklarının her şeyi duyması gerektiği” belirtilerek istihbaratın önemine vurgu yapılmıştır. Bunların yanı sıra istihbarat konusu birçok örgüt dokümanında değişik başlıklar altında da belirtilmiştir.
 
“21 YÜZYILDA CASUSLUK” dokümanı incelendiğinde, İstihbarat toplama faaliyetlerinin önemi ve gerekliliğinden bahsedildiği, ayrıca Türkiye’de devlet mekanizmalarının en yaşamsal ve kilit noktalardaki görevlerin, rejim karşıtlarınca işgal edildiği vurgulanarak yepyeni bir istihbarat mekanizması oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır.
 
ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ belirlediği bu yöntemle örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda ülkemiz genelinde değişik şahıs, kurum ya da kurumlar hakkında çeşitli istihbari çalışmalar yapmış ve kendileri gibi düşünmeyen birçok kişi, kurum ya da kuruluşları değişik isnatlarla yazılı olarak kaydedip, bu verileri sakladıkları tespit edilmiştir.
 
ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ’nün en etkin bir şekilde yerine getirdiği ve kullandığı yöntemlerden birisi de istihbarat toplama faaliyetleridir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden ele geçirilen doküman ve dijital verilerde, ülkemiz genelinde binlerce vatandaşımız, yüzlerce Milletvekili, Bürokrat, Yargı mensubu, Vali, Kaymakam, Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu, Emniyet Teşkilatı mensubu, Sağlık personeli mensubu, Üniversiteler, öğretim görevlileri ve diğer kamu görevlileri, gazeteciler ve şirketler hakkında istihbari bilgiler toplayıp Türk Ceza Kanunun 135/2 maddesinde karşılığı bulan “Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak” kaydettikleri, bu kamu görevlilerinin bir çoğunun özel hayatları ile ilgili istihbari bilgiler topladıkları ve bu verileri sakladıkları tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra topladıkları bu bilgileri bazende yıpratma, sindirme yada şantaj amaçlı bazende örgütün basın-yayın organlarında yayınlayarak karalama ve dez-enformasyon amaçlı kullandıkları anlaşılmıştır.
 
Diğer taraftan “LOBİ” dokümanında belirtilen “Mevcut istihbarat birikimlerinden ekonomik güç elde edebilmek için yararlanılmalıdır” hususu göz önünde bulundurulduğunda, örgütün topladığı istihbari bilgileri ekonomik güç elde edebilmek amacıyla da kullanılmış olabileceği de değerlendirilmektedir.
Ergenekon Terör Örgütünün istihbarat toplama ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme faaliyetlerine ne kadar çok önem verdikleri ve ne kadar çok vatandaşımıza yönelik çalışma yaptıklarını ortaya koyabilmek için şüphelilerden ele geçirilen deliller sırası ile aşağıda gösterilecektir.
 
Şüpheli Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen ELBA marka M2-C527-ALI0043 seri numaralı CD içerisinde; “ARŞİV” isimli klasörde;
 
“ATAMALAR.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde 2005 yılında değişik bakanlıklarda ve Kamu Kurumları’nda yapılan 808 kişiye ait atamalar ile ilgili bilgilerin olduğu, bu bilgiler içerisinde kişinin kimlik bilgileri ile atandığı yerlerin yazılı olduğu,
 
“Kadrolaşma 21.07.03.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde 1052 kişinin dini ve siyasi görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği,
 
“Kadrolaşma.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde 1762 kişinin dini ve siyasi görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği,
“ORG. BÜYÜKANIT” isimli klasörde 5 adet alt klasör ve 3 adet dosya, ayrıca alt klasörler içerisinde de çok sayıda dosyalar ve alt klasörler olduğu, Genelkurmay Eski Başkanı Org. Yaşar BÜYÜKANIT ile ilgili kişisel bilgiler, aile bilgileri, banka hesap bilgileri, bağlantılı olduğu kişiler, gayri menkulleri ile ilgili bilgiler, sağlık durumu ile ilgili bilgiler, ailesi ile ilgili yapılan soruşturma dosyaları ile ilgili bilgileri içeren geniş kapsamlı araştırma dosyaları olduğu tespit edilmiştir.
 
“ORG. BÜYÜKANIT” isimli klasörde 5 adet alt klasör ve 3 adet dosya, ayrıca alt klasörler içerisinde de çok sayıda dosyalar ve alt klasörler olduğu, Genelkurmay Eski Başkanı Org. Yaşar BÜYÜKANIT ile ilgili kişisel bilgiler, aile bilgileri, banka hesap bilgileri, bağlantılı olduğu kişiler, gayri menkulleri ile ilgili bilgiler, sağlık durumu ile ilgili bilgiler, ailesi ile ilgili yapılan soruşturma dosyaları ile ilgili bilgileri içeren geniş kapsamlı araştırma dosyaları olduğu tespit edilmiştir.
 
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’dan elegeçirilen 5 nolu CD içersinde, Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen ELBA marka M2-C527-ALI0048 seri numaralı CD içerisinde bulunan fişleme ve istihbarat toplama bilgilerin tamamı aynen ele geçirilmiştir. Bunların yanı sıra, yine 5 nolu CD içersinde,
 
“İRTBLR” isimli klasörde “TELEKOM 1.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde Telekom Üst Kurulu’nda çalıştığı ifade edilen 13 şahsın isimlerinin yazılarak karşılarına “SİNSİDİR, ÜST DÜZEYDEKİLERLE ARASINI İYİ TUTMAYA ÇALIŞIR, HÜKÜMET ALEYHİNDEDİR, ASKERİN HÜKÜMET YERİNE GELMESİNE TARAFTAR OLDUĞUNU SÖYLER, AB KARŞITI, YARARLANILABİLİR, AŞIRI SOLCU, İRTİBAT VAR, HÜKÜMETİN ALEYHİNDE, KONJEKTÜRE GÖRE DAVRANIR, MHP’LİDİR, MUHAFAZAKAR TARAFLARI VARDIR, KADIN TARAFI VAR” şeklinde nitelendirmelerin yapıldığı belirlenmiştir.
 
 
 
Şüpheli Hasan Atilla UĞUR’dan elegeçirilen 5 numaralı CD içerisinde, Şüpheli Ahmet Hurşit TOLON’dan elegeçirilen ELBA marka M2-C527-ALI0043 seri numaralı CD içerisinde bulunan fişleme bilgilerinin tamamı aynen ele geçirilmiştir. Bunların yanı sıra yine 5 nolu CD içersinde,
 
R. A. U.’nın Hasan Atilla UĞUR’a Hizbullah terör örgütü , Zehra Eğitim Kültür Vakfı ve İzzettin YILDIRIM’ın öldürülmesi olayı ilgili yaptıkları araştırma, Ülker ve Kombassan ağırlıklı olmak üzere yeşil sermaye olarak nitelendirdikleri birtakım şirketler ile Faisal Finans ve Albaraka Türk gibi bazı finans şirketlerine ait araştırma ve denetimler sonucu elde edilen bilgiler ve AKP’nin bu şirketlerle olan bağlarını anlattığı, Hasan Atilla UĞUR’a hitaben BDDK’nın 1998-2000-2001 yıllarında görevlendirdiği yeminli murakıp’ın oluşturduğu raporlardan bahsederken Hasan Atilla UĞUR’un masasındaki bazı dosyaları elindeki kalem ile işaret ederek …… “bizim şu tespitlerimizin hiçbirini tesbit etmemiş”, “raporda da okuduğunuz gibi” şeklinde ifadeler kullandığı, görüşmede geçen konularla ilgili askeri makamlara bazı raporlar verdiği anlaşılmıştır.
 
 
Durmuş Ali ÖZOĞLU’nun dijital verilerinden elde edilen maxtor marka bilgisayarından elde edilen doc isimli klasör içerisindeki not isimli word sayfasında; Genelkurmay Başkanlığı Subay Atama Dairesi Başkanı hakkında “Bildiren Şahin ……” tarafından yazılan istihbarı mahiyette bilgilerin olduğu,
 
Durmuş Ali ÖZOĞLU’nun samsung marka bilgisayarından elde edilen doc isimli klasör içerisindeki YABANC__UYRUKLU_OE_RENCILER isimli Excel sayfasında; 3073 öğrenci hakkında Kimlik Bilgileri, Burs Durumu, İş Durumu, Belediye Faaliyetleri, Çevre, S. Hizmetleri, Sağlık, Afet, Eğitim, İletişim, Kültür, S. Çocukları, Trafik, Ş. Estetiği, Özürlüler, Arge, Aday No, F Kodu, Baba İşi, Gelir, Anne Baba Durumu, Y. Mekan, İkamet, Ö. Durumu, Aile Kişi, Okuyan Kardeş, Oto, B.Özür, Ev, Adres, İlçe, Anne Soyadı, Telefon, Problem 1, Problem 2, Problem 3 ve Sonuç bilgilerinin yer aldığı,
 
 
Durmuş Ali ÖZOĞLU Eminönü ilçesi Hocapaşa Mahallesi Hocapaşa Hamamı Sokak, Okumuş İş Hanı No:6/2 sayılı adreste yapılan aramada bulunan belge ve dokümanların yapılan incelemesinde;
- O yıllarda ülkede bir ihtilal olursa ancak Veli KÜÇÜK yapar dediğini, şeklinde yazılar olduğu tespit edilmiştir.
 
===ŞÜPHELİ TURAN ÇÖMEZ’DEN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER===
 
 
;ŞÜPHELİ TURAN ÇÖMEZ’DEN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER
Turhan ÇÖMEZ’e ait 5 Nolu Disketten elde edilen “Görüşme notları” isimli word sayfasında; “BİLGİNOTU22.ARALIK.2001.SAAT:20.30 YER:FATİH MADO HİLMİ YILDIZ” başlıklı yazıda 4 tane İçişleri Bakanlığı müfettişleri hakkında yazılmış “Olumlu kişilik özellikleri var ancak güvenilmesi hata olur”, “bu dönemin geçeceği,yapacağı adil inceleme ile gelecek konusunda kendi adına güven oluşturabileceği ima edilirse faydalı olabilir” gibi notların olduğu, “YAPILACAKLAR” başlıklı yazıda, “Askeri kaynaklar ve MIT den de destek alınabilir” “Konuşmalar muhtemelen yine kayıt altına alınacak ve seçim zamanı siyasi linç operasyonları için kullanılacak” “Gürtuna kendisine dokunulmaması karşılığı tam destek vereceği konusunda söz/ima da bulunmuş?” “Gürtuna ya ilişkin soruşturmaların şimdilik sümen altında tutuluyor olması onun ANAP a geçeceğine dair yaklaşımda bulunması ile ilgili” gibi notların olduğu, olaydan sonra aklıma gelen düşüncelerdir başlığı altında “Gelen müfettiş ekibi ile sıcak temas sağlanabilir. Özcan Erdoğan'ın statü zaafı uygun bir teknikle kullanılabilir” “Yücelen' in geçmişi ile ilgili detaylar araştırılabilir. Farklı bir tazda servise sunulabilir.(Ekte internetten bulduğum dokümanlar var)” “Yücelen ile ilgili bu varlıktan dolayı soru önergesi verilebilir” “TANTAN ile temasa geçip kamuoyundaki imajından istifade edilebilir. Eski raporla ilgili yorumu alınıp kamuoyunu yönlendirici tarzda işlenebilir” “Yaşar ………. bana birkaç kez Yılmaz ile ilgili elinde dosya ve bilgilerin olduğundan bahsetmişti. Bu konu irdelenebilir” “Erkan Mumcu bu günlerde kendine verilen özel desteklerle kamuoyunda ANAP ile ilgili aykırı çıkışlar planlıyor ve kendine zemin bulmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Topbaş ailesini ziyaret edecek. Burada kendisine bu konu anlatılıp parti içinden aykırı bir ses sağlanabilir” gibi 22 maddeden oluşan yazıların olduğu,
 
“BİLGİNOTU23.ARALIK.2001ÖMER…… İLE YAPTIĞIM GÖRÜŞME NOTLARI” başlıklı yazıda “Ali Mufit Gürtuna'nın çok yakın ve özel bir dostu bana gelerek yardım talebinde bulundu.Gürtuna'nın hukuken ciddi bir sıkıntısının olduğu ve açılacak bir yolsuzluk davasında suçlu olabileceğinden bahsetti ve beni Gürtuna ile görüştürmek istediğini söyledi.Henüz bu görüşme yapılmadı” “Haydar Baş grubu bir süre daha asker tarafından desteklenecek.Ağırlıklı olarak Azerbeycan'da teşkilatlanması sağlanacak.Ve buralardaki çalışmalar için kullanılacak” “Askerin ve Kıvrıkoğlu'nun 28 şubat ile ilgili tavrı hala aynı ve hiç değişmedi.Bunun değiştiğini sanmak aşırı iyimserlik olur.Asker aşırı sol söylemden ve kürt destekçiliğinden arındırılmış,ulus bilincini ön plana çıkartan bir solu destekliyor.Bu sol da şu an CHP de temsil ediliyor.Anadolu'da yaptırılan anketlerde İnönü'nün DSP den neredeyse iki kat kadar fazla desteğinin olmasına rağmen asker CHP nin önünü keser endişesi ile İnönü'ye izin vermedi.Ve İnönü ile ilgili vakıf haberlerinin bilgilerini gazetelere servis yaptı.İnönü de bundan çekindiği için geri adım attı” gibi 10 maddeden oluşan yazıların olduğu ve ayrıca madde 5’ de kayıtlı “2001 Ramazan ayı Tarih tam olarak kesin değil Yer:Bilkentİftar daveti Davet sahibi:Nusret ….. Katılımcılar:Nuh ….,Erol …..,M.Nuri......Diğerlerinin tam ayrıntısı yok. Ancak bir süre sonra Melih Gökçek ve Turgut Altınok ta buraya iştirak ediyor” başlıklı yazıda “Mesut Yılmaz mutlaka tasfiye edilmelidir” “Bunun için DGM ler devreye sokulmalı ve bu adam Yüce Divana yollanmalıdır” “Ayrıca ANAP içindeki muhaliflerle işbirliği yapılmalıdır. Ve sonraki toplantılara bunlar(Erkan Mumcu kasdediliyor) da çağırılmalıdır” “Recep Tayyip Erdoğan'ın da önü kesilmelidir. Bu ancak Melih Gökçek ile olur ve Gökçek'e bu konuda yardım edilmelidir.(Altınok' un bu arada orda olup olmadığı bilinmiyor)” gibi ibarelerin olduğu belirlenmiştir.
 
;===ŞÜPHELİ TUNÇ AKKOÇ’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Tunç AKKOÇ ‘un samsung marka bilgisayarından elde edilen “1 mayısa katılanlar” isimli word sayfasında; 19 şahsa ait isim-soy isim ve telefon numaralarının yazdığı ayrıca yanlarına “gop” “dtp’li olduğunu söylemişti” “( eposta ile katılmak istediğini söyledi, kesin arayalım )” “YTÜ” “sabancı ünv” gibi ibarelerinin yazdığı bir sayfalık doküman olduğu,
 
Tunç AKKOÇ’a ait samsung marka bilgisayarından elde edilen “Bütün liste” isimli excel sayfasında; 2524 şahsa ait isim, soyadı, meslek, grup, ilçe, telefon, bilgi ve adres ibarelerinin yazdığı, bilgi başlığı altında “UK'a canlı yayında soru sordu. Tayyip askerden bağımsız diye eleştiriyorsunuz siz de olsanız aynısını yapmaz mısınız?” “Marmara Ü.Fethi'den 500 milyonluk kitap aldı TV programcısı” “MMD yönetim kurulu üyesi.UK yemeğine katıldı” “UK'a canlı yayında askerin görevini yapmasıyla ilgili güzel bir eleştiri-soru yöneltti.” “Yurt Partili, partiye boya verdi, DP ile görüştü” “İP Halkçılık Semp.” “Türk Ocakları Bakırköy, Milliyetçi, devrimci, genç. R.Denktaş'ı karşılama davetişesini getirdi.” “Maddi sıkıntı içinde” “Beylikdüzü yemeğine gelmedi ama para verdi.Sağcı.Bellona'nın sahibi.” “Nöbet eylemine katıldı. Elden 10 milyon bağış yaptı.Dp.'nin programına tel. ile katıldı.ABD'ye giden yahudi kuruluşları ile ilgili fikrini sordu. Seçimlerde partiye oy verdi.” “İ.Ü.Ed.Fak. Eski Çağ Dilleri Bölüm başkanı.Ed.Fak.Fikir klübü danışmanı.Her konuda olumlu.Eşi de olumlu.Aydınlık okuyor.UK izliyor.Atabe aldı. Öncü gençlikten MERAL ……. referans verdi. Aydınlık okuru Ö.G. Bildirdi. PÜ?” “''Gönüllü olabilir.Hesaba para yatıracak.''” “Alize Tanıtım ve Danışmanlık AŞ.Telefonu nereden bulduğumuzu sormuş.Kibar bir hanımefendi.” “Basın toplantısı yapılmalı, Kamuoyu ayaklandırılmalı, diğer televizyonlarda bu durumu anlatmalı "” “Eski TİKP'li.Yakın arkadaşımız.Evde UK izliyor.” “68'li. Eski dev-Genç yöneticilerinden.Hasan ……..'ın okul arkadaşı.Gemi inşa sektörünün önde gelen proje mühendisliği firmasında.Faal” “Esenler'in yerlisi. Varlıklı. Önemli bir adam. "Doğu P.'i çok seviyorum."” “İnternetten İP"ye üye oldu.Üniversite öğrencisi.Evi arandığında partiden arandığı söylenmeyecek” “Köklü CHP, ulusalcı, Aydınlık okuru, ilçe görüşüyor Merdan'ın çok yakın arkadaşı” “Ahmet Hazerfanın damadı.Bıldırcında çiftliği var.Beykoz ilçesiniyle bir ilişkisi olmuş.” “Genel başkanın yakını. Kongre dönüşü E.Ö… ile görüştü. Bu aralar parasal durumu iyi değilmiş.” “D.Perinçekle görüştü.Yıldız Teknik Ün. Jeodazi ve fotogrametri Müh Bölüm Başkanı.” “Dev-Yolcu.Partili gibi. Mega-Shipping turkiye acentası sahibi. Maddi durumu iyi. Ziyaret edilmeli.E.Önsel iyi tanıyor ve görüştü.İ. Benli ile yakından tanışır.” “Ülkücü " Ulusal Kanal'ı izlemek için Kablo'ya girmiş" “İP'ye oy vermiş.Politik değil ama Kuva-i Milliyeci.Kardiolog.1.9.2003'te E.Önsel görüştü.” “Çok parası var. '''Çökün alın'' Nurettin Sözen döneminde belediye özel kalem müdürü.” “Lions Klup üyesi” “Ref=Adnan Akfırat ve Turan …….” “TÖ ziyaret etti. Elazığlı ve kürt kökenli , ayrımcı değil.Aydınlık okuyor. Yıldız Teknik 69 mezunu, eski TKP'li.Bayramda reklam verilmesine karşı.Yılbaşinda verecek.”gibi ibarelerinin bulunduğu anlaşılmıştır.
 
;===ŞÜPHELİ M.MURAT AVAR’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
M.Murat AVAR’a dijital verilerinden elde edilen ERZURUM RAPOR isimli word sayfasında; Erzurum’ un ekonomik olarak ileri gelen aileler hakkında, işadamları hakkında, yerleşim yerlerinin etnik kökenleri hakkında, Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları hakkında, cemaatler hakkında ve bu cemaatlerin mensubu olduğunu iddia ettiği bakanlar ve milletvekilleri hakkında, siyasi partiler hakkında ve bu siyasi parti mensuplarının ilişkileri olduğunu iddia ettiği PKK terör örgütü hakkında, rotary ve leons kulübü üyeleri hakkında, Bahailer hakkında, PKK terör örgütüne destek veren kişi ve kurumlar hakkında, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yazılmış 12 sayfalık doküman olduğu,
 
M.Murat AVAR’a ait dijital verilerinden elde edilen LEONS GECESİ RAPOR isimli word sayfasında; “leons kulübü’nün Erzurum’da yaptığı toplantıdan göze çarpan detaylar” başlığı altında 17.11.2007 tarihinde Palandöken otelde gerçekleştirilen geceye kaç kişinin katıldığı, şehir dışından kaç kişinin geldiği, gecede çalan müziği, gecede alınan kararların neler olduğu, toplantıya davetliler haricinde kimsenin alınmadığı, Erzurum Devlet Hastanesinden 2 kişinin katıldığı, takılan rozetlerin niteliğinin anlatıldığı, rozet takılan şahısların yemin ettirildiği, toplantıya katılanların tamamının aynı marka sigara içtiği gibi ve Erzurum’ da ki toplantı için davetiyede ismi geçen şahısların isminin yazdığı - Leons rozeti takılan ve şahsın tanıdığı isimlerin yazdığı iki sayfalık doküman olduğu,
;===ŞÜPHELİ BARBAROS HAYRETTİN ALTINTAŞ’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Şüpheli Barbaros Hayrettin ALTINTAŞ’dan elegeçirilen dokümanlar içersinde, el konulan (2) iki adet ajandanın incelemesi aşağıya çıkartılmıştır.
 
-Bir adet siyah renkli ajandanın yapılan incelemesinde;
 
-“Fenerbahçe futbol klubü, Necdet Bey bu adam Eurofighter ile bu işlere soyunmuş Tom Anders ile tanışmış, EAD& ve şimdi Airbus başında Kimdir? Gizli Takip Et. şeklinde yazılar olduğu,
 
-Karamehmet Petrol buldu ama hiçbir şey yapamıyor taşıyamıyor genel enerjinin bulduğu yatakta, M.Kıral’a ait
 
Aydın Doğan Karamehmet çatışması Aydın Doğan hükümet ile iyi geçinmeli
 
Doğan Gurubunun eline malzeme vermek gerekir, Karamehmet’in aleyhine. Zehra Hn ile görüşelim!
 
Ersun ……….-Karamehmet Duputy’isi idi Hırsız bir adam Karamehmet ile arası bozuldu. A.Doğan bu adamı yanına aldı. Telekom operasyonlarının başına bu adamı koydu. Turkcell içinde takipçileri var bu adamın. S. C…. bu adamın tayfasını silsin Türkcel den. Tavsiyem. Şeklinde yazılar olduğu,
 
-Bir adet kahverengi renkli ajandanın yapılan incelemesinde; El yazısı ile,
 
“Fatih .A…..,
 
Mehmet Ali Y.……,
 
CİNER İlişkileri var, önceden Ciner ile Kanal1 üzerine masaya oturmuşlar.
 
SPK ile ilgili
 
Zehra ….. ile çalışıyorlar, eşi Radikal Gazetesinin ekonomi müdürü, Belma Hn., Zehra Hn. İle görüşecek.
 
SPK daki oluşum?
 
Danıştay’daki oluşum? Davaları takip ediyor, Yarsuvat.
 
Cüneyt ZAPSU ile ilişkilerimizi iletelim, Erzurum ile ilgili yasa çıktı, Cumhurbaşkanında, 5 milletvekili değişti, 27 Haziran’da Belma Hn.’ın oğlu Londra’ya gidiyor.
 
Ömür ….. tanıştırdı, Kiril ….., Mustafa …..’ın öne çıkmasını istemiyorlar, TV’lere demeç vermiş, Kiril’in haberi olmadan, 2006’da çalışmaya başladılar, Çukurova kartını kullanmayın, Çukurova’nın buradaki adı iyi değil, Karamehmet’e tavır almak lazım, Çukurova ile olan ilişkiler önemli.
 
Arun …..e söyle, Vodafone tr yönetimi kötü, iyi iş çıkaramıyor, biz onlara fair davrandık, teminat mektubu 150 milyon $, elimizde koz, rencide olduk.Atilla Vitare’de hiç memnun değil,TMSF Sorin’den bir şey istemiyor, onlara karşı kendilerinde ahlaki vecibe görüyor, içeride eski Uzan’ın adamlarını atmak onların üzerinden TMSF’ye savaş açtırıyor. Futbol maçı rüşvet gibi.
 
Pırıl pırıl temiz bir transaction. Bu ülkedeki dürüst bir medya kanalına biraz bütçe ayırmak, TRT’de beklenen atılımı yapamayacak VODAFONE Atilla’nın davranışı dolayısıyla şirket virüs kaptı, TÜRKCELL ile rekabet edemeyecek, bu durumda merkez çalışma şekillenmedi, karışık yapı Ciner-Bilgin iki ortak bulaşıklığı çözmeye çalışıyorlar, hukuki süreç devam ediyor.
 
Medya Kritik/Stratejik 25% yabancılarda TV için. Diğerleri 100% olabilirler. Murdoc FOX TV’yi aldı, beraber satılacak, 1 Milyar Dolarlık yatırım3/2 TV, 3/1 diğer medya.
 
İstanbul Metro ALARKO’nun kucağında, Edirnekapı-Sultançiftliği bölümünü aldı SELEX.
 
M. V…. TÜRKCELL’e bakan desteği yok, seçimlerde kullanmış ama bakanın yanında ki değişik seviye danışmanlar ile arası iyi asıl problem İbrahim ……, AVEA’nın yönetim kurulu üyesi müsteşar beyninin yıkamışlar Paul … ne söylerse onu yapıyor Tayfun ….. ihaleye çıkmak istiyor İbrahim …. sevmiyor Tayfun’u TT vakit kazansın diye ADSL satsın diye çıkmadı AFM notlarını İngilizceye çevirelim
 
Başbakan Karamehmet’i sevmiyor o yüzden payının bulunduğu hiçbir şirkete yardım etmek istemez .
 
Hayri ailesi bakana ve PM’e yakın
 
Karamehmet ortalıkta gözükmesin” şeklinde ibarelerin olduğu tespit edilmiştir.
 
;===ŞÜPHELİ MUSTAFA BALBAY’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Mustafa BALBAY’ın Ankara ili Çankaya ilçesi Karakusunlar Mah. 24. Cad. No:6/6 sayılı adresinde elde edilen doküman ve ajandaların incelemesinde;
 
-Çorum Belediyesi 2006 Ajanda; İçeriğinde okunamayacak şekilde el yazması yazılar olduğu,
 
“4 Mart sayfasında: Kesinlikle AGül CB olmayacak,
 
1 Nisan sayfasında: Ergun Poyraz…
 
25 Nisan Sayfasında: Veli bey……tutuklandı…..
 
6 Temmuz sayfasında: Ergun çok kıyak bir adamdır
 
16 aralık sayfasında: Ergun poyraz………” şeklinde okunan el yazması yazılar olduğu,
 
 
Mustafa BALBAY yazılı 2005 tarihli siyah ajanda içerisinde;
 
4 Mart Cuma Sayfasında: Kenan T…anlattı gene bir merkez sağ operasyonunun hazırlanması daha kolay AKP ye giden Merkez sağdakiler gelebilir bu oluşuma bizim kırmızı çizgimiz Misak-ıMilli
 
11 Mart Sayfasında: Emre tasmayı geçirmiş İlhan SELÇUK’a dolaştırıyor fino köpeği gibi
 
19 Nisan Sayfasında: 2-Hurşit Paşa ne yapar…
 
20 Mayıs Sayfasında: Tolon’un Genelkurmay başkanlığı zor adeta tavsiye hareketi çok tedirginlik var
 
4 Ağustos Sayfasında:4 kişinin dini görüşlerine göre kişisel verilerin kaydedildiği,
 
27 Eylül Sayfasında: İ S / bugün Tuncay Geldi. Çok Bilgi aktardı. Ona telefon et bahsetti ise 40 kişilik grup Tayyip’in işi biter şu anda Alev, Ertan ve akın oturuyoruz şeklinde ibarelerin olduğu,
1 Sayfa “Ahmet Necdet SEZER” ibaresi ile başlayan doküman;
 
Muhammet ALBUZ 0 372 …….0 535 ……. tarafından CHP yönetiminin teslim edilmesini istediği 36 şahsın isimlerinin yazılı olduğu ve bu listenin 1-Ahmet Necdet SEZER ile başladığı devamında 11-Sinan AYGÜN 15-Turan ÇÖMEZ 18- Doğu PERİNÇEK 22-Emin GÜRSES 23- Erol MÜTERCİMLER 30- Mustafa BALBAY 36-Fikret BİLA şeklinde sona erdiği tespit edilmiştir.
 
;ŞÜPHELİ İBRAHİM ÖZCAN’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:
İbrahim ÖZCAN’ın ilimiz Kadıköy ilçesi İçerenköy Mahallesi. Güneş Sok. Sarıoğlu Kardeşler Apt. No.4 D.2 sayılı adresinde yapılan arama işleminde elde edilen çok sayıda evrak, fotoğraf, not kâğıtlarının yapılan incelenmesinde;
 
Toplam 5 sayfada 22 kişi hakkında yapılan istihbari çalışmalar sonucu elde edilen bilgilerin olduğu,
 
Toplam 3 Sayfadan oluşan numaralandırılmış TÜRKİYEYİ YÖNETENLERİN ETNİK KÖKENLERİ başlıklı yazının bulunduğu doküman incelendiğinde;
 
Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı Bülent ARINÇ, Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL, İçişleri Bakanı Abdulkadir AKSU, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK,Genel Başkan Yardımcısı Dengir FIRAT, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN, Başbakanın Danışmanları, 1.Danışman (isim belirtilmemiş), 2.Danışman Cüneyd ZAPSU, 3.Danışma (isim belirtilmemiş), 4.danışman (isim belirtilmemiş), Namık …, Baki … ve Uğur …. hakkında etnik kökenleri hakkında istihbari notların bulunduğu belirlenmiştir.
 
;===ŞÜPHELİ KEMAL AYDIN’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Kemal AYDIN Ankara ili Prof. Doktor Ahmet Taner KIŞLALI Mahallesi konut kent 2 D:29 Umitköy Yenimahalle sayılı yerde bulunan ikamette yapılan aramada ele geçirilen dokümanların yapılan incelemesinde;
 
“AKP’ Genel Merkezi ve Milletvekillerinden Görünüm” başlıklı yazı metninde yapılan incelemede; Başbakan, AKP’li bakanlar, bürokratlar, milletvekilleri ile kurucu üyelerinin ve bunlara yakın kişilerin listesi ile bu kişilerin eski görevleri, şu anki görevleri ve geçmişte yaptıkları usulsüzlükler, haklarındaki davalar, yer aldıkları ve üyesi oldukları gönüllü teşekküller, vakıflar, bu vakıfların temsilcilerinin isimleri hakkında ayrıntıların yazılı olduğu bir nevi fişleme şeklinde hazırlanmış listenin bulunduğu,
 
Kemal AYDIN Ankara ili Prof Doktor Ahmet Taner KIŞLALI Mahallesi konut kent 2 D:29 Ümitköy Yenimahalle sayılı yerde bulunan ikamette yakalandığında yapılan üst aramasında ele geçirilen 27 adet belgeden;
 
4 numaralı belgede yapılan incelemede Ogün G.K.Baş, Bugün
*Devlet düşüncesinde herkesi memnun etmek yoktur,
*Harun …….-Telekom.... - Zile
*Davit …… nun kardeşi Cumhuriyet Mitinglerini finanse etmiştir.
 
Şişli Belediyesinde başkan yardımcısı şeklinde yazı olduğu,
 
5,8, 9 ve 12 numaralı belgelerde 6 kişiye ait kişisel verilerin kayıtlı olduğu,
 
19 numaralı belgede yapılan incelemede Hakan ……. Bitlis Vali Muavini Gümüşhaneli şeklinde notun olduğu, not kağıdının arka tarafında;
Resim kareleri, Finans para kaynağı, Em. Md Bd. Bşk., ADD.9 masonlar bu adla, Mason locaları, Mart-20 Kent otelde Atatürkçü masonlar Hurşit Paşada vardı. Şeklinde notların olduğu,
 
25 numaralı belgede Devlet Bahçeli ile Sebahat Tuncel isimli şahısların resimlerinin bulunduğu, not kağıdının arka kısmında; Devlet BAHÇELİ bakışları ile diyor ki, bana niye öyle bakıyorsunuz. Bende sizdenim. Siz açıktan ben ise daha etkili siyasi olarak yapıyorsunuz. Biz biriz diyor. Şeklinde notların yer aldığı belirlenmiştir.
 
;===ŞÜPHELİ NERİMAN AYDIN’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Neriman AYDİN’ın Ankara İli Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 14. Sokak No:7 sayılı adresinde yapılan arama işleminde ele geçirilen dokümanların incelemesinde;
 
(1) sayfa A4 kâğıdı üzerine el yazısı ile PKK Aachen Stolberk oluşum ile başlayan dokümanda 10 kişi ile ilgili kişisel verilerin yazılı olduğu, ayrıca bu kişilerle ilgili yapılan istihbari çalışma sonucu elde edilen bilgilerin yazılı olduğu,
 
(1) sayfa not kağıdı üzerine el yazısı ile yazılmış 4 kişiye ait kişisel verilen ve bu kişilerle ilgili yapılan istihbari çalışmalar sonucu elde edilen bilgilerin bulunduğu,
 
(1) adet üzerinde notebook yazan ajandanın yapılan incelemesinde; değişik sayfalarında 6 kişiye ait kişisel verilerin ve bu kişilerle ilgili yapılan istihbari çalışmalar sonucu elde edilen bilgilerin yazılı olduğu,
 
Başka bir sayfasında, “Vedat Yenerer, Arslan …., Avukat Salim ….. Fettulah’ın adamı Adana Aydın …..... Yiğit ….. -CNN’de program (Sule ……) damadı-Şule... 0 zurnanın son deliği dedi Vedat Yenerer Arslan ….. Vedat Yenerer Lale …. Andıç-Teves SS.in kızkardeşi Namık K……-Aydın Doğan bacanak TESEV-masum dedi Vedat Yenerer N…….n programında” yazdığı,
 
;===ŞÜPHELİ HAMZA DEMİR’DEN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Hamza DEMİR Ankara ili Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi Buca Sokak No:9/7 sayılı yerde ele geçirilen dokümanlar içerisinde yapılan incelemede;
 
-(1) adet not kağıdına mavi tükenmez kalemle yazılmış 1-400.00 bin lira muhasebe kayıtlarında dur. Ali Gönül …..Meclis başı-toprak işine bakar, 2-Başkanın kaydına 100 bin dolar karşılığında 2 adet 75 -75 çek verildi, rüşvet verildi, belgeli eniştesini tehdit ediyor, 3-Belgeli ek bina inşaat yapılırken Baş Yardımcısı aracılığı ile Başkanı ve Başkanın kaynına 120.000 aktarılması, bunun gibi onlarca, otel kayıtları Başkan Yardımcısının kayıtları (Fuhuştan) Çerkezköy’de Taksim kayıtları var, 4-Başkan kendi yandaş, mega inşaata yaptırım hak edişi karşılıksız başkasıyla kendi yandaşları borçlarına dağıttı, 35.000 lirayı Baş kaynına avanta verildi. Mega inşaatlar hesaplaşmak için tehdit ile şirketin makbuz alıp kendi harcamalarına göre kesip dağıttılar ,şeklinde bilgilerin yer aldığı görülmüştür.
 
;===ŞÜPHELİ MEHMET ALİ ÇELEBİ’DEN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Mehmet Ali ÇELEBİ Ankara ili Yenimahalle ilçesi Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Mah. Hayranbolu Caddesi konut apartmanı S-A 6/29 sayılı adreste ve yine adı Mehmet Ali ÇELEBİ’nin kullanımında bulunan babası Muharrem ÇELEBİ’ye ait olan Ankara ili Mamak ilçesi Dutluk Mahallesi 1036/1 sokak no: 1 sayılı adreste yakalanan Mehmet Ali ÇELEBİ’den ele geçen dokümanların ön incelemesinde;
Neriman AYDIN ‘ın Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR’a yazılmış imzalı mektubun içeriğinde;
Ziraat Bankasının Yabancı danışman firmasının yetkilisi olan kişinin Türk bankaları hakkında istihbari bilgiler toplayarak yurtdışına gönderdiği şeklinde yazılar olduğu,
 
;===ŞÜPHELİ NOYAN ÇALIKUŞU’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Noyan ÇALIKUŞU isimli şahsın kullanımında olan Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki Orduevinde 109 numaralı odada yapılan aramada bulunan malzemeler incelendiğinde;
 
Üzerinde föy dosya 1 ibaresi bulunan zarf içerisinde 1 adet mavi renkli föy dosya incelendiğinde;
-1’den 4’e kadar numaralandırılmış el yazması notlarda PKK’nın kuruluşu, gelişmesi, Abdullah ÖCALAN’ın hayatı, PKK’nın ilk eylemleri, PKK sempatizanlarının yazıldığı sanatçıların listesi olduğu,
(14) numarası ile numaralandırılmış not kağıdı incelendiğinde; “Kemal Derviş’in dedesini Osmanlı Taksim meydanında astı. Yedi gün asılı kaldı. Babası Polonyalı Yahudi.” “Ecevit’in babasının adı Kürt Mustafa. Azılı Kürt.” ibarelerinin ve birtakım notların bulunduğu anlaşılmıştır.
 
;===ŞÜPHELİ AHMET TUNCAY ÖZKAN’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Ahmet Tuncay ÖZKAN ‘ın İlimiz Beşiktaş İlçesi Gültepe Girişi Talatpaşa Caddesi No:5 Kat:4 sayılı yerde bulunan Biz TV isimli iş yerinde yapılan aramada elde edilen dokümanların incelenmesinde;
 
 
-(1) Adet 19 sayfadan ibaret –GİZLİ- ibareli ve Dr. Adil serdar SAÇAN imzalı -Çok Gizli- ibaresi ile biten mavi Mavi plastik dosya incelemesinde;
 
“Fethullah GÜLEN gurubu ile ilgili yazıların, konu ile ilgili gizli ve çok gizli ibareli savcılık yazışmalarının, Veli KÜÇÜK liderliğindeki yapılanmanın araştırılması için proje çalışma gurubu izin talep yazısı, Adil Serdar SAÇAN’ın müdüriyet makamına yazdığı Fethullah GÜLEN ile ilişkisinin bulunmadığını anlattığı dilekçenin bulunduğu;
 
 
-19 nolu sayfada “Sayın yetkililer başlığı altında “Bütün bu sözlerin sivil toplum kuruluşları birliği girişimini halen yöneticileri konumunda bulunan Çağdaş Eğitim Vakfı başkanı Gülseren …….e Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği başkanı Türkan …..’a Atatürkçü düşünce derneği yönetiminde İlhan …..’a demokratik ilkeler derneği başkanı Eğnin …..’a ve Evmen …..’a 68 birliği başkanı Haşmet ….’a” dır. “bu birliğin yöneticileri benim de dahil olduğum dernek ve vakıf dahil olmak üzere pek çok derneği ve vakfı baskı ve tehditlerle zorla girişimlerine dahil olmaya zorlamakta, bu girişime girmeyenleri ölümle dahi tehdit etmektedir. Başta Cumhuriyetimizi koruma düşüncesinde olduğumuz bu girişime girince maalesef bunların kirli yüzünden ve karanlık ilişkilerinden çok korktum. Eski Dev genç militanlarının cirit attığı, Apo yandaşlarının PKK’lıların hüküm sürdüğü ve dünya kiliseler birliği dahil birçok yabancı kuruluştan aldıkları milyonlarca doları çıkarlarına hizmet ettiren bu girişime dur denilmelidir” ibarelerinin olduğu;
 
-61 ve 62 nolu sayfalarda “komiser Bayram ….. imzalı Çağdaş Eğitim Vakfı başkanı Gülseven …….’in kendisine rüşvet teklif etmesi ile ilgili olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazdığı rapor olduğu,
 
-63 nolu sayfada gyasen@süperonline.com adresinden 05.01.2002 tarihinde hayricanoz nick name li kişiye gönderdiği mail olduğu ve içeriğinde “Ankara da Necip, Hüseyin, Ergün ve Zübeyir ….. ile bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptık ortak görüş ikimizin en kısa zamanda Nuh …… giderek görüntü ve seslerin montaj olduğu böyle bir konuşmanın geçmediğini söylememiz gerekiyor yoksa çok kötü olacak benden bu fedakarlığı esirgeme lütfen, Cumhuriyeti, Atatürk’ü seviyorsan lütfen Nuh beye gidip ifade verelim, konuştuklarımızı inkar edelim. Bak eğer bu fedakarlığı yaparsan bodrum’daki yazlığımı hemen sana vermeye hazırım, telefon açma dinleniyor acele email çek G.G.YAŞER”.,
 
-gyasen@süperonline.com adresinden 23.01.2002 tarihinde hayricanoz nick name li kişiye gönderdiği mail olduğu ve içeriğinde “Sevgili Mesut Fettullahın davası ile ilgili aleyhte yeni tanıklar bulmamız lazım. Bizim Avukat Hüseyin bey mahkemenin aleyhimize doğru gittiğini, Eyüp ve Serhat alçaklarının da her an karşı tarafa dönebileceğini söyledi. Şu bizim Serhatın bir akrabası varmış. Cihat isminde bir çocuk. Biraz para vererek Fettullah aleyhinde mahkemeye çıkartmayı düşünüyorum. Bu konuda bizim emekli Albay Cem beyde çocuklarla konuşarak teklifin sanki askerden geldiğini ima edecek ve benimle irtibatlı olduğunu söylemeyecek. Şu an bir tek buna bel bağladım. Durumlar bildiğin gibi değil. Acilen yeni tanıklar bulmamız lazım. Fevzi ….. Paşa ve Kemal Yavuz Paşa vasıtasıyla görüştüm. MGK genel sekreteri Tuncer KILINÇ ile bir kez daha bu konuda görüşeceğiz. Senin söylemek istediğin bir konu varsa bana mail olarak gönder veya bir numaralı BİKE’NİN evinde görüşelim. Sakın telefonda açık konuşma. Dünya kiliseler birliği ile Lionslardan Arif bey vasıtası ile para yardımı sözü aldım. hiç korkma herşey yoluna girecek. Şu PKK’lı Ramazan ……… denen çocuğa burs vermeye devam ediyorum. Ama resmi kayıtlarda göstermiyorum. Bu çocukla tekrar bir görüşmemiz lazım. İkna edebilirsek Fettullah aleyhinde tanık yapalım. Yoksa işimiz yaş…..Cevap bekliyorum sevgiyle kal. Gülseven ……… yeni telefonum 055……… not: eski telefonum 05……. dinleniyor onu arama senin avea hattını da aldırıyorum.” Şeklinde mail olduğu,
 
-85 nolu sayfada ÇOK GİZLİ ibaresiyle Işık Tarikatla bağlantısı olduğu tespit edilen rütbeli Emniyet mensupların bulunduğu 102 kişilik liste olduğu,
 
-88 nolu sayfada Öğrenci isimlerinin ve açık kimliklerinin olduğu ve bazı isimlerin karşısına PKK lı diye işaretlendiği liste olduğu,
 
-(1) adet üzerinde “SSK GENEL MÜDÜRÜ KEMAL KILIÇTAROĞLU (KARABULUT) ‘UN KURUMU TRİLYONLARCA ZARARA UĞRATAN İCRAATLARI” yazıları bulunan 12 sayfalık faks çıktısı incelendiğinde,adı geçenin genel müdürlük yaptığı dönem ile ilgili bilgilerin bulunduğu anlaşılmıştır.
 
;===ŞÜPHELİ ADİL SERDAR SAÇAN’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER===
Adil Serdar SAÇAN’dan elde edilen dokümanlarda; Eminönü İlçesi Dalbastı Sokak No:13/3 sayılı işyerinde yapılan aramada el konulan dokümanın yapılan incelemesinde;
 
-Büyükçekmece ilçesi Bahçeşehir 1.kısım Banu evleri Akik konakları A/6 No:14 Kat :6 sayılı ikamet adresinde yapılan aramada elde edilen,
 
—Tarafımızdan 1’den 2ye kadar numaralandırılmış Gözaltına alınması planlanan kişiler’ başlığı ile başlayan ‘muhasebeciler belirtilen liste haricindedir’ ibaresi ile biten dokümanın yapılan incelemesinde; Gözaltına alınması planlaması yapılan kişiler başlığı altında herhangi bir tarih bilgisi bulunmayan Büyükşehir belediyesi, Büyükşehir belediyesi eski çalışanları, ALBAYRAKLAR şirketinden, İstanbul 28. noter baş katibi Kağıthane belediyesi çalışanları ara başlıkları altında toplam 32 kişinin isminin bulunduğu,
 
-87. sayfada; ALBAYRAKLAR’la ilgili el yazması notların olduğu 88. sayfada; adres tarifi olduğu belirlenmiştir.
 
===ŞÜPHELİ EMCET OLCAYTU’DAN ELE GEÇİRİLEN DELİLLER:===
Emcet OLCAYTU isimli şahsın İlimiz Kadıköy İlçesi Eğitim Mahallesi Nahitbey Sokak No:4 sayılı adresinde yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;
 
- 4’ den 19’ a kadar numaralandırılan dokümanların içeriğinde; Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili siyasi, coğrafi, sosyal içerikli bilgilerin olduğu ve Haydar Aliyev’in özgeçmişinin yer aldığı, Azerbaycan’daki siyasi partiler ile ilgili bilgilerin olduğu bilgisayar çıktısı yazı olduğu,
 
- 35 ve 36 olarak numaralandırılan dokümanların içeriğinin; Uğur MUMCU cinayetinde aktif rol oynayan Ömer ……hakkında Kemal ……. tarafından bilgi verildiği, Ömer ……. ın aslında Yeşil olduğu ve Ömer …….’ ın eşkalinin verildiği, bugüne kadar kullandığı sahte kimliklerin yazıldığı, Ömer ……’ ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyasının kaybolduğunu anlatan el yazması iki (2) sayfalık doküman olduğu,
 
- 64’ den 69’ a kadar numaralandırılan dokümanların içeriğinin;
 
- Vitali ……’ in Rus Yahudisi İan …….koordinatörlüğünde Dohuk’ da PKK-KDP ve Türkiye Gladyosu’ndan birkaç kişinin katıldığı toplantı neticesinde Şemdinli Olaylarının patlak verdiği, Seferi YILMAZ’ ın olaydan önce haberi olduğu, Suriye’ ye karşı operasyon öncesi Türkiye’ de istikrarsızlığın çıkarılacağı,
 
- CHP Hakkari Milletvekili Esat CANAN’ ın DTP’ nin resmi olmayan kurucusu olduğu, uyuşturucu güzergahının yeniden açılması için Şemdinli’ nin seçildiği, şeklinde yazıların olduğu,
 
- Van Savcısı S……….’ ın da Rektörü tutuklatan adam olduğu ve telefon kayıtlarının olduğu, yayınlanması konusunda sorulması gerektiği, yukarının izninin olması gerektiği,
- Van Savcısı S……….’ ın da Rektörü tutuklatan adam olduğu ve telefon kayıtlarının olduğu, yayınlanması konusunda sorulması gerektiği, yukarının izninin olması gerektiği,
 
— Genelkurmay Başkanı’ nın Şemdinli olayını göremediği, aklı fikrinin köşkte olduğu, Tayyip’ le arasını iyi tuttuğu, Hilmi ÖZKÖK’ e üç kez suikast girişiminde bulunulduğu ancak kendilerinin bilgisi olmadığı fakat takip ettikleri için bildiklerini, bilinçli olarak sonuç alınmadığını, askerin demokrat olmayacağını, kendisinin Yaşar Paşa’ ya güvenmediğini, ondan sonrakine güvendiğini çünkü temiz olmadığını, eteğinde çok taş olduğunu sallandıkça döküleceğini, yukarının talimatı doğrultusunda güvenilir basın kuruluşları ve mensuplarıyla bu bilgilerin ilk olarak paylaşıldığı, şeklinde yazıların olduğu,
 
-Türkiye’nin Lazistan, Kürdistan ve Türkiye diye bölünme tehlikesinin kalktığını, Türkiye’nin toptan satın alındığını, yetmiş kişilik Türkiye Sevdalıları Grubunun oluşturulduğu, Pentagon’ un 175 Milyar Dolar ayırarak Kemalist bir merkez parti kurdurduğu, işin içinde Sami ……gibi Hüseyin …….’ın olduğu bu şahsın fotoğrafının olmadığı ancak kendilerinde olduğu, bunların hepsinin Şemdinli sürecinin arkasından devreye sokulacak hazırlıklar olduğu şeklinde ibarelerin yer aldığı bilgisayar çıktısı doküman olduğu,
 
-77 ve 79 olarak numaralandırılan dokümanların içeriğinin; “AYDIN ÇİNE BİLGİLERİ” başlıklı Cumhuriyet Savcısı Zekeriya ÖZ hakkında fişleme bilgilerinin yer aldığı iki (2) sayfalık doküman olduğu,
 
-80 olarak numaralandırılan dokümanın içeriğinin; “Makedonya’nın başkenti Üsküp’ te yaşayan Nadri isimli bir şahsın verdiği bilgiye göre : Tuncay GÜNEY 1995-1996 yılları arasında bir dönem eski futbolcu Tanju ……… la birlikte Üsküp’ te kaçakmış.Tanju’ yu ve Tuncay’ ı Üsküp’ e kaçıran kişinin Piç Metin olduğunu söylüyor. Piç Metin Arnavut Sami’ nin (Hoştan) adamı “şeklinde ibarelerin yer aldığı doküman olduğu,
 
-124 olarak numaralandırılan sayfasında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü hakkında fişleme bilgilerinin olduğu,
 
-125 olarak numaralandırılan sayfasında “suçlular listesi” yazılarak üzeri karalanan yazıda Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN, Soruşturma Savcısı ve soruşturmada görev alan emniyet görevlilerinin isimlerinin bulunduğu,
 
17-Adnan TÜRKKAN’ın İlimiz Beyoğlu İlçesi Meşrutiyet Caddesi No:3 Kat:2 sayılı adreste yapılan arama işleminde çok sayıda evrak, ajanda, not kâğıtları bulunarak el konulmuştur. El konulan malzemelerin yapılan incelemesinde;
 
14/7 sıra numarası ile numaralandırılan belgenin; Bilgisayar ortamında yazılmış, çeşitli isimlerin unvan bilgileri telefon bilgilerinin yer aldığı, İsimlerin karşısında Avukat, M.Ü öğretim üyesi gibi ünvanların yer aldığı, karşısında telefon numaraları ve atlattı, 50 YTL alındı, görüşme yapıldı, olumsuz gibi ibarelerin yazılı olduğu belge olduğu görülmüştür.
 
;===ÖRGÜTÜN GİZLİLİK PRENSİBİ===
 
Örgütün anayasasını teşkil eden “ERGENEKON” dokümanına ve sivil yapılanmanın temelini oluşturan “LOBİ” dokümanına bakıldığında, örgütün birtakım prensiplerinin olduğu ve örgüt mensuplarının bu prensiplere bağlı hareket etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
 
*Tape No: 6396 de kayıtlı 11.01.2008 saat:18.07 de İlker GÜVEN’in Cansu SARAK ile yaptığı görüşmede; İlker GÜVEN’in “Telefon etti bana dedi ÖBÜR TELEFONDAN KONUŞALIM FALAN Bİ ÖZEL Bİ HATTAN YA DEDİ BÖYLE ŞEY YAPTI ÜZÜLDÜM DEDİ niye ne yaptım ki böyle hareket ediyor şaşırmış senin o rest çeker gibi bişeyler yapma” dediği, Cansu SARAK’ın “Yok ya istemiyorum artık .. onun niye peşinden koşayım ya, ben ona dedim ben robotu sevsem robot bana sevgisini verir alır beni yani canlanır dedim başını alır alıp başa taç ederdi e bu ruh gibi adam …” dediği, İlker GÜVEN’in “HAYIR, BANA TELEFON DİNLENİYOR TELEFONLARIMIZ” dediği, Cansu SARAK’ın “YA ANLADIM BANANE CANIM DİĞER TELEFONDA MI DİNLENİYOR” dediği,
 
 
*Tape Kayıt No:6587 de kayıtlı 25.02.2008 saat:18:50 de Kemal AYDIN’ın Serkan isimli şahısla yaptığı görüşmede özetle; Kemal AYDIN’ ın “ben yakında bi Antalyaya gelecem geldiğimde ararım seni” dediği, Serkan’ ın “Tamam Kemal abi hiç gittinmi GENELKURMAYA FALAN GÖRÜŞTÜNMÜ” dediği Kemal AYDIN’ ın “SEN TELEFONLARDAN TELEFONLARDA HİÇBİŞEY KONUŞMUYORUZ” dediği anlaşılmıştır.
478

değişiklik