"Uzman Jandarma Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

85.99.146.28 (Katkılar | Tartışma | Engelle) tarafından yapılan değişiklik geri alınıyor.
(85.99.146.28 (Katkılar | Tartışma | Engelle) tarafından yapılan değişiklik geri alınıyor.)
{{Kanun künye
|başlık=Uzman Jandarma Kanunu
|önceki=[[Kanun|Kanunlar]]
|kanun_no=3466
|kabul_tarihi=28/05/1988
=== KAPSAM ===
 
'''Madde 2''' - Bu Kanun, Uzman Jandarmalarla, bunları istihdam edecek bütün jandarma birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.
'''Madde 2''' - amına koyam
Jandarmalarla, bunları istihdam edecek bütün jandarma birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.
 
=== TANIMLAR ===
'''Madde 3''' - Bu Kanunda yer alan deyimlerden;
 
:'''a)''' Uzman Jandarma Adayı : Uzman Jandarma yetiştirilmek üzere Uzman Jandarma Okuluna alınanları,
 
:'''b)''' Uzman Jandarma: Bu Kanuna göre Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitiren Uzman Jandarma çavuştan Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuşa kadar rütbeleri haiz asker kişileri,
 
ifade eder.
Uzman Jandarma kaynaklarını 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az lise veya dengi okul mezunu erkeklerden;
 
:'''a)''' Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan terhisi müteakip iki yıl içerisinde müracaat edenler,
 
:'''b)''' Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanlar, Teşkil eder.
 
=== YETİŞTİRME ===
'''Madde 5''' - Uzman Jandarma olacaklarda aranacak şartlar ile Uzman Jandarma Okulunda öğrenim ve eğitim gören adaylara uygulanacak genel esaslar aşağıda gösterilmiştir.
 
:'''a)''' Uzman Jandarma olabilmek için 6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi başarıyla bitirmek şarttır.
 
:'''b)''' Uzman Jandarma adaylarının ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.
 
:'''c)''' Uzman Jandarma öğrenimi esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilen adaylarla, haklarında mahkemelerce veya sağlık kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenlerin ilişiği kesilir.
 
:'''d)''' (Değişik bent: 01/07/1992 - 3829/2 md.) Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesilenlere Devletçe yapılan masraf, faiziyle birlikte ödettirilir.
 
İlişikleri kesilenler subay, astsubay, Uzman Jandarma ve uzman erbaş olarak Silahlı Kuvvetlere alınamazlar.
'''Madde 8''' - Uzman Jandarmalar :
 
:'''a)''' Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde erbaşlar için belirtilen görevlerle istihdam edildikleri kadroların açıklamalarında belirtilen görevleri,
 
:'''b)''' Zabıta memuru olarak, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
 
Kanununun verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar.
'''Madde 10''' - Uzman Jandarma rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.
 
:'''a)''' Uzman Jandarma Çavuş,
 
:'''b)''' Uzman Jandarma Birinci Kademeli Çavuş,
 
:'''c)''' Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş,
 
:'''d)''' Uzman Jandarma Üçüncü Kademeli Çavuş,
 
:'''e)''' Uzman Jandarma Dördüncü Kademeli Çavuş,
 
:'''f)''' Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş,
 
:'''g)''' Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş,
 
:'''h)''' Uzman Jandarma Yedinci Kademeli Çavuş,
 
:'''ı)''' Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş,
 
=== BEKLEME SÜRELERİ ===
'''Madde 14''' - Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.
 
:'''a)''' Rütbelerde kıdemler, Jandarma Genel Komutanlığının onay metninde yazılı tarihten başlar.
 
:'''b)''' Aynı günde Uzman Jandarma Çavuşluğa nasbedilenler arasında kıdem sırası; okulda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.
 
:'''c)''' Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası; her rütbeye yükselirken almış oldukları yeterlik derecelerine göre yapılır.
 
=== AYIRMA ===
'''Madde 16''' - Uzman jandarmaların aşağıda yazılı herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde Jandarma Genel Komutanının onayı ile ilişkileri kesilir.
 
:'''a)''' Stajyer olarak görevbaşı eğitimine tabi tutulanlardan başarısız olanlar,
 
:'''b)''' Mahkeme kararları ile rütbesi geri alınanlar,
 
:'''c)''' (Değişik bent: 15/08/1991 - KHK - 446/2 md.; Aynen kabul: 26/02/1992 - 3777/2 md.) Askeri Ceza Kanununun üçüncü Bap Beşinci Faslında yeralan askeri itaat ve inkiyadı bozan suçlardan herhangi birinden (6) aydan fazla şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
 
:'''d)''' Mülki, adli ve askeri görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan (6) aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler,
 
:'''e)''' Hapis cezası ile birlikte (6) aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına hüküm giyenler.
 
:'''f)''' (Ek bend: 12/06/2003 - 4892 S.K./5. md.) Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen az vahim hali hariç, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giyenler.
 
(Ek fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./5. md.) 15 inci maddeye göre meslekten çıkarılan veya bu madde gereğince ilişikleri kesilen uzman jandarmalar yedekte, er kaynağına alınırlar.
Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir :
 
:'''a)''' Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
 
::'''1.''' Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,
 
::'''2.''' Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,
 
::'''3.''' 28 yaşından gün almamış olmak,
 
::'''4'''. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,
 
::'''5.''' Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,
 
::'''6.''' [[926 sayılı kanun|926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel KanunundaKanunun]]da ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,
 
::'''7.''' Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.
 
:'''b)''' Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
 
::'''1.''' Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak,
 
::'''2.''' Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde en az uzman jandarma birinci kademeli çavuş rütbesinde olmak,
 
::'''3.''' Uzman jandarma olarak üçüncü hizmet yılını tamamlamış, altıncı hizmet yılını bitirmemiş olmak,
 
::'''4.''' Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,
 
::'''5.''' Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,
 
::'''6.''' [[926 sayılı kanun|926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel KanunundaKanu]]nunda, [[4752 sayılı kanun|4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları KanunundaKanunund]]a ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler ile ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.
 
Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tabi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.
=== İZİN VE SAĞLIK İŞLEMLERİ ===
 
'''Madde 20''' - Uzman Jandarmalar ile bakmakla yükümlü oldukları kimseler sağlık işlemleri, izin ve sıhhi izin süreleri yönünden, [[211 sayılı kanun|211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu]] ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirlenen hükümlere tabidirler.
 
== DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER ==
 
Uzman Jandarmalara, Silahlı Kuvvetler Tazminatı, (...) aile yardım ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı Kanun, tayın bedeli 2155 sayılı Kanun, emniyet ve
asayiş hizmeti muhtelif ücret ödemesi [[2803 sayılı kanun|2803 sayılı Kanun]] esaslarına göre ödenir.
 
Durumları uyanlar, 2629 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanırlar.
'''Madde 26''' - Uzman Jandarmalar;
 
:'''a)''' [[5434 sayılı kanun|5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı KanunuKanu]]nu ile ilgilendirilirler ve bu Kanunun 32 nci madde (a) fıkrasında belirtilen fiili hizmet süresi zammından yararlanırlar.
 
:'''b)''' 3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesi olup bu Kanun hükümlerine bağlıdırlar.
 
:'''c)''' Emeklilik hakkını kazananlar emekliliklerini ancak Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak Jandarma Genel Komutanının hizmet gerekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edilebilir.
 
== BEŞİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ==
'''Madde 27''' - (Değişik madde: 08/03/1990 - 3616/2 md.)
 
Uzman Jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen kıyafeti giyerler. Uzman Jandarma adaylarının giyim, kuşam ve istihkakları askeri öğrenciler gibi düzenlenir. Uzman Jandarmaların giyimi kuşamı ve istihkakları ise [[7471 sayılı kanun|747l sayılı Kanuna]] göre verilir.
 
=== ZATİ TABANCA ===
'''Madde 37''' - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Geçici Madde 1 - [[635 sayılı kanun|635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu]] hükümlerine göre istihdam edilenler ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olan uzman jandarmalar bu Kanun hükümlerine tabi olurlar.
 
Geçici Madde 2 - (Ek madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./16. md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman jandarma çavuş olarak en az bir yıl hizmet etmiş olan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan uzman jandarmalardan; Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
 
:'''1.''' Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az lise veya dengi okulları bitirmek,
 
:'''2.''' Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,
 
:'''3.''' Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,
 
:'''4.''' En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,
 
:'''5.''' Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,
 
:'''6.''' 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,
 
:'''7.''' Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.
 
Geçici Madde 3 - (Ek madde: 12/06/2003 - 4892 S.K./9. md.)
 
 
== Uzman Jandarma kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun ==
= KANUN ADINA GÖRE SIRALI LİSTE AYRICA UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN =
 
{{Kanun no : 4892 künye
|başlık=Uzman Jandarma kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun
 
|önceki=[[Kanun|Kanunlar]]
Kabul Tarihi : 12/06/2003
|kanun_no=4892
 
Resmi Gazete Tarihi: 18|kabul_tarihi=12/06/2003
|rg_tarihi=18/06/2003
 
|rg_no=25142
Resmi Gazete Sayısı: 25142
}}
 
'''Madde 1''' - 28/05/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan "ortaokul" ibaresi "lise" olarak değiştirilmiştir.
'''Madde 2''' - 3466 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
''':Madde 6''' - Uzman jandarma adayları ve uzman jandarmalar, ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar ile ihtisas eğitimine tabi tutulabilir. Uzman jandarmalar, eğitim aldıkları ihtisas kollarında istihdam edilebilir. Tabi tutulacakları kurslar ile ihtisas eğitimlerinin süre ve şekli yönetmelikle düzenlenir.
 
'''Madde 3''' - 3466 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'''Madde 4''' - 3466 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
''':Madde 9''' - Uzman jandarmalar, çavuş rütbesi taşıyan asker kişi sayılırlar. Bunlar muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında uzman erbaş, erbaş ve erlerin üstü olup, disiplin ve cezai müeyyideler ile yargılama usulü bakımından erbaşlarla aynı hükümlere tabi tutulurlar. Askeri öğrencilerle astlık ve üstlük münasebetleri yoktur.
 
Uzman jandarmalar, terhis kaydı, yedeklik yoklaması, hizmete celp, eğitim ve tatbikat gibi yedeklik dönemine ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 1111 sayılı Askerlik Kanununun ilgili hükümlerine tabidirler.
'''Madde 5''' - 3466 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (f) bendi ile aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
::f) Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen az vahim hali hariç, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giyenler.
 
15 inci maddeye göre meslekten çıkarılan veya bu madde gereğince ilişikleri kesilen uzman jandarmalar yedekte, er kaynağına alınırlar.
 
'''Madde 10''' - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
'''
Madde 11''' - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
'''Madde 11''' - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KANUN ADINA GÖRE SIRALI LİSTE
 
 
[[Kategori:Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yasaları]]
6.938

değişiklik