"Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzenleme
k (Yeni sayfa: TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 677 Kabul Tarihi : 3...)
 
(düzenleme)
{{Kanun künye
TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN (1)
|başlık=[[Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun]]
 
|kanun_no=677
|önceki=[[Kanun|Kanunlar]]
 
|kabul_tarihi=30/11/1925
Kanun Numarası : 677
|sonraki=
 
|rg_tarihi= 13/12/1925
Kabul Tarihi : 30/11/1925
Yayımlandığı Düstur : |rg_no=243<br>Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 113
 
}}
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/12/1925 Sayı : 243
'''Madde 1''' – Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhının tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilümum tekkeler ve zaviyeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere kamilen seddedilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir.
 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 113
 
 
Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhının tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilümum tekkeler ve zaviyeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere kamilen seddedilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir.
 
Alelümum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar veya bunlara mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile cezalandırılır.
 
(Ek: 10/6/1949 - 5438/1 md.) Şeyhlik, Babalık ve Halifelik gibi mensupları arasında baş mevkiinde bulunanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasından başka bir yıldan aşağı olmamak üzere sürgün cezası ile cezalandırılırlar<ref>13/7/1965 (1).tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesiyle sürgün cezası kaldırılmıştır</ref>
 
(Ek: 1/3/1950 - 5566/1 md.; Değişik: 7/2/1990 - 3612/5 md.) Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kültür Bakanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir.
 
'''Madde 2''' – İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
 
'''Madde 3''' – İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
 
 
----
 
<references/>
 
 
——————————
 
== 677 Sayılı kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın yürülüğe giriş tarihini gösterir liste ==
(1) 13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesiyle sürgün cezası kaldırılmıştır.
 
 
677 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 
{| border=1 style="margin-left:2em; border-collapse:collapse; border:1px solid #b0b0b0; line-height:1" cellpadding=5
 
|- align=center style="background:#e0e0e0"
|Kanun no||Yürülüğe giriş tarihi
|-
|[[3612 sayılı kanun|3612]]|| 16/2/1990
|-
| [[5438 sayılı kanun|5438]]||16/6/1949
|-
|[[5566 sayılı kanun|5566]]|| 4/3/1950
|}
 
 
Kanun Yürürlüğe
 
No. Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler giriş tarihi
 
______________________________________________________________
 
3612 — 16/2/1990
 
5438 — 16/6/1949
 
5566 — 4/3/1950
 
[[Kategori:Türk devrim yasaları]]
6.938

değişiklik