"Uzman Jandarma Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
minik düzen.
k (minik düzen.)
www.uzmanjandarma.net
= UZMAN JANDARMA KANUNU =
 
=== AMAÇ ===
 
'''Madde 1''' - Bu Kanunun amacı, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kadro görev yerlerinde devamlı personel istihdam ederek hizmetteki verimi artırmak maksadıyla; Uzman Jandarma temini, bunların hizmet şartları, görev ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
 
=== KAPSAM ===
 
'''Madde 2''' - Bu Kanun, Uzman Jandarmalarla, bunları istihdam edecek bütün jandarma birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.
 
=== TANIMLAR ===
 
'''Madde 3''' - Bu Kanunda yer alan deyimlerden;
 
a) Uzman Jandarma Adayı : Uzman Jandarma yetiştirilmek üzere Uzman Jandarma Okuluna alınanları,
=== KAYNAK ===
 
'''Madde 4''' - (Değişik madde: 01/07/1992 - 3829/1 md.)
 
Uzman Jandarma kaynaklarını 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az lise veya dengi okul mezunu erkeklerden;
=== YETİŞTİRME ===
 
'''Madde 5''' - Uzman Jandarma olacaklarda aranacak şartlar ile Uzman Jandarma Okulunda öğrenim ve eğitim gören adaylara uygulanacak genel esaslar aşağıda gösterilmiştir.
 
a) Uzman Jandarma olabilmek için 6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi başarıyla bitirmek şarttır.
=== MESLEK İÇİ EĞİTİM VE İHTİSAS KOLLARI ===
 
'''Madde 6''' - (Değişik madde: 12/06/2003 - 4892 S.K./2. md.)
 
Uzman jandarma adayları ve uzman jandarmalar, ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar ile ihtisas eğitimine tabi tutulabilir. Uzman jandarmalar, eğitim aldıkları ihtisas kollarında istihdam edilebilir. Tabi tutulacakları kurslar ile ihtisas eğitimlerinin süre ve şekli yönetmelikle düzenlenir.
=== MECBURİ HİZMET VE YEDEKLİK ===
 
'''Madde 7''' - (Değişik fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./3. md.) Uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren on yıl olup, yaş hadleri 56'dır. Bunun beş yıl fazlası ise askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman jandarmalar en genç olanlarından başlanmak üzere hizmete çağrılabilirler.
 
(Ek fıkra: 01/07/1992 - 3829/3 md.) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesindeki, subay ve astsubayların istifa etmiş sayılacağı haller ile bu hususa ilişkin tazminat hükümleri, Uzman Jandarmalar hakkında da uygulanır.
=== GÖREV VE YETKİ ===
 
'''Madde 8''' - Uzman Jandarmalar :
 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde erbaşlar için belirtilen görevlerle istihdam edildikleri kadroların açıklamalarında belirtilen görevleri,
=== SORUMLULUK ===
 
'''Madde 9''' - (Değişik madde: 12/06/2003 - 4892 S.K./4. md.)
 
Uzman jandarmalar, çavuş rütbesi taşıyan asker kişi sayılırlar. Bunlar muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında uzman erbaş, erbaş ve erlerin üstü olup, disiplin ve cezai
=== RÜTBELER ===
 
'''Madde 10''' - Uzman Jandarma rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.
 
a) Uzman Jandarma Çavuş,
=== BEKLEME SÜRELERİ ===
 
'''Madde 11''' - Her rütbede normal bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi ise sıhhi izin süreleri hariç 4 yıl olup, terfiler her yıl 30 Ağustos tarihinde yapılır.
 
=== NASIP, TERFİ ===
 
'''Madde 12''' - Uzman Jandarma Çavuşluğa nasıp ve terfiler; Jandarma Genel Komutanının onayı ile yapılır.
 
Uzman Jandarma Okulundaki en az 6 aylık mesleki eğitim ve öğrenimini başarıyla bitirenler uzman Jandarma Çavuş nasbedilirler. Nasıpları okulu bitirdikleri takvim yılının 30 Ağustos’una götürülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları ödenmez. Uzman Jandarma Çavuş nasbedilenler stajyer olarak 6 ay süre ile görevbaşı eğitimine tabi tutulurlar.
=== SİCİL İŞLEMLERİ ===
 
'''Madde 13''' - Uzman Jandarmalar hakkında her yıl yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde askeri ve mülki olmak üzere iki çeşit sicil belgesi düzenlenir.
 
Askeri ve mülki sicil belgelerinin yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve yukarısı olan uzman jandarmalara kademe ilerlemesi yaptırılır. Kademe ilerlemesi şartları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre yapılır. Mülki görevi bulunmayan Jandarma birliklerinde görev yapanlar için sadece askeri sicil belgesi düzenlenir.
=== KIDEM VE KIDEM SIRASI ===
 
'''Madde 14''' - Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.
 
a) Rütbelerde kıdemler, Jandarma Genel Komutanlığının onay metninde yazılı tarihten başlar.
=== AYIRMA ===
 
'''Madde 15''' - Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle “Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir” şeklinde sicil düzenlenen Uzman Jandarmalar meslekten hemen çıkarılırlar ve haklarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
 
=== İLİŞİK KESME ===
 
'''Madde 16''' - Uzman jandarmaların aşağıda yazılı herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde Jandarma Genel Komutanının onayı ile ilişkileri kesilir.
 
a) Stajyer olarak görevbaşı eğitimine tabi tutulanlardan başarısız olanlar,
AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN VEYA FİRAR VE İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN, CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLAN UZMAN JANDARMALAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
 
'''Madde 17''' - Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan uzman jandarmalar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
 
(Ek fıkra: 01/07/1992 - 3829/5 md.) Kazai ve idari kararlar neticesinde nasıp düzeltmesi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 36 ncı maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri hükümlerine göre yapılır.
=== ASTSUBAYLIĞA GEÇİRİLME ===
 
'''Madde 18''' - (Değişik madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./15. md.)
 
Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir :
=== ATAMALAR ===
 
'''Madde 19''' - Atamalar Jandarma Genel Komutanlığının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yapılır. İllerde görev yapmak üzere atanacaklar iller emrine, diğerleri doğrudan görev yapacakları birlikleri emrine atanır.
İller emrine atananların görev yerleri İl Jandarma Alay komutanının teklifi, valinin onayı ile belirlenir, diğer birliklere atananların görev yerleri ise ilgili komutanlarınca belirlenir.
 
=== İZİN VE SAĞLIK İŞLEMLERİ ===
 
'''Madde 20''' - Uzman Jandarmalar ile bakmakla yükümlü oldukları kimseler sağlık işlemleri, izin ve sıhhi izin süreleri yönünden, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirlenen hükümlere tabidirler.
 
== DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER ==
=== AYLIKLAR ===
 
'''Madde 21''' - Uzman Jandarmalara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Uzman Jandarmalar için belirlenen gösterge tablosuna göre aylık verilir.
 
Ayrıca, Uzman Jandarmalara dereceleri itibariyle Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır.
=== İLK ATANMADA AYLIĞA HAK KAZANMA ===
 
'''Madde 22''' - İlk defe göreve atanan Uzman Jandarmalar, Uzman Jandarma Çavuşluğa nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar.
 
(Ek fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./8. md.) Ancak, uzman jandarma okullarından mezun olanlardan yeni görev yerlerine ataması yapılan uzman jandarmaların, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları peşin ödenir.
=== ADAYLARIN HARÇLIĞI ===
 
'''Madde 23''' - Uzman Jandarma adaylarına okuldaki eğitim ve öğrenim süresince, uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarında harçlık ödenir.
 
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de haczedilemez.
=== YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLER ===
 
'''Madde 24''' - Uzman Jandarma Çavuşlarından, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri yürürlükteki özel kanun hükümlerine göre ödenir.
 
=== MAL BİLDİRİMİ ===
 
'''Madde 25''' - Uzman Jandarmalar kendileri ile eşlerine ve velayet altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanundaki hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar,
 
=== EMEKLİLİK VE ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU İLE İLİŞKİLER ===
 
'''Madde 26''' - Uzman Jandarmalar;
 
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilirler ve bu Kanunun 32 nci madde (a) fıkrasında belirtilen fiili hizmet süresi zammından yararlanırlar.
=== KIYAFET ===
 
'''Madde 27''' - (Değişik madde: 08/03/1990 - 3616/2 md.)
 
Uzman Jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen kıyafeti giyerler. Uzman Jandarma adaylarının giyim, kuşam ve istihkakları askeri öğrenciler gibi düzenlenir. Uzman Jandarmaların giyimi kuşamı ve istihkakları ise 747l sayılı Kanuna göre verilir.
=== ZATİ TABANCA ===
 
'''Madde 28''' - (Değişik madde: 01/07/1992 - 3829 / 6 md.)
 
Uzman Jandarmalar, Uzman Jandarma çavuş rütbesine nasbedildikten sonra görev başı eğitimini müteakip, bedeli karşılığında zati tabanca edinebilir ve zati tabancalarını sivil ve resmi elbise ile görevli olmadıkları zamanlarda da taşıyabilirler. Emeklilik durumunda, emekli subay ve astsubaylara uygulanan statüde zati tabanca taşıma ruhsatı verilir.
=== KONUTTAN FAYDALANMA ===
 
'''Madde 29''' - Uzman Jandarmalar mevcut hükümlere göre Kamu Konutlarından istifade ederler.
 
=== SOSYAL TESİSLERDEN FAYDALANMA ===
 
'''Madde 30''' - Uzman Jandarmalar, Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği esaslara göre sosyal tesislerden faydalanırlar.
 
=== ÖDÜLLER ===
 
'''Madde 31''' - Uzman Jandarmaların ödüllendirilmeleri 926 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.
 
=== YÖNETMELİKLER ===
 
'''Madde 32''' - Uzman Jandarmalarda aranacak nitelikler, duyuru, müracaat şekil ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sınav, öğrenim ve eğitim süresi ile tabi olacakları hususlar Uzman Jandarma Okulu Yönetmeliğinde; bunlara verilecek sicilin şekil ve usulleri, meslek içi eğitim, ihtisas kolları, kıta, karargah, kurum ve idari işlerde görevlendirilmeleri, ayırma, astsubaylığa geçirilme şekli, atamalar ve ilgili diğer hususlar Uzman Jandarma Atama Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.
 
=== GÖSTERGE TABLOSU ===
 
'''Madde 33''' - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 137. maddesinin ekindeki 9 sayılı cetvelin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
=== ÖZEL YETKİ ===
 
'''Madde 34''' - 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara tanınmış olan genel ve özel kolluk kuvvetleri ile ilgili yetkiler uzman jandarmalar hakkında da uygulanır.
 
=== YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER ===
 
'''Madde 35''' - Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 24/06/1965 tarih ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
 
=== YÜRÜRLÜK ===
 
'''Madde 36''' - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
=== YÜRÜTME ===
 
'''Madde 37''' - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Geçici Madde 1 - 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenler ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olan uzman jandarmalar bu Kanun hükümlerine tabi olurlar.
1.737

değişiklik