"Uzman Jandarma Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
= UZMAN JANDARMA KANUNU =
 
Kanun no : 3466
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19832
 
== BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER ==
 
=== AMAÇ ===
 
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kadro görev yerlerinde devamlı personel istihdam ederek hizmetteki verimi artırmak maksadıyla; Uzman Jandarma temini, bunların hizmet şartları, görev ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
 
=== KAPSAM
 
Madde 2 - Bu Kanun, Uzman Jandarmalarla, bunları istihdam edecek bütün jandarma birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.
 
=== TANIMLAR ===
 
Madde 3 - Bu Kanunda yer alan deyimlerden;
ifade eder.
 
== İKİNCİ BÖLÜM: HİZMETE ALINMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR ==
 
=== KAYNAK ===
 
Madde 4 - (Değişik madde: 01/07/1992 - 3829/1 md.)
b) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanlar, Teşkil eder.
 
=== YETİŞTİRME ===
 
YETİŞTİRME
 
Madde 5 - Uzman Jandarma olacaklarda aranacak şartlar ile Uzman Jandarma Okulunda öğrenim ve eğitim gören adaylara uygulanacak genel esaslar aşağıda gösterilmiştir.
(Değişik fıkra: 01/07/1992 - 3829/2 md.) Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanların, sağlık kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç olmak üzere, okulda geçen süreleri hizmetlerinden sayılmaz.
 
=== MESLEK İÇİ EĞİTİM VE İHTİSAS KOLLARI ===
 
Madde 6 - (Değişik madde: 12/06/2003 - 4892 S.K./2. md.)
 
Uzman jandarma adayları ve uzman jandarmalar, ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar ile ihtisas eğitimine tabi tutulabilir. Uzman jandarmalar, eğitim aldıkları ihtisas kollarında istihdam edilebilir. Tabi tutulacakları kurslar ile ihtisas eğitimlerinin süre ve şekli yönetmelikle düzenlenir.
kurslar ile ihtisas eğitimlerinin süre ve şekli yönetmelikle düzenlenir.
 
 
MECBURİ HİZMET VE YEDEKLİK
 
=== MECBURİ HİZMET VE YEDEKLİK ===
Madde 7 - (Değişik fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./3. md.) Uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren on yıl olup, yaş hadleri 56'dır. Bunun beş yıl fazlası ise
askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman jandarmalar en genç olanlarından başlanmak üzere hizmete çağrılabilirler.
 
Madde 7 - (Değişik fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./3. md.) Uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren on yıl olup, yaş hadleri 56'dır. Bunun beş yıl fazlası ise askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman jandarmalar en genç olanlarından başlanmak üzere hizmete çağrılabilirler.
(Ek fıkra: 01/07/1992 - 3829/3 md.) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesindeki, subay ve astsubayların istifa etmiş sayılacağı haller ile bu hususa ilişkin tazminat hükümleri, Uzman
Jandarmalar hakkında da uygulanır.
 
(Ek fıkra: 01/07/1992 - 3829/3 md.) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesindeki, subay ve astsubayların istifa etmiş sayılacağı haller ile bu hususa ilişkin tazminat hükümleri, Uzman Jandarmalar hakkında da uygulanır.
 
=== GÖREV VE YETKİ ===
 
Madde 8 - Uzman Jandarmalar :
Kanununun verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar.
 
=== SORUMLULUK ===
 
Madde 9 - (Değişik madde: 12/06/2003 - 4892 S.K./4. md.)
Uzman jandarmalar, mülki görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabidirler.
 
== ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖZLÜK İŞLEMLERİ ==
 
=== RÜTBELER ===
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖZLÜK İŞLEMLERİ
 
RÜTBELER
 
Madde 10 - Uzman Jandarma rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.
ı) Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş,
 
=== BEKLEME SÜRELERİ ===
 
Madde 11 - Her rütbede normal bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi ise sıhhi izin süreleri hariç 4 yıl olup, terfiler her yıl 30 Ağustos tarihinde yapılır.
 
=== NASIP, TERFİ ===
 
Madde 12 - Uzman Jandarma Çavuşluğa nasıp ve terfiler; Jandarma Genel Komutanının onayı ile yapılır.
(Ek fıkra: 15/08/1991 - KHK - 446/1 md.; Aynen kabul: 26/02/1992 - 3777/1 md.) Uzman Jandarma Çavuşları ile Emeklilerinin askerlik hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkları ve diğer özlük hakları ödenmez.
 
=== SİCİL İŞLEMLERİ ===
 
Madde 13 - Uzman Jandarmalar hakkında her yıl yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde askeri ve mülki olmak üzere iki çeşit sicil belgesi düzenlenir.
En fazla bekleme süresi sonunda terfi edemeyenler ile bir rütbede en fazla iki defa kademe ilerlemesi yapamayan Uzman Jandarmaların yetersizlikten ilişkileri kesilir.
 
=== KIDEM VE KIDEM SIRASI ===
 
Madde 14 - Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.
c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası; her rütbeye yükselirken almış oldukları yeterlik derecelerine göre yapılır.
 
=== AYIRMA ===
 
Madde 15 - Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle “Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir” şeklinde sicil düzenlenen Uzman Jandarmalar meslekten hemen çıkarılırlar ve haklarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
 
=== İLİŞİK KESME ===
 
Madde 16 - Uzman jandarmaların aşağıda yazılı herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde Jandarma Genel Komutanının onayı ile ilişkileri kesilir.
(Ek fıkra: 01/07/1992 - 3829/5 md.) Kazai ve idari kararlar neticesinde nasıp düzeltmesi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 36 ncı maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri hükümlerine göre yapılır.
 
=== ASTSUBAYLIĞA GEÇİRİLME ===
 
Madde 18 - (Değişik madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./15. md.)
Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir :
 
a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
 
1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,
5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,
 
6. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,
mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,
 
7. Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.
 
b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
çavuşluğa nasbedilirler.
 
1. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak,
5. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,
 
6. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler ile ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.
ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.
 
Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tabi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.
Uzman jandarmalardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tabi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman jandarma statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.
tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.
Uzman jandarmalardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tabi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman
jandarma statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte
düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.
 
Bu madde hükümlerine göre uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenler 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabi olurlar. Bunların uzman jandarmalıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.
astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.
 
Uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri, astsubay meslek yüksek okulunda geçen süreleri hariç tutulmak üzere, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren onbeş yıldır.
yıldır.
 
Astsubay meslek yüksekokullarından başarısızlık nedeniyle veya kendi isteği ile ayrılan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların rütbe bekleme süreleri, okulda geçen süre kadar uzatılır, okulda geçen süreler mecburi hizmetlerinden sayılmaz.
geçen süreler mecburi hizmetlerinden sayılmaz.
 
Tabi tutulacakları temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayamayan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların bulundukları rütbede bekleme süreleri, bir yıl uzatılır.
 
=== ATAMALAR ===
 
ATAMALAR
 
Madde 19 - Atamalar Jandarma Genel Komutanlığının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yapılır. İllerde görev yapmak üzere atanacaklar iller emrine, diğerleri doğrudan görev yapacakları birlikleri emrine atanır.
İller emrine atananların görev yerleri İl Jandarma Alay komutanının teklifi, valinin onayı ile belirlenir, diğer birliklere atananların görev yerleri ise ilgili komutanlarınca belirlenir.
 
(Değişik fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./6. md.) Uzman jandarma okulunu başarı ile bitirenler altı ay süre ile stajyer olarak görev başı eğitimine tabi tutulmak üzere kura ile atanırlar. Stajyer olarak görev başı eğitiminde geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Sağlık durumu, idari, asayiş ve diğer zaruri sebepler dışında atandıkları görev yerlerinde asgari iki yıl kalmayanlar yeniden atamaya tabi tutulmazlar. İl içindeki yer değiştirme işlemleri bu kayda tabi değildir.
eğitiminde geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Sağlık durumu, idari, asayiş ve diğer zaruri sebepler dışında atandıkları görev yerlerinde asgari iki yıl kalmayanlar yeniden atamaya tabi
tutulmazlar. İl
içindeki yer değiştirme işlemleri bu kayda tabi değildir.
 
Atamayla ilgili diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.
 
=== İZİN VE SAĞLIK İŞLEMLERİ ===
 
İZİN VE SAĞLIK İŞLEMLERİ
 
Madde 20 - Uzman Jandarmalar ile bakmakla yükümlü oldukları kimseler sağlık işlemleri, izin ve sıhhi izin süreleri yönünden, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirlenen hükümlere tabidirler.
 
== DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER ==
 
=== AYLIKLAR ===
 
Madde 21 - Uzman Jandarmalara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Uzman Jandarmalar için belirlenen gösterge tablosuna göre aylık verilir.
(Ek fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./7. md.) Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış uzman jandarmalara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir.
 
=== İLK ATANMADA AYLIĞA HAK KAZANMA ===
 
İLK ATANMADA AYLIĞA HAK KAZANMA
 
Madde 22 - İlk defe göreve atanan Uzman Jandarmalar, Uzman Jandarma Çavuşluğa nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar.
(Ek fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./8. md.) Ancak, uzman jandarma okullarından mezun olanlardan yeni görev yerlerine ataması yapılan uzman jandarmaların, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları peşin ödenir.
 
=== ADAYLARIN HARÇLIĞI ===
 
Madde 23 - Uzman Jandarma adaylarına okuldaki eğitim ve öğrenim süresince, uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarında harçlık ödenir.
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de haczedilemez.
 
=== YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLER ===
 
Madde 24 - Uzman Jandarma Çavuşlarından, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri yürürlükteki özel kanun hükümlerine göre ödenir.
 
=== MAL BİLDİRİMİ ===
 
Madde 25 - Uzman Jandarmalar kendileri ile eşlerine ve velayet altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanundaki hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar,
 
=== EMEKLİLİK VE ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU İLE İLİŞKİLER ===
 
Madde 26 - Uzman Jandarmalar;
c) Emeklilik hakkını kazananlar emekliliklerini ancak Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak Jandarma Genel Komutanının hizmet gerekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edilebilir.
 
== BEŞİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ==
 
=== KIYAFET ===
 
Madde 27 - (Değişik madde: 08/03/1990 - 3616/2 md.)
Uzman Jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen kıyafeti giyerler. Uzman Jandarma adaylarının giyim, kuşam ve istihkakları askeri öğrenciler gibi düzenlenir. Uzman Jandarmaların giyimi kuşamı ve istihkakları ise 747l sayılı Kanuna göre verilir.
 
=== ZATİ TABANCA ===
 
Madde 28 - (Değişik madde: 01/07/1992 - 3829 / 6 md.)
Uzman Jandarmalar, Uzman Jandarma çavuş rütbesine nasbedildikten sonra görev başı eğitimini müteakip, bedeli karşılığında zati tabanca edinebilir ve zati tabancalarını sivil ve resmi elbise ile görevli olmadıkları zamanlarda da taşıyabilirler. Emeklilik durumunda, emekli subay ve astsubaylara uygulanan statüde zati tabanca taşıma ruhsatı verilir.
 
=== KONUTTAN FAYDALANMA ===
 
Madde 29 - Uzman Jandarmalar mevcut hükümlere göre Kamu Konutlarından istifade ederler.
 
=== SOSYAL TESİSLERDEN FAYDALANMA ===
 
Madde 30 - Uzman Jandarmalar, Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği esaslara göre sosyal tesislerden faydalanırlar.
 
=== ÖDÜLLER ===
 
Madde 31 - Uzman Jandarmaların ödüllendirilmeleri 926 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.
 
=== YÖNETMELİKLER ===
 
Madde 32 - Uzman Jandarmalarda aranacak nitelikler, duyuru, müracaat şekil ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sınav, öğrenim ve eğitim süresi ile tabi olacakları hususlar Uzman Jandarma Okulu Yönetmeliğinde; bunlara verilecek sicilin şekil ve usulleri, meslek içi eğitim, ihtisas kolları, kıta, karargah, kurum ve idari işlerde görevlendirilmeleri, ayırma, astsubaylığa geçirilme şekli, atamalar ve ilgili diğer hususlar Uzman Jandarma Atama Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.
 
=== GÖSTERGE TABLOSU ===
 
Madde 33 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 137. maddesinin ekindeki 9 sayılı cetvelin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
=== ÖZEL YETKİ ===
 
Madde 34 - 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara tanınmış olan genel ve özel kolluk kuvvetleri ile ilgili yetkiler uzman jandarmalar hakkında da uygulanır.
 
=== YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER ===
 
Madde 35 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 24/06/1965 tarih ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
 
=== YÜRÜRLÜK ===
 
Madde 36 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
=== YÜRÜTME ===
 
Madde 37 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
19 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin uygulanmasına başlandığı tarihten önce ve dört yıllık kademeli uygulamaya ilişkin geçiş döneminde II nci coğrafi bölgede iki yıldan fazla hizmet yapanların, bu fazla hizmetleri garnizon dereceleri dikkate alınarak bir sonraki II nci coğrafi bölge hizmetlerinden sayılır.
 
=== KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER ===
 
1 28/05/2003 TARİH VE 4861 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:
Geçici Madde 1 - 11/04/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre kurulacak astsubay meslek yüksek okullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak astsubaylar, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre temin edilebilir.
 
 
= KANUN ADINA GÖRE SIRALI LİSTE AYRICA UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN =
KANUN ADINA GÖRE SIRALI LİSTE
 
AYRICA
 
 
UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
Kanun no : 4892
 
 
Kabul Tarihi : 12/06/2003
Resmi Gazete Sayısı: 25142
 
'''Madde 1''' - 28/05/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan "ortaokul" ibaresi "lise" olarak değiştirilmiştir.
 
'''Madde 2''' - 3466 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
'''Madde 6''' - Uzman jandarma adayları ve uzman jandarmalar, ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar ile ihtisas eğitimine tabi tutulabilir. Uzman jandarmalar, eğitim aldıkları ihtisas kollarında istihdam edilebilir. Tabi tutulacakları kurslar ile ihtisas eğitimlerinin süre ve şekli yönetmelikle düzenlenir.
 
'''Madde 3''' - 3466 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
=== Mecburi Hizmet ve Yedeklik ===
 
Uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren on yıl olup, yaş hadleri 56’dır. Bunun beş yıl fazlası ise askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman jandarmalar en genç olanlarından başlanmak üzere hizmete çağrılabilirler.
 
'''Madde 4''' - 3466 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
'''Madde 9''' - Uzman jandarmalar, çavuş rütbesi taşıyan asker kişi sayılırlar. Bunlar muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında uzman erbaş, erbaş ve erlerin üstü olup, disiplin ve cezai müeyyideler ile yargılama usulü bakımından erbaşlarla aynı hükümlere tabi tutulurlar. Askeri öğrencilerle astlık ve üstlük münasebetleri yoktur.
 
Uzman jandarmalar, terhis kaydı, yedeklik yoklaması, hizmete celp, eğitim ve tatbikat gibi yedeklik dönemine ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 1111 sayılı Askerlik Kanununun ilgili hükümlerine tabidirler.
Uzman jandarmalar, mülki görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabidirler.
 
'''Madde 5''' - 3466 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (f) bendi ile aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
f) Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen az vahim hali hariç, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giyenler.
15 inci maddeye göre meslekten çıkarılan veya bu madde gereğince ilişikleri kesilen uzman jandarmalar yedekte, er kaynağına alınırlar.
 
'''Madde 6''' - 3466 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Uzman jandarma okulunu başarı ile bitirenler altı ay süre ile stajyer olarak görev başı eğitimine tabi tutulmak üzere kura ile atanırlar. Stajyer olarak görev başı eğitiminde geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Sağlık durumu, idari, asayiş ve diğer zaruri sebepler dışında atandıkları görev yerlerinde asgari iki yıl kalmayanlar yeniden atamaya tabi tutulmazlar. İl içindeki yer değiştirme işlemleri bu kayda tabi değildir.
 
'''Madde 7''' - 3466 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış uzman jandarmalara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir.
 
'''Madde 8''' - 3466 sayılı Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
Ancak, uzman jandarma okullarından mezun olanlardan yeni görev yerlerine ataması yapılan uzman jandarmaların, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları peşin ödenir.
 
'''Madde 9''' - 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
 
'''Geçici Madde 3''' - 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin uygulanmasına, personel muvazenesinin sağlanması amacıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk atama yılından başlamak üzere kademeli olarak dört yıl içinde geçilir.
 
'''Geçici Madde 4''' - 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin uygulanmasına başlandığı tarihten önce ve dört yıllık kademeli uygulamaya ilişkin geçiş döneminde II nci coğrafi bölgede iki yıldan fazla hizmet yapanların, bu fazla hizmetleri garnizon dereceleri dikkate alınarak bir sonraki II nci coğrafi bölge hizmetlerinden sayılır.
 
'''Madde 10''' - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
'''
Madde 11''' - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KANUN ADINA GÖRE SIRALI LİSTE
 
18

değişiklik