Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM: Kuruluş HükümleriDüzenle

KuruluşDüzenle

Madde 1: Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ” adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı ÇYDD’dir.

Dernek, 04.09.1997 tarih ve 1997/9886 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır

Madde 2: Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Gerekli görülen hallerde yasanın aradığı usul ve esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açılabilir.

Derneğin AmacıDüzenle

Madde 3: Derneğin amacı, Atatürk ilke ve devrimleri (Kemalizm) ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılmasıdır.

Çalışma İlkeleriDüzenle

Madde 4:

4.1. Evrensel hukuk ilkeleri, Anayasa ve yasalar doğrultusunda evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi

4.2. Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması

4.3. Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi

4.4. Amaç doğrultusunda çocuklar ve gençlerin sosyal, kültürel ve bedensel gelişmelerini sağlamak, sağlık sorunlarının çözümüne destek olunması

4.5. Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla kız çocuklarının okullaştırılmasının artırılmasının sağlanması

4.6. Kadınların eğitimli ve meslek sahibi bireyler olmaları için çalışmalar yapılması

4.7. Çağdaşlaşma ve eğitimde reform çalışmalarına öncülük edilmesi.

Çalışma BiçimiDüzenle

Madde 5: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

5.1. Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkmak, onları tanıtmak ve bunların ışığında genç kuşakların bilimsel, çağdaş ve akılcı düşünce içinde yetişmelerini sağlamak;

5.2. Bu amaçla kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif alanlarda bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek;

5.3. Derneğin amacıyla ilgili yasaları geliştirmek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak;

5.4. Okul, kurs, yuva, yurt, pansiyon, konukevi, sağlık kurumları, dershane, eğitim ve kültürevi, kitaplık, kütüphane, çocuk ve gençlik kulüpleri ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar, sportif etkinlikler için yerleşik alanlar, kamplar, tesisler kurmak ve bunları işletmek, vakıflar kurmak, burs vermek;

5.5. Amacı doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınlar çıkarmak;

5.6. Üyeler arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı geliştirmek için lokal, huzurevi, dinlenme tesisi, ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek, bu amacı gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek;

5.7. Amacı doğrultusunda yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, anket ve benzeri araştırmaları yapmak ve yaptırmak;

5.8. Balo, kermes, sergi, tiyatro, konser, gezi, eşya piyangosu ve benzeri gelir sağlayıcı sosyal etkinliklerde bulunmak;

5.9. Doğal afetlerde ülke yararına çalışmalar yapmak.

5.10. İktisadi işletme kurmak;

5.11.Bütün bu amaçları gerçekleştirmek üzere il ve ilçelerde, belde ve köylerde şubeler ve temsilcilikler açmak, platformlar, çalışma kolları ve komisyonlar oluşturmak,

5.12.Yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açmak, platformlar oluşturmak, benzer amaçlı dernek ya da kuruluşlara katılmak, bu kuruluş ya da kişilerle işbirliği yapmak;

5.13. Derneğin amaç edindiği hizmetlerin tüm bireylerin yararına açık olarak gerçekleşmesini sağlamak. Bu alanlarla ilgili projeler üretmek.

Dernek AmblemiDüzenle

Madde 6: Derneğin ambleminin renkleri ve şekli aşağıda gösterilmiştir:

İKİNCİ BÖLÜM: Üyelik HükümleriDüzenle

Üyelik KoşullarıDüzenle

Madde 7:

7.1. Dernekler Kanununun ve Türk Medeni Kanunun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip her “gerçek” kişi Derneğe üye olabilir.

7.2. Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile üye alınabilirler.

7.3. Onursal üyeler için Türkiye’de oturma şartı aranmaz.

Üyelik TürleriDüzenle

Madde 8: Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

8.1. DERNEK ÜYESİ: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmak ve toplumun Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çağdaş, laik ve demokratik yapısını korumak ve geliştirmek için çalışmak,

8.2. ONURSAL ÜYE: Derneğe, Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, insanlığa, bilime ve topluma hizmet vermiş olan, Atatürk ilke ve devrimleri ile en genel anlamda insan haklarına, çağdaşlığa ve çevre bilincine gönül vermiş, toplumda sevgi ve saygı duyulan önder kişiler arasından, iki üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler.

8.3. Dernek hizmetleri, üyeler ile ve üye olmayan gönüllüler ile yürütülür.

Üyelik İşlemleriDüzenle

Madde 9: Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

9.1. Üyelik başvurusu, en az bir üyenin önerisiyle yapılır.

9.2. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Bildirimi’ni doldurup, şubeler kanalıyla Dernek Başkanlığına sunarlar. Şube yönetim kurulu başvurusunu uygun gördüğü üyelik önerilerine bir ay içinde dernek yönetim kuruluna gönderir. Üyelik, Dernek yönetim kurulunun onayı ve ödenmesi ile tamamlanır, bu ödeme yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz. Şube yönetim kurulu, üyelik başvurusunu ret ederse bu karar kesindir.

9.3. Dernek, Yönetim Kurulu Üyeleri ya da kuracağı bir komisyon aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra evrakın Derneğe geliş tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve sonucu başvuru sahibine iletilmek üzere yazı ile şubeye, Şube de üyeye derhal bildirir.

9.4. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır, yıllık üyelik ödentisi alınır.

9.5. Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

Üyeliğin Sona ErmesiDüzenle

Madde 10: Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma bildirimi ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma bildiriminin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

Üyelikten ÇıkarılmaDüzenle

Madde 11: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri:

11.1. Derneklere üye olma hakkını yitiren ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranan üyeler, Dernek üyeliğinden çıkarılır.

11.2. Üyelik ödentisini iki yıl üst üste ödemeyen üyeler için hiçbir uyarı ve ihbara gerek kalmaksızın çıkarılma işlemi uygulanır.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtirazDüzenle

Madde 12:

12.1. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde üyelikten çıkarılma kararı, madde 11.1. için şube onur kurulunun görüşü alınarak, 11.2. için ise şube onur kurulunun görüşü alınmaksızın Şube Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Dernek Yönetim Kurulunca alınır, Şube Yönetim Kurulu’nca yazılı olarak üyeye bildirilir.

12.2. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

12.3. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. 12.4. Ölen üyenin dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği taktirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Derneğin OrganlarıDüzenle

Derneğin OrganlarıDüzenle

Madde 13: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

13.1. Dernek Genel Kurulu

13.2. Dernek Yönetim Kurulu

13.3. Dernek Denetleme Kurulu

13.4, Dernek Onur Kurulu

Genel KurulDüzenle

Madde 14:

14.1. Dernek Genel Kurulu, her iki yılda bir, mayıs ayı içinde olağan olarak derneğin merkezinin bulunduğu yerde veya Genel Kurul ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre başka bir yerde yapılır.

14.2. Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır.

14.3. Dernek Genel Kurulu; her şubeden en son genel kurullarında üye sayılarına göre seçilen ilk 200 üyeye kadar 4; 201’den sonraki her 200 üye için artı 1 delegenin katılımı ile oluşur.

Şubeler, üye sayılarına göre seçmiş oldukları asıl delege sayısı kadar yedek delege de seçerler, ancak delegelikten istifa, ölüm, üyelikten çıkma ve çıkarılma gibi durumlar ve başka bir şubeye üyelik nakli dışında şubeyi asıl delegeler temsil eder.

Genel Kurul Çağrı YöntemleriDüzenle

Madde 15:

15.1. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak delegeler, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede Varsa derneğin web sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle duyurularak toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

15.2. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantı duyurusunun yapıldığı şekilde ikinci bir ilanla duyurulur ve delegelere iletilmek üzere şubelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden başlayarak en geç altmış (60) gün içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 15.3. Dernek Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter SayısıDüzenle

Madde 16:

16.1. Dernek Genel Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul Delegelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

16.2. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleriDüzenle

Madde 17:

17.1. Dernek Genel Kurul Toplantıları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği, tarih, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul çağrı yöntemleri 15’inci maddede belirtildiği gibidir.

17.2. Dernek Genel Kuruluna katılacak delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı ve toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

17.3. Toplantı, Başkan ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.

17.4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilir.

17.5. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

17.6. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

17.7. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

17.8. Her delegenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

17.9. Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

Dernek Organlarına Aday Olabilme Kural ve YöntemleriDüzenle

Madde 18:

18.1. Dernek organlarına aday olmak isteyenler, en az iki yıllık Dernek üyesi olmak zorundadır.

18.2. Siyasi partilerin genel merkezleri ile il ve ilçe yönetim, denetleme, onur kurullarında ve diğer yetkili organlarında il ve ilçe belediye meclislerinde, il genel meclislerinde ve diğer yetkili organlarında görevli olanlar derneğin yönetim, denetleme ve onur kurullarına aday olamazlar.

18.3. Aday olmak isteyen üye, delege olsun olmasın Divan Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunur. Genel Kurulda hazır olmayan üye, kendi yazılı onayı olması koşuluyla başka bir üye tarafından aday gösterilebilir.

18.4. Şubelerin zorunlu organlarında asıl üye olarak görevli olanların Dernek organlarından birine asıl üye olarak seçilmesi durumunda şubedeki görevi sona erer.

18.5. Seçimler blok liste veya tek tek aday olma yöntemi ile yapılır. Hangi yöntemin kullanılacağını Divan Başkanı Genel Kurulun oyuna sunar. Genel Kurul, blok liste yöntemini tercih etmişse seçim sonucunda en yüksek oyu alan liste seçilmiş olur.

Genel Kurul tek tek oylamayı tercih etmişse en yüksek oy alan adaydan itibaren organların asıl ve yedek üyeleri saptanır.

Olağanüstü Genel KurulDüzenle

Madde 19: Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

19.1. Delegelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,

19.2. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

19.3. Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı ile,

19.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurulun Görev ve YetkileriDüzenle

Madde 20: Aşağıdaki konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

20.1. Dernek organlarını seçmek,

20.2. Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

20.3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetleme Kurulunu ibra etmek,

20.4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp olduğu gibi veya değiştirerek kabul etmek,

20.5. Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması ipotek edilmesi, veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

20.6. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara katılmasına ya da onlardan ayrılmasına karar vermek,

20.7. Derneğin kapatılmasına (feshine) karar vermek,

20.8. Yıllık ödenti tutarını saptamak,

20.9. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

20.10. Derneğin amaçlarına benzer amaçlı, dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

20.11. İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek,

20.12. Gerekli görüldüğünde yurt içinde il, ilçe, belde ve köyler ile yurt dışında da şubeler ve temsilcilikler açmak, tüzüğe aykırı faaliyet gösteren, güçsüz duruma düşen ya da çalışmayan şubelerin kapatılması gibi konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Oy Kullanma ve Karar Alma Yöntem ve BiçimleriDüzenle

Madde 21:

21.1. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir Genel Kurul kararı olmadıkça, diğer oylamalar (Seçim dışındaki oylamalar) açık olarak yapılır.

21.2. Tüzükte başkaca bir oran belirtilmemişse Genel Kurul kararları, katılan delegelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak Derneğin dağılması ve Tüzük değişikliği ile ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

Yönetim KuruluDüzenle

Madde 22:

22.1. Yönetim Kurulu dokuz asıl, dokuz yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

22.2. Görev süresi iki yıldır. Asıl üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin altı gün içinde göreve çağrılması zorunludur.

22.3. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleriDüzenle

Madde 23:

23.1. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi arasından bir Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Yazman ve bir Genel Sayman seçer.

23.2. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Yazman ve Genel Saymanın çalışma alan ve yetkilerini Yönetim Kurulu belirler. Genel Başkan Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder, Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve gerektiğinde Dernek adına demeç verir.

23.3. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez, Dernek merkezinde önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.

23.4. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

23.5. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye, çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve YetkileriDüzenle

Madde 24: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

24.1. Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

24.2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

24.3. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

24.4. Dernek personelini atamak ve gerektiğinde işten çıkarmak,

24.5. Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

24.6. Derneğin, şube ve komisyonlarının işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

24.7. Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli komisyonları kurmak, fonlar oluşturmak,

24.8. Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak,

24.9. Dernek Onur Kurulunun ve / veya Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak, üyeler hakkında Onur Kurulu Yönetmeliğinin disiplin ve yaptırım hükümlerini uygulamak,

24.10. Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak,

24.11. Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,

24.12. Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,

24.13. Dernek adına basına ve kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak,

24.14. Şubeler arası ve Şube-Dernek iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri düzenlemek,

24.15. Dernek Tüzüğünün, yasaların, içtüzüğün kısaca yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği işlevleri yerine getirmek,

24.16. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

Denetleme KuruluDüzenle

Madde 25:

25.1. Denetleme Kurulu, Genel Kurulca delegeler arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.

25.2. Asıl üyelerde boşalma olduğunda, yedek üyeler oy sıralamasına göre en geç altı gün içinde göreve çağrılır.

Denetleme Kurulunun Görev ve YetkileriDüzenle

Madde 26: Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

26.1. Derneğin amaç ve ilkelerine uygun çalışmalar yapılıp yapılmadığını denetlemek,

26.2. Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman ya da en geç altı aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirmek,

26.3. Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula bildirmek,

26.4. Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Yönetim Kuruluna başvurmak, toplantı gerçekleşmezse yerel sulh hukuk hakimliğine başvurmak.

Onur KuruluDüzenle

Madde 27:

27.1. Onur Kurulu, Dernek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.

27.2. Asıl üyelerde boşalma olduğunda, yedek üyeler oy sıralamasına göre en geç altı gün içinde göreve çağrılır.

Onur Kurulunun Görev ve YetkileriDüzenle

Madde 28: Onur Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim Kurulunun yazılı sevk kararı üzerine, Dernek Tüzüğüne aykırı davrandığı ileri sürülen üyeyi, yazılı ve sözlü savunmasını alıp görüşünü ekleyerek gerektiğinde uyarı, kınama veya çıkarma konusunda karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna iletmek.

Üyenin sözlü veya yazılı savunma yapmaması halinde, durum tutanağa geçirilir ve imzalanır. Söz konusu olan üye gelmemişse veya imzalamaktan imtina ederse bu durum da tutanağı yazılır ve imzalanır.

Organlara Seçilenlerin ve Ayrılanların İdareye BildirilmesiDüzenle

Madde 29: Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen veya ayrılan asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Yetkili organlara seçilenler ve ayrılanlar yasalar çerçevesinde mal beyanında bulunurlar.

Ara dönemlerde seçimli organlardaki üyelerde bir değişiklik olması halinde yukarıdaki işlemler onlar için de aynen uygulanır.

Derneğin İç DenetimiDüzenle

Madde 30: Dernek, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından denetleneceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin Borçlanma UsulleriDüzenle

Madde 31: Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ŞubelerDüzenle

Şube OrganlarıDüzenle

Madde 32:

Şubelerin organları aşağıda gösterilmiştir.

32.1. Şube Genel Kurulu

32.2. Şube Yönetim Kurulu

32.3. Şube Denetleme Kurulu

32.4. Şube Onur Kurulu

Şube Genel KuruluDüzenle

Madde 33':

33.1. Şube olağan genel kurulu, iki yılda bir en geç şubat ayı sonuna kadar, şubeye kayıtlı üyelerin katılımıyla yapılır. Yeni kurulan şubelerin ilk genel kurul toplantısında “şubat ayı” koşulu aranmaz.

33.2. Şube genel kurulu, Dernek Genel Kurulunun olağanüstü toplantı kural ve yöntemlerine uygun olarak olağanüstü toplanabilir.

33.3. Şube genel kuruluna Dernek Yönetim Kurulunca bir üye gözlemci olarak gönderilebilir.

33.4. Şube genel kurul toplantıları Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğündeki Genel Kurul hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Şube Genel Kurulunun Görev ve YetkileriDüzenle

Madde 34:

34.1. Şubelerin genel kurulu şube yönetim kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu ve dernek genel kurul delegelerini seçer.

34.2. Adaylar arasından yedi asıl, yedi yedek üyeyi şube yönetim kurulu; üç asıl, üç yedek üyeyi denetleme kurulu; üç asıl üç yedek üyeyi de onur kurulu için seçer.

34.3. Şube yönetim kurulu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar,

34.4. Yasalarda ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılacağı belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Şube Organlarına Aday Olabilme Kural ve YöntemleriDüzenle

Madde 35:

35.1.Şube yönetimine aday olmak isteyenler, en az altı aylık Dernek üyesi olmak zorundadır. Yeni kurulmuş ve daha ilk genel kurullarını yapacak olan şubelerde bu koşul aranmaz.

35.2. Siyasi partilerin genel merkezleri ile il, ilçe yönetim, denetleme, onur kurulları ve yetkili organlarında görevli olanlar, il ve ilçe belediye meclislerinde ve il genel meclislerinde ve diğer yetkili organlarında görevli olanlar derneğin yönetim, denetleme ve onur kurullarına aday olamazlar.

35.3. Seçimler blok liste veya tek tek aday olma yöntemi ile yapılır.

Hangi yöntemin kullanılacağını Divan Başkanı Genel Kurulun oyuna sunar. Genel Kurul blok liste yöntemini tercih etmişse seçim sonucunda en yüksek oyu alan liste seçilmiş olur.

Genel Kurul tek tek oylamayı tercih etmişse en yüksek oy alan adaydan itibaren organların asıl ve yedek üyeleri saptanır.

Şube Yönetim KuruluDüzenle

Madde 36:

36.1. Şube yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Görev süresi iki yıldır. Kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçer.

36.2. Dernek Genel Kurulu tarafından kurulmasına yetki verilen şubeler en geç altı ay içinde şube organlarını oluşturmak üzere genel kurullarını toplarlar.

36.3. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez, önceden kararlaştırılan yer, gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.

36.4. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

36.5. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

36.6. Şube yönetim kurulu tüm çalışmalarını Tüzük, Yönetmelik, Dernek Genel Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

36.7. Şube yönetim kurulu, üyeliğe kabul edileceklerin listesini bir ay içinde Dernek Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

36.8. Şube yönetim kurulu, Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden ve Dernekler Yasasına göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, şube onur kurulunun görüşünü alarak, gerektiğinde uyarı, kınama veya çıkarma konusunda karar almak üzere Dernek Yönetim Kuruluna gönderir.

Şube Denetleme KuruluDüzenle

Madde 37:

37.1. Şube denetleme kurulu, şube genel kurulunca üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.

37.2. Dernek denetleme kurulunun işleyiş kuralları, şube denetleme kurulu için de geçerlidir.

Şube Onur KuruluDüzenle

Madde 38:

38.1. Şube onur kurulu şube genel kurulunca üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.

38.2. Şube yönetim kurulunun yazılı sevk kararı üzerine, Dernek Tüzüğüne aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyelerin yazılı savunmasını alır, görüşünü ekleyerek şube yönetim kuruluna sunar.

38.3. Şube yönetim kurulu kendi görüşüyle birlikte öneriyi karar verilmesi için Dernek Yönetim Kuruluna iletir. Dernek Yönetim Kurulu Dernek Onur Kurulunun görüşünü alarak nihai kararını verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: Mali HükümlerDüzenle

Çalışma Dönemi ve BütçeDüzenle

Madde 39: Derneğin bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

Bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Derneğin GelirleriDüzenle

Madde 40: Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir:

40.1. Yıllık üye ödentileri: Dernek üyelerinin yıllık ödenti tutarı 2005 yılı için 30 (otuz) YTL’dir. Bu ödenti her yıl Dernek Genel Kurulunda izleyen yıl için yeniden belirlenir. Üyeler ödentilerini şubelerine yaparlar.

40.2. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

40.3. Bağış ve yardımlar,

40.4. Faiz vb. gelirler,

40.5. Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma, kermes ve festivallerden; konferans, sergi, etkinlik ve gezilerden elde edilen gelirler,

Dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,

40.6. Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,

40.7. Devletin, il özel idarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar,

40.8. Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmadan elde edilecek gelirler.

40.9. İktisadi İşletmelerden elde edilecek gelirler:

Yardım Kabul Edilecek ve Edilmeyecek KuruluşlarDüzenle

Madde 41: Dernek, siyasi partiler dışında işçi ve işveren sendikalarından, meslek kuruluşlarından ve benzer amaçlı dernek ve vakıflardan parasal yardım kabul edebilir ve adı geçen kuruluşlara parasal yardımda bulunabilir.

Gelir ve Gider Uygulamalarında YöntemDüzenle

Madde 42: Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

42.1. Dernek gelirleri “alındı belgesi” ve banka dekontu ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yetki belgesi düzenlenir. Bu yetki belgesinin bir suretinin Dernekler İl Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.

42.2. Giderlere ilişkin harcamalar karşılığında fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi belgeye eklenir.

DefterlerDüzenle

Madde 43:

43.1. İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının ortaklaşa çıkaracağı yönetmelik hükümlerine göre gerekli defterler tutulur ve notere veya Dernekler İl Müdürlüğüne onaylatılır.

43.2. Dernek Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu bu defterlerin gereği gibi tutulmasından sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM: Genel HükümlerDüzenle

Ana Tüzük DeğişikliğiDüzenle

Madde 44:

44.1. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Dernek Genel Kuruluna aittir. Görüşmelere başlanması için Dernek Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk oranı uygulanır.

44.2. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisidir.

Derneğin DağıtılmasıDüzenle

Madde 45:

45.1. Dernek, özellikle dağıtma gündemli çağrılmış bulunan genel kurul üyelerinin en az üçte ikisinin bulunacağı olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu kararı ile dağıtılabilir.

45.2. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunmadığı taktirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağıtma kararının hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

45.3. Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Malların TasfiyesiDüzenle

Madde 46:

46.1. Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, Dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.

46.2. Geriye kalan taşınır ve taşınmaz mallar ile haklar Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na intikal eder. Şubenin tasfiyesi halinde şubeye ait taşınır mallar Derneğe intikal eder.

46.3. Eğer bu vakıf ortadan kalkmış ise bunlar, Dernek Genel Kurul kararı ile Ana tüzükteki amaç ve hizmet konularını tamamen benimsemiş dernek ya da vakfa geçer.

Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişkiDüzenle

Madde 47: Dernek, yasal bildirimlerde bulunmak koşuluyla, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye çağırabilir ya da yabancı kuruluşların çağrılarına uyarak üyelerini ve temsilcilerini gönderebilir.

Komisyonlar ve Çalışma KollarıDüzenle

'Madde 48: Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda kurul, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturur.

Bildiri YayımlanmasıDüzenle

Madde 49: Dernek, amaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her konuda yasalar çerçevesinde bildiri ve benzer yayınlar çıkarır, imza kampanyaları ve basın toplantıları düzenler. Şubeler bu tür işlemler için Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayını alırlar.

Hüküm EksikliğiDüzenle

Madde 50: Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YönetmeliklerDüzenle

Madde 51: Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, gerektiğinde Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerin hükümlerine göre uygulanır.

YürürlükDüzenle

Madde 52: Bu tüzük Dernek Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

Kurucu ÜyelerDüzenle

Madde 53: Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları ile konutları aşağıda gösterilmiştir:

Aysel Ekşi Prof. Dr. – Öğ. Üyesi Kooperatif Evleri, No:1 Yeniköy – İstanbul

Türkan Saylan Prof. Dr. – Öğ. Üyesi Beyazgül Cad. No: 67 Arnavutköy – İstanbul Aysel Çelikel Prof. Dr. – Öğ. Üyesi Çilekli Cad. No: 8 3. Levent –İstanbul

Necle Arat Prof. Dr. – Öğ. Üyesi Kuşkonmaz Sokak, No: 5/8 Yeşilyurt – İstanbul

Tüten Ayla Ang Doktor Okutman Zümrüt Sokak, No: 2/4 Yeşilköy – İstanbul

Birnur Özümert Emekli Banka Md. Bağdat Cad. Çınarlı Sokak, No: 7/13 Bostancı – İstanbul

Hatice Şiyma Arsel Ev Hanımı Reşitpaşa, Yunusağa Sok. No: 19 Sarıyer – İstanbul

Süreyya Ağaoğlu Avukat Ihamuryolu, Ağaoğlu Ap. No: 29/11 Teşvikiye – İstanbul

Remide Olcay Neyzi Prof. Dr. Öğ. Üyesi Gürcükızı Sokak, 147/3 Ortaköy – İstanbul

Özcan Köknel Prof. Dr. Öğ. Üyesi Valikonağı Cad. 147/16 Ortaköy – İstanbul

Hayrünissa Çavuşoğlu Prof. Dr. Öğ. Üyesi Ertuğrul Sitesi, No: 101/14 Beşiktaş – İstanbul

Fatma Beyhan Eczacıbaşı Ev Hanımı Köybaşı Cad. 8/10 Yeniköy – İstanbul

Ayseli Suna Minkarı Ev Hanımı Profesörler Sitesi, B-5 Blok Etiler – İstanbul

Mustafa Rasim Gürsel Gazeteci Bestekar Şevki Bey Sokak, No: 18

Balmumcu-Beşiktaş/İstanbul Emine Oya Sebük Ev Hanımı Etiler Sokak, 10 Etiler – İstanbul

Sümer Ergelen Serbest Profesörler Sitesi. B 5 A Daire:2 ETİLER


GEÇİCİ MADDE 1: Tüzüğün 14/1 ve 31. Maddelerindeki değişiklikler nedeniyle dernek ve şubeler olağan genel kurullarını 01.01.2013 tarihinden itibaren yapacaklardır.