"Mitingler men edilemez!"

  • Samsun'dan İstanbul'a silâh ve mühimmat sevkiyatının durdurulduğu öğrenildi
  • 9 uncu Ordu Müfettişi: "Millî tezahüratı men ve tevkif için nefsimde ve hiç kimsede kudret ve takat göremiyorum." diyor

BİR KAÇ GÜN EVVEL İNGİLİZLERİN KABİNEYE BİR NOTA VEREREK, SİVAS VE CİVARINDA BULUNAN ERMENİLERİN TEHDİD ALTINDA BULUNDUKLARINI BİLDİRDİĞİ, TEDBİR ALINMASINI İSTEDİĞİ VE BUNUN ÜZERİNE HARBİYE BAKANLIĞININ BU HUSUSTA MUSTAFA KEMAL PAŞA'DAN İZAHAT TALEP ETTİĞİ ÖĞRENİLMİŞTİR.

Mustafa Kemal Paşa'dan gelen cevapta, İngilizlerin iddialarını doğrulayacak hiç bir olayın cereyan etmediği, bunların devam etmekte olan mitingleri durdurmak için böyle bir şeyi bahane eyledikleri belirtilmektedir.

Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın, Havra'dan yollamış olduğu bu telgrafının son kısmı büyük bir önemi haiz görülmüştür. Bu kısmı aynen yayımlıyoruz:

"Fakat istiklâl ve millî mevcudiyetimizi imha ve bekayı hayatı tehlikeye isaleden işgal-i kasıt ve teaddi gibi İzmir havalisinde görülmekte olan fiiliyatın zuhurat-ı mümasilesine karşı ne halkın heyecan ve tesirat-ı vicdaniyesini ne de buna müstenid millî tezahüratı men ve tevkif için nefsimde ve hiç kimsede kudret ve takat göremiyeceğim gibi, bu yüzden tahaddüs edecek vakayi ve hadisat karşısında mesuliyeti kabul edebilecek ne kumandan ve ne de mülkiye memuru ve ne de hükümet tasavvur ederim."

MUSTAFA KEMAL SİLÂH SEVKİYATINI DURDURDU

Mustafa Kemal Paşa, silâh, mühimmat ve malzemenin İstanbul'a sevkini durdurmuştur.

Bugüne kadar Türk ordusunun silâhları ve cephanesi, mütareke ahkâmına göre denilerek Samsun'a sevkediliyor ve oradan İstanbul'a gönderiliyordu.

Cumartesi günü İstanbul'dan Harbiye Bakanlığından buraya gelen bir şifrede, Diyarbakır'da 13 üncü kolordu tarafından Samsun yoluyla İstanbul'a gönderilmek üzere 31-33[1] adet muhtelif sürgü koliyle 198 makineli tüfek ve 26 top kaması sevkedildiğinden bahisle bunların nerede, ne zaman yollanacağı soruluyordu.

Mustafa Kemal Paşa, sevkiyatı durdurduğunu cevabında açıklamamış yalnız, malzemeyi getirmekte olan ilk kademeye Havza'da rastladığını, katedilen uzun yol dolayısiyle efradın yorgun ve perişan bir vaziyette bulunduğunu, diğer kademelerin de aynı şekilde perişan olmalarının kuvvetle muhtemel bulunduğunu söyleyerek tekrar malûmat yollayacağını bildirmekle iktifa etmiştir.

DipnotDeğiştir

  1. Rakam metinde net değildir.